กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

| 5,493 views

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติ องค์การมหาชน พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562

ระเบียบ

ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร พ.ศ. 2561
ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2554
ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงาน พ.ศ. 2554
ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2554
ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการใช้บัตรเครดิตของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561
ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย และบริการทางวิชาการ พ.ศ. 2559
ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2556
ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑืการสรรหาและการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2554

ข้อบังคับ

ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. 2562
ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ และการรักษาการแทนและการมอบให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการ พ.ศ. 2562
ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยเงินทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2562
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. 2560
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ พ.ศ. 2554
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2554
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ 2553

1. ประกาศเจตนารมณ์สร้างจิตสำนึก ส่งเสริมค่านิยม และความซื่อสัตย์สุจริต [TH/EN]

2. แผน/ผลการปฏิบัติการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. แผน/ผลการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

4. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

5. การประเมินความเสี่ยงทุจริต

  • การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1
  • แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1
พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 ความมุ่งมั่นให้ข้าราชการไทยไร้ทุจริต คุณธรรม ค่านิยม
และหลักธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงาน
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สป.วท. (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2561  เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง

 

IMG_0712


คู่มือการปฏิบัติงาน