dam
น้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
circle background

แนะนำ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในสังกัดของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำ รวมไปถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และขยายผลการทำงานโดยการสร้างและพัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ อ่านเพิ่มเติม

งานวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยี สำรวจภูมิประเทศ แบบเคลื่อนที่และผลิตแผนที่รายละเอียดสูง

ความเป็นมา จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปี 2554 ทำให้ ทราบว่าข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และ วางแผนสำหรับการบริหารจัดการภัยพิบัติมีความละเอียดและทันสมัยไม่เพียงพอต่อการจัดการ ภัยพิบัติที่เกิ....

อ่านเพิ่มเติม
MMS

งานวิจัยและพัฒนา

ระบบคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. พัฒนา “ระบบคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ” (National Hydroinformatics and Climate Data Center : NHC) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลด้านทรัพ....

อ่านเพิ่มเติม
MMS
หน่วยวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำเคลื่อนที่

Mobile War Room

พร้อมทุกที่

ทุกสถานการณ์