แบบจำลองคาดการณ์สภาพอากาศระยะสั้น

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ได้ศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งจัดทำระบบข้อมูลติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยร่วมกับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาระบบการคาดการณ์สภาพอากาศ สน...

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีสำรวจ ของสถาบันทรัพยากรน้ำ อากาศยานไร้นักบิน เรืออัตโนมัติ รถสำรวจระดับความสูงภูมิประเทศ

สสน. ร่วมกับ หน่วยงาน สถาบันการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจ เพื่อใช้ติดตามสถานการณ์ สำรวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่ ทั้งทางอากาศ ทางน้ำ และทางบก เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สนับสนุนการวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อากาศยานไร...

อ่านเพิ่มเติม