โครงสร้างองค์กร

| 17,851 views

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

1. ดร.เชาวน์ ณศีลวันต์ ประธานที่ปรึกษา
2. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา
3. ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษา
4. ศ.นพ. วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ


นายวีระ วงศ์แสงนาค
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่ประธานกรรมการ
ประวัติส่วนตัว

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการโดยตำแหน่ง

ประวัติส่วนตัว

นายดนุชา  สินธวานนท์
เลขาธิการ
กปร.
กรรมการโดยตำแหน่ง

ประวัติส่วนตัว

ดร.ทองเปลว กองจันทร์
อธิบดี
กรมชลประทาน

กรรมการโดยตำแหน่ง

ประวัติส่วนตัว

นายการัณย์  ศุภกิจวิเลขการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติส่วนตัว

นายวิชัย อัศรัสกร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติส่วนตัว

นายธาดา เตียประเสริฐ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติส่วนตัว

ผศ.ดร.สุทัศน์ วีสกุล
ผู้อำนวยการ สสน.
กรรมการและเลขานุการ

ประวัติส่วนตัว

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

  1. คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
  2. คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน
  3. คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการสถาบัน
  4. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถาบัน

องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ

  • คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
(1) นายวีระ  วงศ์แสงนาค ประธานอนุกรรมการ
(2) ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
(3) นางเยาวนุช กว้างสุขสถิตย์ อนุกรรมการ
(4) นางสาวสุนทรี สุภาสงวน อนุกรรมการ
(5) นายสาธิต  ยินดีพิธ อนุกรรมการ
(6) นายณรงค์รัชต์ ธเนศวร อนุกรรมการ
(7) นางรอยบุญ รัศมีเทศ อนุกรรมการ
(8) หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล เลขานุการ
(9) เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ

 

  • คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน
1) นายวิชัย อัศรัสกร ประธานอนุกรรมการ
2) นางดวงตา ตันโช อนุกรรมการ
3) นางสาวกิตติยา คัมภีร์ อนุกรรมการ
4) นายอลงกรณ์ เหล่างาม อนุกรรมการ
5) หัวหน้าหน่วยสอบภายในของสถาบัน เลขานุการ
  • คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการสถาบัน
(1) นายการัณย์  ศุภกิจวิเลขการ อนุกรรมการ
ทำหน้าที่ประธานอนุกรรมการ
(2) นายธาดา  เตียประเสริฐ อนุกรรมการ
(3) นายเพิ่มสุข  สัจจาภิวัฒน์ อนุกรรมการ
(4) นายวรพจน์  บุญพร อนุกรรมการ
(5) ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
(6) ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ อนุกรรมการ
(7) ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ อนุกรรมการ
  • คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถาบันฯ
1) นายวีระ  วงศ์แสงนาค ประธานอนุกรรมการ
2) นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ อนุกรรมการ
3) นายวิชัย อัศรัสกร อนุกรรมการ
4) หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล เลขานุการ
5) เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะผู้บริหาร