ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ปี เอกสาร
2567 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด
2567 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด
2566 ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลด
2566 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลด
2566 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด
2566 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด
2565 ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลด
2565 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลด
2565 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด
2565 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด

รายงานการประเมินองค์การมหาชน

ปี เอกสาร
2566 ดาวน์โหลด
2565 ดาวน์โหลด
2564 ดาวน์โหลด
2563 ดาวน์โหลด
2562 ดาวน์โหลด
2561 ดาวน์โหลด
2560 ดาวน์โหลด

ผลการดำเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลัก

ปี เอกสาร
2567 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด
2567 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด
2566 ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลด
2566 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด
2566 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด
2565 ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลด
2565 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลด
2565 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด
2565 ไตรมาสที่ 2 (1) ดาวน์โหลด
2565 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด
2564 ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลด
2564 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลด
2564 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด
2564 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด
2563 ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลด
2563 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลด
2563 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด
2563 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด
2562 ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลด
2562 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลด
2562 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด
2562 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด
2561 ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลด
2561 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลด
2561 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด
2561 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด
2560 ดาวน์โหลด
2559 ดาวน์โหลด
2558 ดาวน์โหลด
2557 ดาวน์โหลด
2556 ดาวน์โหลด

ผลการบริหารความเสี่ยง

ปี เอกสาร
2566 ดาวน์โหลด
2565 ดาวน์โหลด
2564 ดาวน์โหลด
2563 ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลด
2563 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลด
2563 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด
2563 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด
2562 ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลด
2562 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลด
2562 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด
2562 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด

ผลการประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานขององค์การมหาชน

ปี เอกสาร
2560 ดาวน์โหลด
2556 ดาวน์โหลด

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ปี เอกสาร
2566 ดาวน์โหลด
2565 ดาวน์โหลด
2564 ดาวน์โหลด
2563 ดาวน์โหลด
2562 ดาวน์โหลด
2561 ดาวน์โหลด
2560 ดาวน์โหลด
2559 ดาวน์โหลด

รายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน

ปี เอกสาร
2566 ดาวน์โหลด
2565 ดาวน์โหลด
2564 ดาวน์โหลด
2563 ดาวน์โหลด
2562 ดาวน์โหลด
2561 ดาวน์โหลด
2560 ดาวน์โหลด

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ปี เอกสาร
2566 (รอบ 12 เดือน) ดาวน์โหลด
2566 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลด
2565 ดาวน์โหลด
2564 ดาวน์โหลด
2563 ดาวน์โหลด

ผลการประเมินองค์กรคุณธรรม

ปี เอกสาร
2566 ดาวน์โหลด

อ่านเพิ่มเติม