โครงการ Strengthened Drought and Flood Management through Improved Science Based Information Availability and Management in Myanmar

22/05/2020

1. ความเป็นมา

Climate Technology Centre and Network (CTCN) ได้รับมอบหมายจากอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เพื่อทำการพัฒนาเทคโนโลยีในการรับมือกับการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ CTCN จึงได้มอบหมายให้ National Designated Entity (NDEs) ทำการจัดสรรเครื่องมือที่เหมาะสมตามความต้องการของแต่ละประเทศที่ร้องขอ โดยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์นั้น Environmental Conservation Department (ECD) ภายใต้ Ministry of Environmental Conservation ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน ซึ่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ได้ทำการร้องขอเครื่องมือเพื่อช่วยในการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มการปรับตัวต่อความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่ง CTCN จึงได้ทำข้อตกลงกับ DHI A/S ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำ

ในปี 2561-2562 สสน. ร่วมมือกับ DHI A/S ดำเนินโครงการ Strengthened drought and flood management through improved science based information availability and management in Myanmar ได้รับเงินสนับสนุนจาก Green Climate Fund (GCF) การดำเนินโครงการเป็นการพัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยในการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มการปรับตัวต่อความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย สสน. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดาวเทียมต่าง ๆ และร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้แก่เจ้าหน้าที่ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

2. การดำเนินงาน

สสน. และ DHI A/S ร่วมกับ Myanmar Institute for Integrated Development (MIID) หน่วยงานในสาธราณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดหาข้อมูลและในด้านเทคนิคต่างๆ ร่วมกันดำเนินการจัดฝึกอบรมการใช้งานเครื่องมือบริหารจัดการน้ำท่วมและภัยแล้ง (Flood and Drought Management Tools) ภายใต้กิจกรรม Myanmar Flood and Drought Portal Training จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 – วันที่ 3-5 ธันวาคม 2561 ภายใต้หัวข้อ Introduction to the Data and Information application ซึ่งแบ่งการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ ออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ Data and Information, Issue analysis และ Water indicators มีผู้เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 30 คน

ครั้งที่ 2 – วันที่ 1-4 เมษายน 2562 ภายใต้หัวข้อ Climate and Crop Application เป็นเครื่องมือที่สามารถคำนวณความต้องการการใช้น้ำเพื่อการเกษตรและคำนวณผลผลิตทางการเกษตรได้ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 30 คน

ครั้งที่ 3 – วันที่ 25-28 สิงหาคม 2562 เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยอบรม Myanmar Flood and Drought Portal Training ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ Final Technical Training and Workshop มีผู้เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 30 คน

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้จัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำของสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ จำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่
1) Environmental Conservation Department
2) Irrigation and Water Utilization Management Department
3) Department of Disaster Management
4) Directorate of Water Resources and Improvement of River Systems
5) Mining Enterprise
6) Department of Agriculture
7) Hydro-informatics Centre (HIC)
8) Myanmar Timber Enterprise
9) Myanmar National Commission on Large Dams
10) Survey Department

ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม ส่งผลให้เพิ่มพูนประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ เพิ่มทักษะด้านการทำงานต่างประเทศให้แก่เจ้าหน้าที่ สสน. และเพิ่มประสบการณ์การทำงานจากการเรียนรู้ การแก้ปัญหา และการตอบคำถามจากผู้เข้าร่วมอบรมที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน รวมทั้ง ได้เผยแพร่การดำเนินงานของ สสน. ให้กับหน่วยงานต่างๆ ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสามารถต่อยอดความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศได้ในอนาคต

ข่าวอื่นๆ