แบบจำลองคาดการณ์สภาพอากาศระยะสั้น

สสน. ได้ศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งจัดทำระบบข้อมูลติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยร่วมกับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาระบบการคาดการณ์สภาพอากาศ สนับสนุนข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวา...

อ่านเพิ่มเติม