ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ (งานความร่วมมือระหว่างประเทศ) จำนวน 1 อัตรา


หน้าที่และความรับผิดชอบ :

1. ปฏิบัติงานด้านบริหารความร่วมมือกับต่างประเทศที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และถูกต้องรวมทั้งดำเนินความร่วมมือ ติดต่อ ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนแก่ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และลูกจ้างอื่นๆ และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานความร่วมมือระหว่างประเทศในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของสถาบัน

2. จัดทำฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสถาบัน

3. สรุป ประมวลผล รายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงาน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในส่วนงานที่รับผิดชอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม่ำเสมอ

4. จัดทำรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ และผลการดำเนินโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถาบัน

6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 35 ปี

2. มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีทาง ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์การทำงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 3-5 ปี และมีทักษะด้านภาษาอังกฤษได้ในระดับดีเยี่ยม

4. มีทักษะการติดต่อสื่อสาร การประสานงานกับบุคคลอื่น เขียนหนังสือโต้ตอบ และเขียนร่างคำกล่าวสำหรับผู้บริหารในงานประชุมต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี

5. มีความสามารถในการประสานจัดประชุมรับรองแขกต่างชาติของสถาบัน และประสานงานเพื่อจัดงานประชุมสัมมนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เขียนรายงานแนวคิดในการจัดงาน (Concept Paper) พร้อมทั้งสรุปประเด็นจากการประชุม เพื่อจัดทำแผนงานความร่วมมือในอนาคตตามที่ได้รับหมอบหมายได้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

6. ศึกษาค้นคว้า หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา จัดทำแผนงาน เขียนโครงการ จัดทำรายงาน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานความร่วมมือกับต่างประเทศให้กับเจ้าหน้าที่ของสถาบันได้เป็นอย่างดี

7. มีความสามารถในการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบให้ทันสมัยได้

8. มีความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศสถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถาบันได้

 

วิธีการส่งใบสมัคร :

1. ส่งใบสมัครผ่านทาง e-Mail : somsak@hii.or.th (คุณสมศักดิ์)

2. มาสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 Tel : 0 2158 0901 ต่อ 3211 (คุณสมศักดิ์)
Fax : 02 158 0910