ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องค์การมหาชน) หรือ สสน. จําเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนที่กําหนดไว้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณะที่ดีของ สสน. ทั้งนี้ การจะจัดการเรื่องร้องเรียนจนได้ขอยุติให้มี ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่าที่จะเป็นไปได้นั้น จึงจําเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ภาพการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของท่าน ทางสสน.จะดำเนินการอย่างเป็นความลับ และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม

    สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

    ปี เรื่อง เอกสาร
    2566 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เมษายน 2566 – กันยายน 2566) ดาวน์โหลด
    2566 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) ดาวน์โหลด