วัตถุประสงค์จัดตั้ง สสน.

เชื่อมโยง

รวบรวม เชื่อมโยง บูรณาการ

วิเคราะห์ข้อมูลน้ำและภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาให้เป็นระบบคลังข้อมูลน้ำ แห่งชาติรวมทั้งให้บริการข้อมูล

”แสดงเพิ่ม...”

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำของประเทศ

”ซ่อน”

เชื่อมโยง

วิจัยและพัฒนา

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำ

สร้างเครือข่าย

สร้างเครือข่าย

ส่งเสริมความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

นำเสนอและถ่ายทอดผลการวิจัยและพัฒนา

นำเสนอและถ่ายทอดผลการวิจัยและพัฒนา

เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน

”แสดงเพิ่ม...”

ทั้งในประเทศและต่างประเทศนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือไม่ก็ได้

”ซ่อน”

พัฒนาระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ

พัฒนาระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ

ดำเนินการอื่นเพื่อพัฒนาระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

นโยบายจากผู้อำนวยการ

เอกสาร
ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี

ปี เอกสาร
2563-2565 (ฉบับทบทวน) ดาวน์โหลด
2563-2565 ดาวน์โหลด
2560-2564 ดาวน์โหลด
2555-2559 ดาวน์โหลด

แผนพัฒนาเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สสน.

ปี เอกสาร
2564 ดาวน์โหลด
2563 ดาวน์โหลด
2562 ดาวน์โหลด
2561 ดาวน์โหลด

แผนบริหารทรัพยากรบุคคลของ สสน. ระยะ 3-5 ปี

ปี เอกสาร
2564-2566 ดาวน์โหลด

แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร สสน. ระยะ 3 ปี

ปี เอกสาร
2564-2566 ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการดิจิทัล สสน.

ปี เอกสาร
2564-2566 ดาวน์โหลด

อ่านเพิ่มเติม