ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ปี เอกสาร
2563 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด
2563 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด
2562 ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลด
2562 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลด
2562 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด
2562 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด
2561 ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลด
2561 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลด
2561 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด
2561 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด

รายงานการประเมินองค์การมหาชน

ปี เอกสาร
2562 ดาวน์โหลด
2561 ดาวน์โหลด
2560 ดาวน์โหลด

ผลการดำเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลัก

ปี เอกสาร
2563 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด
2563 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด
2562 ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลด
2562 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลด
2562 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด
2562 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด
2561 ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลด
2561 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลด
2561 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด
2561 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด
2560 ดาวน์โหลด
2559 ดาวน์โหลด
2558 ดาวน์โหลด
2557 ดาวน์โหลด
2556 ดาวน์โหลด

รายงานสถานะการเงิน

ปี เอกสาร
2562 ดาวน์โหลด
2561 ดาวน์โหลด
2560 ดาวน์โหลด
2559 ดาวน์โหลด

ผลการบริหารความเสี่ยง

ปี เอกสาร
2562 ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลด
2562 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลด
2562 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด
2562 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด

ผลการประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานขององค์การมหาชน

ปี เอกสาร
2560 ดาวน์โหลด
2556 ดาวน์โหลด

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ปี เอกสาร
2562 ดาวน์โหลด
2561 ดาวน์โหลด
2560 ดาวน์โหลด
2559 ดาวน์โหลด

รายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน

ปี เอกสาร
2562 ดาวน์โหลด
2561 ดาวน์โหลด
2560 ดาวน์โหลด

อื่น ๆ

ปี เรื่อง เอกสาร
2562 สรุปปริมาณการใช้พลังงานและน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
2562 สรุปการดำเนินงานในการติดตาม วิเคราะห์ และคาดการณ์ พื้นที่และผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ดาวน์โหลด
2559-2560 ปฏิบัติการร่วมเตรียมพร้อมรับมือหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมภาคใต้ (ธันวาคม 2559 – มกราคม 2560) ดาวน์โหลด
2557 ปฏิบัติการร่วมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยภาคใต้ ปี 2557 ดาวน์โหลด
2561 สรุปปริมาณการใช้พลังงานและน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
2560 สรุปปริมาณการใช้พลังงานและน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด

อ่านเพิ่มเติม