dam
น้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
circle background

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในสังกัดของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำ รวมไปถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และขยายผลการทำงานโดยการสร้างและพัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ อ่านเพิ่มเติม

งานวิจัยและพัฒนา

ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. พัฒนา “ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ” (National Hydroinformatics Data Center : NHC) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำของประเทศ ทั้งข้....

อ่านเพิ่มเติม
คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ

งานวิจัยและพัฒนา

ระบบคาดการณ์สภาพอากาศ ระยะสั้น แบบคู่ควบ

เป็นระบบที่ทำงานร่วมกันระหว่าง แบบจำลองบรรยากาศ Weather Research and Forecasting (WRF) และแบบจำลองมหาสมุทร Regional Ocean Model System (ROMS) โดยพัฒนาจากระบบแบบจำลองคู่ควบ Coupled Ocean Atmosphere Wa....

อ่านเพิ่มเติม

งานวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยี สำรวจภูมิประเทศ แบบเคลื่อนที่และผลิตแผนที่รายละเอียดสูง

ความเป็นมา จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปี 2554 ทำให้ ทราบว่าข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และ วางแผนสำหรับการบริหารจัดการภัยพิบัติมีความละเอียดและทันสมัยไม่เพียงพอต่อการจัดการ ภัยพิบัติที่เกิ....

อ่านเพิ่มเติม

หน่วยวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำเคลื่อนที่

Mobile War Room

พร้อมทุกที่

ทุกสถานการณ์

รถเคลื่อนที่ Mobile War Room