คลังข้อมูลน้ำของพระราชา


จากเว็บไซต์ทรงงาน weather 901 เว็บไซต์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถูกพัฒนาเป็นเว็บไซต์ thaiwater.net ที่หน่วยงานราชการและประชาชนใช้เป็นข้อมูลคาดการณ์สถานการณ์น้ำ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรในปัจจุบัน ต่างมาจากพระราชดำริให้จัดทำคลังข้อมูลน้ำตั้งแต่ปี 2541 จนปัจจุบันประเทศไทยมีเทคโนโลยีรวบรวมข้อมูลน้ำที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ห้องระบบคอมพิวเตอร์ สสนก. มีการรวบรวมข้อมูลน้ำของทั้งประเทศ ซึ่งเกิดขึ้นตามแนวพระราชดำริ และที่นีเรียกได้ว่าคลังข้อมูลน้ำของพระราชา  เกิดขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลน้ำ จากเว็บไซต์ Weather 901  ของ สสนก. เพื่อทูลเกล้าถวายรายงานต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พัฒนาเป็นห้องซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ชั้นสูงที่ สสนก. ใช้เพื่อประมวลผลข้อมูลพายุ ฝน และปริมาณน้ำในลุ่มน้ำต่างๆ

IMG_9395-2

ผังน้ำที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับสั่งให้จัดทำขึ้น สามารถเห็นตั้งแต่ข้อมูลน้ำ ข้อมูลฝน ข้อมูลอ่างเก็บน้ำ ข้อมูลลำน้ำเจ้าพระยา ซึ่งนำมาสนับสนุนการทำงาน ข้อมูลเหล่านี้นำมาช่วยชาวบ้าน ในการที่จะกำหนดฤดูเพาะปลูก การเริ่มดำนา ปลูกข้าว การเกี่ยวข้าว ล้วนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเกษตรกร

wd3miti

การพัฒนาระบบข้อมูลทรัพยากรน้ำของประเทศไทย เกิดขึ้นตามพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ได้จริง เห็นได้จากพระราชดำริให้จัดทำผังข้อมูลน้ำ ที่ปัจจุบันกลายเป็นข้อมูลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งหน่วยงานราชการ ประชาชน และสื่อมวลชน ผ่านเว็บไซต์ thaiwater.net

thaiwater2016

ห้องซุปเปอร์คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ของ สสนก. จึงเปรียบเสมือนคลังข้อมูลน้ำของพระราชา ซึ่งความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลน้ำ ไม่ได้เกิดจากความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่มาจากความรู้ที่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสอนให้ลงพื้นที่ ไปศึกษายังพื้นที่จริง จนเข้าสามารถนำมาคิดบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความรู้เหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นการจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ที่หน่วยงานได้ลงไปให้ความรู้แก่ชุมชนต่างๆ เช่นการทำแผนที่น้ำ ร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ทำให้เกิดแผนที่น้ำตำบลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วม

 

ภารกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้ประชาชนคนไทยคือมีหน้าที่ส่งเสริมให้ชุมชนนำข้อมูลน้ำไปใช้ ซึ่งทรงเห็นประโยชน์ ทรงมีพระวินิจฉัยแล้ว

เทิดด้วยทำ จึงเป็นสิ่งที่คนไทยเดินตามแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่สามารถนำข้อมูลจากเว็บไซต์ thaiwater.net และ Application ThaiWater ที่มาจากคลังข้อมูลน้ำพระราชา

ข่าว 3 มิติ 19 พฤศจิกายน 2559
https://goo.gl/sqZqi9