x some description
22:45
19-04-2024

ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ (งานความร่วมมือระหว่างประเทศ) จำนวน 1 อัตรา
| 4,012 views

หน้าที่และความรับผิดชอบ : 1. ปฏิบัติงานด้านบริหารความร่ […]

อ่านต่อ
ตำแหน่ง ลูกจ้างโครงการ (งานความร่วมมือระหว่างประเทศ) จำนวน 1 อัตรา
| 3,557 views

หน้าที่และความรับผิดชอบ : 1. ช่วยปฏิบัติงานด้านบริหารคว […]

อ่านต่อ


20140516_162734  สสนก. ได้มีแนวคิดในการวางรากฐานทางการศึกษาแก่บุคลากรที่มีศักยภาพ และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญและความเชี่ยวชาญพิเศษในการปฏิบัติงานด้านวิจัยและพัฒนาวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการบริหารจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร โดยการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกแก่พนักงาน ในการเข้าร่วมศึกษากับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ สสนก. ได้แบ่งประเภทของทุนออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ทุนการศึกษาสำหรับพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 2. ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป

 

IMG_2203

DSC_7653

สสนก. มีการจัดสรรให้สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนแก่พนักงาน โดยคำนึงถึงการสร้างความสุขในการทำงาน สุขภาพ ความมั่นคงในชีวิต และตอบโจทย์ความเป็นอยู่ของพนักงานในการดำรงชีวิตประจำวัน รวมถึงสวัสดิการดังกล่าวยังครอบคลุมถึงบุคคลในครอบครัวของพนักงาน เพื่อใช้เป็นหลักประกันในชีวิตการทำงานของพนักงาน เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นเครื่องมือสร้างแรงยึดเหนี่ยวให้พนักงานอยู่ร่วมงานกับองค์กรไปใน ระยะยาว

 

20130725_153625_2

IMG_5195

สสนก. มีความตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรภายใน สสนก. ซึ่งถือเป็นหัวใจหลัก (Key Success factor) ในการริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม และขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย โดยกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรโดยรวมจะครอบคลุมกระบวนการที่เสริมสร้างศักยภาพใน ด้านต่างๆ อาทิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติ และวิธีการทำงาน รวมถึง สสนก. ได้วิเคราะห์และจัดทำระบบสมรรถนะบุคคล (Competency) ในทุกตำแหน่งงาน เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร (Human Resources Development Strategy) และใช้เป็นต้นแบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของ สสนก. ในระยะยาวที่มุ่งเน้นพฤติกรรมซึ่งนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์หรือผลการปฏิบัติงานเป็น หลัก ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสายความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานให้ สามารถเติบโตเป็นคนเก่ง คนดี เคียงคู่องค์กรต่อไปในอนาคต