วัตถุประสงค์จัดตั้ง สสน.

เชื่อมโยง

รวบรวม เชื่อมโยง บูรณาการ

วิเคราะห์ข้อมูลน้ำและภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาให้เป็นระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติรวมทั้งให้บริการข้อมูล

แสดงเพิ่ม...

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำของประเทศ

ซ่อน

เชื่อมโยง

วิจัยและพัฒนา

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำ

สร้างเครือข่าย

สร้างเครือข่าย

ส่งเสริมความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

นำเสนอและถ่ายทอดผลการวิจัยและพัฒนา

นำเสนอและถ่ายทอดผลการวิจัยและพัฒนา

เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน

แสดงเพิ่ม...

ทั้งในประเทศและต่างประเทศนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือไม่ก็ได้

ซ่อน

พัฒนาระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ

พัฒนาระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ

ดำเนินการอื่นเพื่อพัฒนาระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

นโยบายจากผู้อำนวยการ

ผสสน. เอกสาร
ดร.สุทัศน์ วีสกุล (23 มิ.ย. 2560-26 ส.ค. 2566) ดาวน์โหลด
ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ (1 ต.ค. 2566-30 ก.ย. 2570) ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี

ปี เอกสาร
2566-2570 ดาวน์โหลด
2563-2565 (ฉบับทบทวน) ดาวน์โหลด
2563-2565 ดาวน์โหลด
2560-2564 ดาวน์โหลด
2555-2559 ดาวน์โหลด

แผนพัฒนาเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน สสน.

ปี เอกสาร
2567 ดาวน์โหลด
2566 ดาวน์โหลด
2565 ดาวน์โหลด
2564 ดาวน์โหลด
2563 ดาวน์โหลด
2562 ดาวน์โหลด
2561 ดาวน์โหลด

แผนบริหารทรัพยากรบุคคลของ สสน. ระยะ 3-5 ปี

ปี เอกสาร
2567-2570 ดาวน์โหลด
2564-2566 (ฉบับทบทวน) ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
2564-2566 (ฉบับทบทวน) ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
2564-2566 ดาวน์โหลด

แผนบริหารทรัพยากรบุคคลของ สสน. รายปี

ปี เอกสาร
2567 ดาวน์โหลด

แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร สสน. ระยะ 3 ปี

ปี เอกสาร
2564-2566 ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการดิจิทัล สสน.

ปี เอกสาร
2567-2570 ดาวน์โหลด
2564-2566 ดาวน์โหลด

สถาปัตยกรรมองค์กร สสน.

ปี เอกสาร
2564 ดาวน์โหลด

การบริหารแผนงานโครงการและงบประมาณที่ได้รับอุดหนุน

ปี เอกสาร
2567 ดาวน์โหลด
2566 ดาวน์โหลด

อ่านเพิ่มเติม