อุปกรณ์ติดตามกระแสน้ำแบบต่อเนื่องผ่านระบบดาวเทียม

อุปกรณ์ติดตามกระแสน้ำแบบต่อเนื่องผ่านระบบดาวเทียม หรือ “ทุ่นกระแสสมุทร” พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการติดตามการเคลื่อนที่ของกระแสน้ำใกล้ผิวน้ำ เป็นการริเริ่มพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวัดทางทะเลของประเทศไทยเอง และลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยออกแบบให้ทุ่น...

อ่านเพิ่มเติม
อุปกรณ์ติดตามกระแสน้ำแบบต่อเนื่องผ่านระบบดาวเทียม

ระบบตรวจวัดทางทะเลแบบโทรมาตร (GOT001)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. และ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวัดทางทะเลแบบโทรมาตร เก็บรวมและสร้างฐานข้อมูลด้านสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการศึกษาและพัฒนาแบบจำลอง รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง...

อ่านเพิ่มเติม
ระบบตรวจวัดทางทะเลแบบโทรมาตร (GOT001)

ระบบสำรวจภูมิประเทศ Mobile Mapping System : MMS และระบบแสดงผลข้อมูลแผนที่ 3 มิติแบบออนไลน์

จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 ทำให้พบว่าข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และวางแผน มีความละเอียดและทันสมัยไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. จึงพัฒนาเทคโนโลยีสำรวจภูมิประเทศแบบเคลื่อ...

อ่านเพิ่มเติม

ระบบคาดการณ์สภาพอากาศ ระยะสั้น แบบคู่ควบ

เป็นระบบที่ทำงานร่วมกันระหว่าง แบบจำลองบรรยากาศ Weather Research and Forecasting (WRF) และแบบจำลองมหาสมุทร Regional Ocean Model System (ROMS) โดยพัฒนาจากระบบแบบจำลองคู่ควบ Coupled Ocean Atmosphere Wave Sediment Transport Modeling System (COAWST) ของ...

อ่านเพิ่มเติม
wrf-roms