ปี 2562 : โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเเละบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ

23/12/2020

ในปี 2562 สสน. ได้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ จำนวน 947 สถานี โดยมีสถานีที่รับการปรับปรุงเทคโนโลยีให้เป็นรุ่นที่ 4.0 จำนวน 234 สถานี ส่วนสถานีที่เหลือล้วนได้รับการตรวจสอบและบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งาน ทำให้ปัจจุบัน สสน. มีสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ รุ่นที่ 4.0 ในความดูแลรวมทั้งสิ้น 947 สถานี จำแนกเป็นสถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ จำนวน 591 สถานี และสถานีโทรมาตรตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติ จำนวน 356 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

ข้อมูลที่ตรวจวัดได้จากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติของ สสน. สามารถติดตามและแสดงผลออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiwater.net รวมถึงแอปพลิเคชัน ThaiWater บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ รองรับทั้งระบบแอนดรอยด์  และไอโอเอส  นอกจากนี้ยังมีบริการส่งข้อความสั้น SMS แจ้งเหตุเมื่อตรวจพบข้อมูลปริมาณฝนที่ตกหนักในพื้นที่ที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดภัยธรรมชาติ เพื่อให้มีช่องทางที่หลากหลายในการติดตาม และสนับสนุนการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดภัยธรรมชาติอย่างทันเหตุการณ์

ภายหลังจาก  สสน. ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ ในปีงบประมาณ 2562 แล้วเสร็จ ทำให้สถานีโทรมาอัตโนมัติทั้งหมด มีเสถียรภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น สามารถส่งข้อมูลเข้ามาประมวลผลยังส่วนกลางอย่างต่อเนื่องได้มากกว่าร้อยละ 87 ทำให้สามารถแจ้งเตือนผ่านข้อความสั้น (SMS) ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในการติดตามและเฝ้าระวังได้อย่างถูกต้องมากกว่าร้อยละ 99 เพื่อเป็นการสนับสนุนการแจ้งเตือนสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยธรรมชาติได้อย่างทันท่วงที

กรณีตัวอย่าง จากเหตุการณ์น้ำท่วม โดยอิทธิพลของพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ที่ก่อตัวขึ้นจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พบว่าข้อมูลที่ตรวจวัดจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติซึ่งรวบรวมและวิเคราะห์แล้วได้แจ้งเตือนปริมาณฝน ผ่าน SMS ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงสถานการณ์น้ำช่วงวันที่ 3 – 6 มกราคม 2562 ซึ่งพบว่ามีการเตือนภัยปริมาณฝนในบริเวณที่เกิดฝนตกหนัก ทั้งในระดับการเฝ้าระวังสูงสุดและระดับวิกฤตจำนวนทั้งสิ้น 31 ครั้ง โดยมีการเตือนภัยในระดับเฝ้าระวังสูงสุด จำนวน 17 ครั้ง ระดับวิกฤต 14 ครั้ง


งานอื่นๆ