โครงการ CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE FOR DISASTER RISK REDUCTION หรือ CRADR

25/02/2021

CRADR เป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งโครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของคณะทำงานด้านการบรรเทาภัยพิบัติ (DMWG) และคณะทำงานด้านการเกษตร (AgWG) ที่ สสน. เป็นสมาชิกภายใต้โครงการเครือข่าย Asia – Pacific Advanced Network หรือ APAN ซึ่งถือเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานวิจัยและสถาบันการศึกษาในประเทศสมาชิกทั่วโลก โครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อการเกษตรในพื้นที่ตัวอย่าง คือ และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ของคณะทำงานร่วมที่มาจากหลากหลายประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และอินเดีย มาปรับใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าวและพัฒนาให้เกิดเป็นการทำเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) พร้อมกับแบ่งปันและขยายผลแก่สมาชิกอาเซียน

ผู้สนับสนุน : TEIN*CC ภายใต้อำนาจคณะกรรมาธิการยุโรป

ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ธันวาคม 2563 – พฤษภาคม 2564

คณะทำงานประกอบด้วย

แผนกิจกรรมภายใต้ CRADR

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้หลายๆ ประเทศ มีนโยบายให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางต่างประเทศ ทำให้กิจกรรมหลักของโครงการ CRADR เปลี่ยนเป็นการประชุมผ่านวิดีโอออนไลน์ (Virtual Workshop) และเพิ่มการลงพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

Workshop (Virtual Meeting)

การลงพื้นที่จังหวัดแพร่

ครั้งที่ 1 วันที่ 7-9 มี.ค. 2564 – สำรวจพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น

ครั้งที่ 2 ช่วงเดือน เม.ย. 2564 – ติดตามข้อมูล และจัดเตรียมการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่ชุมชน

ครั้งที่ 3 ช่วงเดือน พ.ค. 2564 – สรุปการดำเนินการและการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่ชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

  1. เรียนรู้แนวทางปฏิบัติและบทเรียนในการทำเกษตรอัจฉริยะจากพื้นที่ตัวอย่าง (จังหวัดแพร่) 
  2. เรียนรู้การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตทางการเกษตรด้วย STI 
  3. เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ผลกระทบและภัยพิบัติในระยะสั้นจากสมาชิกประเทศอื่นๆ
  4. การแบ่งปันเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำเกษตร รวมถึงารเรียนรู้การทำเกษตรอัจฉริยะด้วย
  5. การปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการรับรู้และความยืดหยุ่นในการทำเกษตร โดยมีเป้าหมายเพื่อความมั่นคงทางอาหาร
ภาพการประชุมร่วมกันของสมาชิกในโครงการ CRADR

ข่าวอื่นๆ