Suggestion and complain

Hydro-Informatics Institute (Public Organization) or HII has set the same standard for prosecution process to ensure all the complaints and suggestions are responses effectively which reflect to the trust and reputation of HII. The institute will effectively and promptly manage all the complaints in order to response to our stakeholders’ expectation, which require a distinct protocol and standardization.

feedback-process

คู่มือเอกสาร

Years Title Documents
จ้างโครงการประเมินผลกระทบจากการดำเนินงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
ประกาศผู้ชนะ เช่าวงจรสื่อสารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Private Link) Download
ประกาศผู้ชนะ เช่าวงจรสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต (Link 2) Download
ประกาศผู้ชนะ เช่าวงจรสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต (Link 1) Download
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาปรับปรุงพื้นและผนังภายในลิฟต์ขนของ Download
2563-2565 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2563-2565) Download
2563-2565 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2563-2565) Download
2563 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำประจำไตรมาส 1/2563 Download
ข้อมูลสาระสำตัญ จ้างพิมพ์คู่มือการใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (QGIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ Quantum GIS 2.18 Download
สสน.ร่วมงานถนนสายวิทย์ จัดกิจกรรมเพ้นท์สี-ออกแบบถุงผ้าลดโลกร้อน Download
ประกาศผู้ชนะ จ้างพิมพ์คู่มือการใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (QGIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ Quantum GIS 2.18 Download
ดร.สุทัศน์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร อว. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 Download
NO Gift Policy งดรับของขวัญ เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชัน Download
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 Download
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน 5 เครื่อง Download
ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒ คัน Download
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างดำเนินงานพัฒนาโครงสร้างทางชลศาสตร์ Download
ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างดำเนินงานพัฒนาโครงสร้างทางชลศาสตร์ Download
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงถนนรอบอาคาร Download
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาปูพื้น พร้อมตกแต่งพื้นบริเวณโถงชั้น 1 Download
ข้อมูลสาระสำคัญ จัดซื้อแผงโซล่าเซลล์พร้อมตู้และอุปกรณ์ประกอบ Download
ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างงานปรับปรุงระบบดับเพลิงและระบบปรับอากาศ บริเวณชั้น ๑ อาคารโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ Download
ข้อมูลสาระสำตัญสัญญา จ้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณ ชั้น ๑ อาคารโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ Download
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานบ้าน งานครัว จำนวน 18 รายการ Download
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาปูพื้น พร้อมตกแต่งพื้นบริเวณโถงชั้น 1 Download
จ้างเหมาดำเนินการจัดทำที่พักขยะและติดตั้งศาลาที่พักริมทางบริเวณหน้าอาคารฯ Download
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 10 คน Download
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2561 Download
สสน.จัดสัมมนา วิจัยสู่การปฏิบัติ Research to Operations: R2O ครั้งที่ 6 Download
จ้างพิมพ์หนังสือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ฉบับการ์ตูน ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 3,000 เล่ม Download
สสน.ร่วมงาน 2019 Mekong Research Symposium พร้อมนำเสนอโมเดล WRF-ROMS Download
สสน.จัดอบรม GIS ขั้นสูงเพื่อบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น Download
2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำประจำไตรมาส 4/2562 Download
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ Download
สสน.ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการน้ำลุ่มน้ำชี พร้อมสร้างฝาย รักป่า รักน้ำ Download
จ้างพิมพ์หนังสือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ฉบับการ์ตูน ประจำปี พ.ศ. 2562 Download
จ้างวาดการ์ตูนพร้อมคำบรรยาย หนังสือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ฉบับการ์ตูน ประจำปี พ.ศ. 2562 Download
จ้างวาดการ์ตูนพร้อมคำบรรยาย หนังสือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ฉบับการ์ตูน ประจำปี พ.ศ. 2562 Download
เปิดประชุมนานาชาติ ถก “นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบ เพื่อการบริหารทรัพยากรน้ำของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” Download
จ้างเหมาดำเนินการตกแต่งภายใน ห้องประชุม ห้องรับรอง โถงรับแขกและห้องสมุด (บริเวณชั้น 1 ชั้น 6 และชั้น 9) อาคารโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยวิธีคัดเลือก Download
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 Download
จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่สำหรับจอดรถยนต์ โดยวิธีคัดเลือก Download
สสน.ลงพื้นที่เเนะนำก่อสร้างฝายเขาอ่างฤาไน Download
ดร.รอยบุญ ร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน จ.กาฬสินธุ์ Download
สสน.ร่วมเป็นจิตอาสา บรรจุถุงยังชีพ ส่งต่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) Download
ซื้อและติดตั้งจอสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม (ห้องประชุมชั้น 9) อาคารโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ Download
สสน.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ Download
สสน.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เผยเเพร่การประยุกต์เทคโนโลยีสำรวจ ให้ 38 หน่วยงานรัฐ-เอกชน Download
ต้อนรับคณาจารย์-นิสิตจุฬาฯ ศึกษาดูงานการจัดการน้ำ สสน. Download
สสน.ร่วมจัดนิทรรศ ‘การทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์’ พร้อมนำชุมชนเสนอผลงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Download
สสน.ลงพื้นที่ ร้อยเอ็ด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำมตำบล Download
สสน.ร่วมกับ ม.เกษตร จับมือ เดลต้าเรส จัดงาน “Deltares Software Days South-East Asia Bangkok 2019” Download
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 10 คน Download
2563 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
2563 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
2562 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
2562 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 12เดือน Download
จ้างบริการงานบริหารงานทั่วไป Download
จ้างบริการงานบริหารงานทั่วไป Download
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อและติดตั้งจอสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม (ห้องประชุมชั้น ๙) อาคารโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิออากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยวิธีคัดเลือก Download
ราคากลางสำหรับจัดซื้อและติดตั้งจอสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม (ห้องประชุมชั้น 9) อาคารโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิออากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ Download
ซื้อและติดตั้งจอ LED WALL สำหรับงานนิทรรศการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีคัดเลือก Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่สำหรับจอดรถยนต์ โดยวิธีคัดเลือก Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการตกแต่งภายใน ห้องประชุม ห้องรับรอง โถงรับแขกและห้องสมุด (บริเวณชั้น ๑ ชั้น ๖ และชั้น ๙) อาคารโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยวิธีคัดเลือก Download
ต้อนรับองค์กร SOFRECO สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ศึกษาการดำเนินงาน สสน. Download
ราคากลางสำหรับจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่สำหรับจอดรถยนต์ Download
ราคากลางสำหรับจ้างเหมาดำเนินการตกแต่งภายใน ห้องประชุม ห้องรับรอง โถงรับแขกและห้องสมุด (บริเวณชั้น 1 ชั้น 6 และชั้น 9) อาคารโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ Download
สสน.ร่วมกับ กรมฝนหลวง ลงนาม เพื่อร่วมบูรณาการระบบติดตาม และประเมินสภาพภูมิอากาศสำหรับการบริหารจัดการน้ำ Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแผงโซล่าเซลล์พร้อมตู้และอุปกรณ์ประกอบ Download
ประกาศผู้ชนะ จ้างงานปรับปรุงระบบดับเพลิงและระบบปรับอากาศ บริเวณชั้น ๑ อาคารโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ Download
2563-2565 แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี 2563-2565 Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อและติดตั้งจอ LED WALL สำหรับงานนิทรรศการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีคัดเลือก Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณ ชั้น 1 อาคารโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ Download
สสน.ร่วมกับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ เเละ กรมประมง ลงนาม MOU พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำ Download
สสน.จัดอบรมการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำตำบล จ.ศรีสะเกษ Download
ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงถนนรอบอาคาร Download
ประกาศผุ้ชนะงานจ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงถนนรอบอาคาร Download
สสน.ร่วมกับ อุทกพัฒน์ เเละ TCP จัดงาน TCP Spirit : media trip ชุมชนแม่ขมิง จ.แพร่ Download
ระบบคาดการณ์สภาพอากาศ ระยะสั้น แบบคู่ควบ Download
ระบบคาดการณ์และเตือนภัย ล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทย Download
ระบบประเมินปริมาณ น้ำฝนและพยากรณ์ฝนล่วงหน้า Download
ระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน Download
ระบบติดตามภัยแล้ง ( Drought Monitoring System ) Download
สสน.ร่วมพิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. Download
สสน.ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562 Download
แผนที่น้ำ ระดับน้ำตำบล Download
2561 Hydro and Agro Information Institute’s intention for creating the consciousness, value development and honesty Download
2561 ประกาศเจตนารมณ์สร้างจิตสำนึก ส่งเสริมค่านิยม และความซื่อสัตย์สุจริต Download
จ้างทำกระเป๋าผ้าและร่มพับ จำนวน 3 รายการ Download
2560 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2562 Download
2562 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2562 รอบที่ 2 Download
2562 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2562 รอบที่ 1 Download
2562 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
2562 นโยบายการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส Download
2562 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต Download
2562 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม Download
2562 มาตรการป้องกันการรับสินบน Download
2562 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ Download
2561 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download
ระบบโทรมาตรอัตโนมัติ Download
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ระบบโครงข่าย การรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (Network Real Time Kinematic) กับการพัฒนาประเทศ Download
โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Download
สสน.ร่วมจัดแสดงผลงาน “เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ”งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 Download
2563 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2563 Download
ราคากลางจัดซื้อและติดตั้งจอ LED WALL สำหรับงานนิทรรศการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ Download
ดร.สุทัศน์ เปิดกิจกรรมอาสาโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้และอยู่ดีมีสุข ชุมชนบ้านแม่ตาลน้อย Download
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4 Download
จ้างจัดทำนิทรรศการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ Download
จ้างทำกระเป๋าผ้าและร่มพับบ Download
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เดือนตุลาคม 2562 Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานบ้าน งานครัว จำนวน 18 รายการ Download
2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำประจำไตรมาส 3/2562 Download
2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำประจำไตรมาส 2/2562 Download
2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำประจำไตรมาส 1/2562 Download
2561 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำประจำไตรมาส 4/2561 Download
2562 สรุปปริมาณการใช้พลังงานและน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
2561 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำประจำไตรมาส 3/2561 Download
2561 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำประจำไตรมาส 2/2561 Download
2561 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำประจำไตรมาส 1/2561 Download
2560 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 Download
2562 รายงานผลการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) Download
2562 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2562) Download
2561 รายงานผลการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Download
2561 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2561) Download
2561 รายงานผลการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรรม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน) Download
2560 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2560-2564) Download
2562 รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) Download
2561 Download
ดร.สุทัศน์ นำจนท.สสน.ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวง อว. Download
2562 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
2561 รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Download
2561 รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน) Download
2561 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Download
2560-2564 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2560-2564) Download
สสน.จับอบรมการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ จังหวัดสงขลา Download
จ้างเหมาปูพื้น พร้อมตกแต่งพื้นบริเวณโถงชั้น 1 Download
จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โรลอัพ Roll Up งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Deltares Software Days South-East Asia-Bangkok 2019 (DSD-SEA) จำนวน 4 ชุด Download
จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โรลอัพ Roll Up งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Deltares Software Days South-East Asia-Bangkok 2019 (DSD-SEA) จำนวน 4 ชุด Download
ซื้อเครื่องแบบปฏิบัติงาน (เข็มขัด) จำนวน 138 เส้น Download
ซื้อเครื่องแบบปฏิบัติงาน (เข็มขัด) จำนวน 138 เส้น Download
ปี 2561 : โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Download
จ้างบริการงานวิเคราะห์ข้อมูล Download
จ้างบริการงานวิเคราะห์ข้อมูล Download
ปี 2561 : โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 6 Download
ปี 2561 : โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านระบบบริหารจัดการน้ำ : ระยะที่ 1 Download
สสน.นำคณะศึกษาการจัดการน้ำ เป็นเเนวทางเเก้ปัญหาเเล้ง-หลาก อ.กุสุมาลย์ Download
ปี 2561 : โครงการปรับปรุงระบบสำรวจแบบเคลื่อนที่เพื่อสนับสนุนการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ Download
ปี 2561 : โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ Download
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
จ้างจัดทำนิทรรศการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ Download
สสน.ร่วมพิธีรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.5 Download
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ (ว.62) ไตรมาส 4 (กค.-กย.62) Download
สสน.ต้อนรับคณะสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้แทนจากออสเตรีย Download
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมหารือแนวทางการจัดการน้ำชุมชน และการบริหารจัดการภัยพิบัติ Download
สสน.ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2562 Download
สสน.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดความสำเร็จผ่านพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติฯ Download
สสน.ลงพื้นที่ติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำ จ.ชัยนาท พร้อมถ่ายทอดการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอย Download
สสน.จัดอบรมการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ลุ่มน้ำชี-มูล Download
ราคากลางจ้างจัดทำนิทรรศการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ จำนวน 1 งาน Download
สสน.จัดอบรมการใช้และพัฒนาแบบจำลอง MIKE FLOOD-Saline Intrustion พื้นที่ Delta ลุ่มแม่น้ำอิรวดี ในเมียนมาร์ Download
จ้างเหมาดำเนินการจัดทำที่พักขยะและติดตั้งศาลาที่พักริมทางบริเวณหน้าอาคารฯ Download
จ้างจัดทำเครื่องแบบปฏิบัติงานและเครื่องแบบชุดสากล จำนวน 135 ชุด Download
ซื้อเครื่องแบบปฏิบัติงาน (หมวก) จำนวน 138 ใบ Download
ซื้อเครื่องแบบปฏิบัติงาน (หมวก) จำนวน 138 ใบ Download
2562 ไตรมาสที่ 4 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2562 ไตรมาสที่ 4 Download
2562 ไตรมาสที่ 3 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2562 ไตรมาสที่ 3 Download
2562 รายงานการประเมินองค์การมหาชนปี 2562 Download
2561 รายงานสถานะการเงิน ปี 2561 Download
จ้างจัดทำเครื่องแบบปฏิบัติงานและเครื่องแบบชุดสากล จำนวน ๑๓๕ ชุด Download
2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำประจำไตรมาส 4/2562 Download
สสน.ร่วมพิธีจุดเทียน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 Download
ประกาศผู้ชนะ จ้างดำเนินงานพัฒนาโครงสร้างทางชลศาสตร์ Download
2562 ไตรมาสที่ 4 ผลการบริหารความเสี่ยง ปี 2562 ไตรมาสที่ 4 Download
2562 ไตรมาสที่ 3 ผลการบริหารความเสี่ยง ปี 2562 ไตรมาสที่ 3 Download
2562 ไตรมาสที่ 2 ผลการบริหารความเสี่ยง ปี 2562 ไตรมาสที่ 2 Download
2562 ไตรมาสที่ 1 ผลการบริหารความเสี่ยง ปี 2562 ไตรมาสที่ 1 Download
2562 สรุปการดำเนินงานในการติดตาม วิเคราะห์ และคาดการณ์ พื้นที่และผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” Download
2559-2560 ปฏิบัติการร่วมเตรียมพร้อมรับมือหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมภาคใต้ (ธันวาคม 2559 – มกราคม 2560) Download
สสน.สำรวจพื้นที่สร้างฝายกักเก็บน้ำเขาอ่างฤาไน พร้อม จนท.อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง Download
2557 ปฏิบัติการร่วมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยภาคใต้ ปี 2557 Download
2561 สรุปปริมาณการใช้พลังงานและน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Download
2560 สรุปปริมาณการใช้พลังงานและน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 Download
2562 สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 2562 Download
2561 สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 2561 Download
2560 สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ปี 2560 Download
2562 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 2562 Download
2561 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 2561 Download
2560 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 2560 Download
2559 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 2559 Download
2560 ผลการประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานขององค์การมหาชน ปี 2560 Download
2556 ผลการประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานขององค์การมหาชน ปี 2556 Download
2560 รายงานสถานะการเงิน ปี 2560 Download
2559 รายงานสถานะการเงิน ปี 2559 Download
2562 ไตรมาสที่ 4 ผลการดำเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลัก ปี 2562 ไตรมาสที่ 4 Download
2562 ไตรมาสที่ 3 ผลการดำเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลัก ปี 2562 ไตรมาสที่ 3 Download
2562 ไตรมาสที่ 2 ผลการดำเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลัก ปี 2562 ไตรมาสที่ 2 Download
2562 ไตรมาสที่ 1 ผลการดำเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลัก ปี 2562 ไตรมาสที่ 1 Download
2561 ไตรมาสที่ 4 ผลการดำเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลัก ปี 2561 ไตรมาสที่ 4 Download
2561 ไตรมาสที่ 3 ผลการดำเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลัก ปี 2561 ไตรมาสที่ 3 Download
2561 ไตรมาสที่ 2 ผลการดำเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลัก ปี 2561 ไตรมาสที่ 2 Download
2561 ไตรมาสที่ 1 ผลการดำเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลัก ปี 2561 ไตรมาสที่ 1 Download
2560 ผลการดำเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลัก ปี 2560 Download
2559 ผลการดำเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลัก ปี 2559 Download
2558 ผลการดำเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลัก ปี 2558 Download
2557 ผลการดำเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลัก ปี 2557 Download
2556 ผลการดำเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลัก ปี 2556 Download
2562 ไตรมาสที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2562 ไตรมาสที่ 2 Download
2562 ไตรมาสที่ 1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2562 ไตรมาสที่ 1 Download
2561 ไตรมาสที่ 4 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 ไตรมาสที่ 4 Download
2561 ไตรมาสที่ 3 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 ไตรมาสที่ 3 Download
2561 ไตรมาสที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 ไตรมาสที่ 2 Download
2561 ไตรมาสที่ 1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 ไตรมาสที่ 1 Download
2560 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปี 2560 Download
2561 รายงานการประเมินองค์การมหาชนปี 2561 Download
2560 รายงานการประเมินองค์การมหาชนปี 2560 Download
นโยบายจากผู้อำนวยการ Download
2562 แผนพัฒนาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างปี 2562 Download
2561 แผนพัฒนาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างปี 2561 Download
2562 แผนบริหารความเสี่ยงปี 2562 Download
2561 แผนบริหารความเสี่ยงปี 2561 Download
2560 แผนบริหารความเสี่ยงปี 2560 Download
2559 แผนบริหารความเสี่ยงปี 2559 Download
2558 แผนบริหารความเสี่ยงปี 2558 Download
2557 แผนบริหารความเสี่ยงปี 2557 Download
จ้างผลิต Flash Drive พร้อมพิมพ์เครื่องหมายสถาบัน จำนวน 500 ชิ้น Download
2556 แผนบริหารความเสี่ยงปี 2556 Download
2555 แผนบริหารความเสี่ยงปี 2555 Download
2562 แบบประเมินองค์การมหาชน ปี 2562 Download
2561 แบบประเมินองค์การมหาชน ปี 2561 Download
2560 แบบประเมินองค์การมหาชน ปี 2560 Download
2559 แบบประเมินองค์การมหาชน ปี 2559 Download
2558 แบบประเมินองค์การมหาชน ปี 2558 Download
2557 แบบประเมินองค์การมหาชน ปี 2557 Download
2556 แบบประเมินองค์การมหาชน ปี 2556 Download
2555 แบบประเมินองค์การมหาชน ปี 2555 Download
2562 แผนปฏิบัติการายปี 2562 Download
2561 แผนปฏิบัตการรายปี 2561 Download
2560 แผนปฏิบัตการรายปี 2560 Download
2559 แผนปฏิบัตการรายปี 2559 Download
2558 แผนปฏิบัตการรายปี 2558 Download
2557 แผนปฏิบัตการรายปี 2557 Download
2556 แผนปฏิบัติการรายปี 2556 Download
2560-2564 แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี 2560-2564 Download
2555-2559 แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี 2555-2559 Download
สสน.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงร.9 Download
จ้างผลิต Flash Drive พร้อมพิมพ์เครื่องหมายสถาบัน จำนวน ๕๐๐ ชิ้น Download
สสน.พบผู้เเทนสปป.ลาว พร้อมสรุปภาพรวมการพัฒนาแหล่งน้ำ การแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง น้ำหลาก ในพื้นที่ Download
2542 พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 Download
2562 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562 Download
2551 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551 Download
2562 ระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2562 Download
2562 ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 Download
2562 ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 Download
2561 ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการใช้บัตรเครดิต พ.ศ. 2561 Download
2560 ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และค่ารับรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 Download
2559 ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 Download
2559 ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย และบริการทางวิชาการ พ.ศ. 2559 Download
2556 ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2556 Download
2554 ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2554 Download
2554 ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงาน พ.ศ. 2554 Download
2554 ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และค่ารับรอง พ.ศ. 2554 Download
2554 ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2554 Download
2562 ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562 Download
2562 ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยเครื่องแบบผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562 Download
2562 ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ การรักษาการแทนและการมอบให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการ พ.ศ. 2562 Download
2562 ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. 2562 Download
2562 ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยเงินทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2562 Download
2560 ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. 2560 Download
2554 ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ว่าด้วยการเงิน บัญชี และงบประมาณ พ.ศ. 2554 Download
2554 ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2554 Download
2553 ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2553 Download
สสน.ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ จัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริสู่ความยั่งยืน Download
สสน.ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ จัดโครงการ “พี่นำน้องรักษ์น้ำ ปี 2562” Download
สสน.จัดอบรมการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำชี Download
งานเสวนา “ปรับกระบวนทัศน์ สู้วิกฤตสิ่งแวดล้อม” Download
พระอัจฉริยภาพด้านนวัตกรรม: คิด Macro ทำ Micro Download
Community Water Resource Management Download
2 สปอต ปปช ชุด หัวหน้าพาโกง Download
โรคปิดหูปิดตาปิดปาก Download
เกมโกง สังเวียนทุจริต Download
หลักสูตรต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกคนไทยไม่โกง Download
ผลการดำเนินงานมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2561 Download
HAII Introduction Download
Big Data เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ Download
สื่อวีดีทัศน์แนะนำโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล 2561 Download
ASEAN Hydroinformatics Data Centre (AHC) Download
เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน้ำ Download
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ปี 2560 (ฉบับการ์ตูน) Download
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2560 Download
คู่มือการใช้งานเว็บ thaiwater.net เพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศด้วยตนเอง Download
คู่มือการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2) Download
คู่มือการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1) Download
Hydro-Informatics Institute Document Download
จ้างจัดทำอินทรธนูและครื่องหมายแสดงสังกัดสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) จำนวน 4 รายการ Download
จ้างจัดทำอินทรธนูและเครื่องหมายแสดงสังกัดสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) จำนวน 4 รายการ Download
เอกสารเกี่ยวกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ – องค์การมหาชน (เวอร์ชั่นไทย) Download
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ Download
Application of Science and Technology for Community Water-Related Disaster Risk Reduction Download
สารคดี “น้ำตำบล” ตอนที่ 1 Download
1st Asian Science and Technology Conference for Disaster Risk Reduction Download
ตัวอย่างความสำเร็จ การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนบ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์ Download
โครงการแก้ปัญหาอุทกภัย พื้นที่แก้มลิงเพิ่มรายได้ เกษตรทุ่งรังสิต Download
การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ การประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน Download
2560 Download
2559 Download
2558 Download
2555 Download
2557 Download
2556 Download
2555 Download
2554 Download
2552-2553 Download
สสน.ร่วมประชุม RECONECT นำเสนอพื้นที่คลองรังสิต เป็นต้นเเบบร่วมโครงการ Download
ระบบนำทางด้วยดาวเทียม GNSS (Global Navigation Satellite System) Download
แอปพลิเคชัน ThaiWater รายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศของประเทศไทย Download
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อคาดการณ์น้ำท่วมและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก Download
ระบบโทรมาตรคืออะไร Download
ระบบภูมิสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Download
ระบบคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ Download
แบบจำลองคาดการณ์สภาพอากาศระยะสั้น Download
เทคโนโลยีสำรวจ ของสถาบันทรัพยากรน้ำ อากาศยานไร้นักบิน เรืออัตโนมัติ รถสำรวจระดับความสูงภูมิประเทศ Download
จ้างงานบริการคลิปปิ้งข่าวจากหนังสือพิมพ์ Download
ประกาศผู้ชนะ จ้างดำเนินงานพัฒนาโครงสร้างทางชลศาสตร์ Download
สานต่อโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน บ้านป่าเลา จ.แพร่ Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒ คัน Download
สสน.ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง จ.เพชรบุรี Download
ประพัฒน์ ห่วงน้ำน้อยปี 63 กระทบเกษตรกร!! สั่งการสภาเกษตรฯ ทุกจังหวัด แจ้งเตือนเครือข่าย-ติดตามสถานการณ์น้ำร่วมกับสสน. อย่างใกล้ชิด Download
พิธีเปิดกิจกรรม “อาสาสมัครป้องกันคันคลอง เปิดทางน้ำ บำบัดน้ำเสียครัวเรือน” ภายใต้โครงการรักน้ำ Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 เครื่อง Download
ต้อนรับ กรมทรัพยากรน้ำ ศึกษาการดำเนินงาน สสน. Download
สสน.ร่วมบรรยาย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้หมู่บ้านคนรักษ์ช้าง Download
สสน. คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2562 Download
สสน.ร่วมกับ อินทัช ลงพื้นที่ชุมชนบ้านวังยาว เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสจากน้ำท่วมน้ำหลาก สู่การสำรองน้ำสู้ภัยแล้ง Download
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อคาดการณ์น้ำท่วม… Download
GNSS CORS NETWORK Download
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อคาดการณ์น้ำท่วม… Download
GNSS CORS NETWORK Download
รัฐมนตรี อว.เยี่ยมชมบูธ สสน. ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ Download
Bias Correction of Seasonal Rainfall Forecasts of Thailand from General Circulation Model by Using the Ratio of Gamma CDF Parameter Method Download
Bias Correction of Seasonal Rainfall Forecasts of Thailand from General Circulation Model by Using the Ratio of Gamma CDF Parameter Method Download
Bias Correction of Seasonal Rainfall Forecasts of Thailand from General Circulation Model by Using the Ratio of Gamma CDF Parameter Method Download
ความแตกต่างระหว่าง พรฏ จัดตั้ง สสน กับ สสนก Download
ความแตกต่างระหว่าง พรฏ จัดตั้ง สสน กับ สสนก Download
ความแตกต่างระหว่าง พรฏ จัดตั้ง สสน กับ สสนก Download
ความแตกต่างระหว่าง พรฏ จัดตั้ง สสน กับ สสนก Download
ASEAN Hydroinformatics data center Download
Hello world! Download
สสน.นำทีมฮอนด้า ดูงาน “ขุนควร” พร้อมหารือเเนวทางสร้างความมั่นคงระบบน้ำ ในพื้นที่ จ.แพร่-พะเยา Download
ผสสน. ส่งมอบ KU TOWER ให้กับ ม.เกษตรศาสตร์ Download
มีผลเเล้ว พ.ร.ฎ.จัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ฉบับใหม่ Download