ระบบคาดการณ์และเตือนภัย ล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทย

ระบบคาดการณ์และเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทยระบบ ประกอบด้วย แบบจำลองอุทกพลศาสตร์ (Delft3D FM) แบบจำลองคลื่น (SWAN) แบบจำลองทั้งหมดถูกควบคุมด้วย Flood Early Warning System (FEWS) ซึ่งช่วยในการเตรียม ข้อมูลนำเข้าสำหรับแบบจำลองและ...

อ่านเพิ่มเติม

ระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน

ระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน เป็นระบบที่ใช้คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงการเกิดน้ำท่วมฉับพลันแบบรายวัน และรายชั่วโมง เพื่อใช้แจ้งเตือนล่วงหน้าใน 24 ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุกชั่วโมง แนวคิด Concepts เลือกพื้นที่ศักยภาพน้ำท่วมฉับพลันสูง ท...

อ่านเพิ่มเติม

ระบบติดตามภัยแล้ง ( Drought Monitoring System )

ระบบติดตามภัยแล้ง จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งเชิงอุตุนิยมวิทยา ด้วยการซ้อนทับข้อมูลและปัจจัยต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดภัยแล้ง DROUGHT INDEX หรือ ดัชนีกำหนดระดับความแห้งแล้ง คำนวณจากการให้คะแนนปัจจัย ต่าง ๆ ดังนี...

อ่านเพิ่มเติม

ระบบโทรมาตรอัตโนมัติ

สสน. ได้พัฒนาระบบโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลจากระยะไกลมีขนาดเล็กและติดตั้งง่าย ใช้แรงงานสองคนประกอบเสร็จใน 1 ชม. สามารถวัดระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ ความเข้มแสง ความเร็วลม ความเค็ม และเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติผ่านระบบรั...

อ่านเพิ่มเติม