สสน.พบผู้เเทนสปป.ลาว พร้อมสรุปภาพรวมการพัฒนาแหล่งน้ำ การแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง น้ำหลาก ในพื้นที่


วันที่ 6-8 ตุลาคม 2562  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) โดย นางสาวผการัตน์ ดานุเสถียรพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่ สสน. และ เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านนาเทียม เมืองสังข์ สปป.ลาว เพื่อร่วมประชุม กับผู้แทนเจ้าหน้าที่เมืองสังข์ทอง, เจ้าหน้าที่กรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป.ลาว., คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชนบ้านใหญ่นาเจริญ เมืองสังข์ทอง และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชนบ้านไฮ เมืองไซยธานี

เพื่อสรุปภาพรวมการพัฒนาแหล่งน้ำ การแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง น้ำหลาก ในพื้นที่ การเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับอุปโภค และการเกษตร ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการบ้านใหญ่นาเจริญ และคณะกรรมการบ้านไฮ ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และร่วมศึกษาดูงานทั้ง 2 พื้นที่