ระบบติดตามภัยแล้ง ( Drought Monitoring System )

ระบบติดตามภัยแล้ง จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งเชิงอุตุนิยมวิทยา ด้วยการซ้อนทับข้อมูลและปัจจัยต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดภัยแล้ง DROUGHT INDEX หรือ ดัชนีกำหนดระดับความแห้งแล้ง คำนวณจากการให้คะแนนปัจจัย ต่าง ๆ ดังนี...

อ่านเพิ่มเติม

ระบบโทรมาตรอัตโนมัติ

สสน. ได้พัฒนาระบบโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลจากระยะไกล มีขนาดเล็กและติดตั้งง่าย สามารถวัดระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ ความเข้มแสง ความเร็วลม ความเค็ม และเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติผ่านระบบรับส่งข้อมูลของผู้ให้บริการโทรศัพท์...

อ่านเพิ่มเติม

ระบบโครงข่าย การรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (Network Real Time Kinematic) กับการพัฒนาประเทศ

การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลเชิงพื้นที่ (Geographic Information) หรือข้อมูล แผนที่ที่ละเอียดถูกต้องและทันสมัย ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศใช้เทคโนโลยีระบบ ดาวเทียมนำทาง (GNSS : Global Navigation Satellite System) โดยการติดตั้งโครงข่าย สถานีฐา...

อ่านเพิ่มเติม

ระบบนำทางด้วยดาวเทียม GNSS (Global Navigation Satellite System)

GNSS (Global Navigation Satellite System) คือ ระบบนำทางด้วยดาวเทียม โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวรับสัญญาณเพื่อประมวลผลเชิงตำแหน่ง ณ จุดที่อุปกรณ์รับสัญญาณตั้งอยู่ เทคโนโลยีนี้กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในงานด้านสำรวจและการวิจัย ซึ่งปัจจุบั...

อ่านเพิ่มเติม