คลอดแล้ว พ.ร.ฎ.จัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ฉบับใหม่


มีผลแล้ว พ.ร.ฎ.จัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ปี 2562 ยกเลิกฉบับเก่า ปี 2551 เปลี่ยนชื่อใหม่ ปรับปรุง บทบาท ภารกิจให้ทันเหตุการณ์

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า ราชกิจจานุเบกษาวันที่ 21 มี.ค.2561 เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562 จำนวน 49 มาตรา ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) พ.ศ.2551 มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน เงินงบประมาณและ เงินรายได้ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ.2551 ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับไปเป็นของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การม หาชน)ตามพระราชกฤษฎีกานี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551โดยเปลี่ยนชื่อสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และปรับปรุงวัตถุประสงค์ หน้าที่ และอำนาจเพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติภารกิจของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) สอดคล้องกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำของประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องรวบรวม เชื่อมโยง บูรณาการ และวิเคราะห์ข้อมูลน้ำและภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อน้ำจากหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน รับผิดชอบการดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำได้ทันเหตุการณ์ และให้บริการระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อให้เกิดเอกภาพและการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน ตลอดจนปรับปรุงบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

ดูฉบับเต็ม

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/036/T_0007.PDF