ผลการดำเนินงาน

| 5,007 views

ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน

2554  | 2555  | 2556  | 2557 | 2558 |  2559

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน และผู้อำนวยการองค์การมหาชน

2560 |  2561

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

2560 

2561  ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 4   

2562  ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3   ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลัก

2556 |  2557  |  2558  |  2559  |  2560

2561  ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2   ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 4

2562  ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 4

ปฏิบัติการร่วมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยภาคใต้

ปฏิบัติการร่วมเตรียมพร้อมรับมือหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมภาคใต้ (ธันวาคม 2559 – มกราคม 2560)

สรุปการดำเนินงานในการติดตาม วิเคราะห์ และคาดการณ์ พื้นที่และผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก”

รายงานสถานะการเงิน  

2559  |  2560  2561

ผลการประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานขององค์การมหาชน  

2557  |  2560

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2559   2560  |  2561 |  2562

อื่นๆ

» การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน  2560   2561  | 2562

» สรุปปริมาณการใช้พลังงานและน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

» สรุปปริมาณการใช้พลังงานและน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561