บันทึกเหตุการณ์ตามปี พ.ศ.(2)


พระราชกรณียกิจและเหตุการณ์สำคัญ

<< บันทึกเหตุการณ์ตามปี พ.ศ. ส่วนที่ ๑

๒๕๓๐

 • ๑ ม.ค. ๒๕๓๐ พระราชทาน ส.ค.ส. โดยการปรุแถบโทรพิมพ์ ลงรหัสส่วนพระองค์ว่า กส.๙ ปรุ ๓๑๑๔๓๐ ธค ๒๕๒๙. ทรงทดลองใช้โปรแกรมฟอนทาสติก (Fontasitc) ในคอมพิวเตอร์ สร้างตัวอักษรไทยและโรมัน รูปแบบและขนาดต่างๆ
 • ๙ ต.ค. ๒๕๓๐ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 • ๒๓ พ.ย. ๒๕๓๐ ทรงใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประดิษฐ์อักษรเทวนาครี จากพจนานุกรมและตำราสันสกฤตได้สำเร็จ
 • ๑ ธ.ค. ๒๕๓๐ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนหลวง ร.๙
 • ๕ ธ.ค. ๒๕๓๐ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ เปิดใช้สะพานพระราม ๙ เป็นครั้งแรก


๒๕๓๑

ทศ7-08.jpg
 • ๑๔ มิ.ย. ๒๕๓๑ กำเนิดมูลนิธิชัยพัฒนา
 • ๒ ก.ค. ๒๕๓๑ พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก
 • ๕ ก.ค. ๒๕๓๑ เสด็จพระราชดำเนินไปยัง จ.พระนครศรีอยุธยา ทรงเป็นประธานในพิธีบวงสรวงสมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ณ พลับพลาตรีมุข พระราชวังโบราณ เนื่องในการพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก
 • ๒๔ ธ.ค. ๒๕๓๑ พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับรูปแบบและการใช้งานเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย หรือกังหันน้ำชัยพัฒนา แก่มูลนิธิชัยพัฒนา
 • มีพระราชดำริให้กรมชลประทานดำเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เพาะปลูกบริเวณลุ่มน้ำปากพนัง


๒๕๓๒


๒๕๓๔

 • ๒๒ มิ.ย. ๒๕๓๔ พระราชทานแนวพระราชดำริแก่เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้ศึกษาทดสอบการปลูกหญ้าแฝก เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์
 • ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
 • ๖ ธ.ค. ๒๕๓๔ พระราชทานนามดาวเทียมดวงแรกของไทยว่า ไทยคม (THAICOM)


๒๕๓๕

 • ๒๐ พ.ค. ๒๕๓๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้มีความคิดเห็นขัดแย้งทางการเมืองเข้าเฝ้าฯ เพื่อระงับปัญหา และคลี่คลายเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
 • ๔ ธ.ค. ๒๕๓๕ พระราชทานแนวพระราชดำริ ทฤษฎีใหม่ เป็นเรื่องการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลังจากทดลองปฏิบัติจริงที่วัดมงคลชัยพัฒนา จ.สระบุรี


๒๕๓๖

สิทธิบัตร2.jpg


๒๕๓๗
 • ๒๖ ม.ค. ๒๕๓๗ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสถานีควบคุมภาคพื้นดินของดาวเทียมไทยคม ณ สถานีดาวเทียมไทยคม ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 • ๕ ก.ย. ๒๕๓๗ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานวางกระดูกงู เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชการลที่ ๙
 • โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ขยายกำลังการผลิตเอทานอลเพื่อนำไปทำแก๊สโซฮอล์ สามารถใช้เติมรถยนต์ในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
 • ทรงปรับปรุงต้นฉบับพระราชนิพนธ์เรื่อง ติโต และพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดพิมพ์เผยแพร่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา


๒๕๓๘

 • ๖ พ.ค. ๒๕๓๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยศักดิ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 • พระราชทานแนวพระราชดำริเรื่องการบรรเทาปัญหาจราจรบริเวณเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าและพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาสศิริราช
 • ๔ ธ.ค. ๒๕๓๘ พระราชทานแนวพระราชดำริโครงการแก้มลิง เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 • ๕ ธ.ค. ๒๕๓๘ รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแพร่ภาพครั้งแรก จากโรงเรียนไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


๒๕๓๙

 • พระราชพิธีกาญจนาภิเษก และงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี
 • ๒๘ มี.ค. ๒๕๓๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สื่อมวลชนทุกแขนงเข้ารับฟังพระราชดำรัสเกี่ยวกับพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก
 • กำเนิดมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 • พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์พระราชนิพนธ์ พระมหาชนก เผยแพร่เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี
 • กำเนิด บริษัท มงคลชัยพัฒนา จำกัด เพื่อเป็นต้นแบบองค์กรทางธุรกิจ สนับสนุนแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ๑๔ พ.ค. ๒๕๓๙ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการเก็บเกี่ยวข้าว ตามโครงการพระราชดำริส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรบริเวณทุ่งมะขามหย่อง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งทรงเกี่ยวข้าว
 • พระราชทานพระราชทรัพย์สำหรับโครงการบรรเทาปัญหาจราจรฯ


๒๕๔๐


๒๕๔๑


๒๕๔๒

 • ๒๑ มี.ค. ๒๕๔๒ พระราชทาน ตำราฝนหลวงพระราชทาน รวมทั้งวิธีผลิตฝนหลวงแบบซูเปอร์ แซนด์วิช (Super Sandwich) แก่คณะปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการทำฝนหลวง
 • ๙ ส.ค. ๒๕๔๒ พระราชทานนามรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกว่า รถไฟฟ้ามหานครเฉลิมรัชมงคล หมายถึง งานเฉลิมฉลองความเป็นมงคลแห่งพระราชา
 • ๒๕ พ.ย. ๒๕๔๒ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี
 • ๕ ธ.ค. ๒๕๔๒ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ


๒๕๔๓

ยูเรก้า3.jpg
 • ๒๓ พ.ค. ๒๕๔๓ พระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
 • ๒๙ ก.ย. ๒๕๔๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อ สนามบินแห่งใหม่ว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ๒๗ ธ.ค. ๒๕๔๓ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Golden Place - โกลเด้น เพลซ จัดจำหน่ายสินค้า ผัก ผลไม้ และสินค้าเกษตรกรรมในนามบริษัทสุวรรณชาด จำกัด และเครื่องหมายการค้าสุวรรณชาด ทองแดง (โรงพยาบาลสัตว์)
 • องค์กรสิ่งประดิษฐ์ที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรป (The Belgian Chamber of Inventor) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลบรัสเซลล์ ยูเรกา (Brussel Eureka) แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับการประดิษฐ์ กังหันน้ำชัยพัฒนา
 • มีพระราชกระแสรับสั่งให้กองงานส่วนพระองค์ดำเนินการวิจัยและพัฒนาพร้อมให้ดำเนินการทดลอง นำน้ำมันปาล์มมาใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลที่สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี่


๒๕๔๔

 • ๒ มิ.ย. ๒๕๔๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชดำเนินพร้อมด้วนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก
 • คณะกรรมการจัดงานบรัสเซลส์ ยูเรกา ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับผลงานเรื่องทฤษฎีใหม่ เรื่องน้ำมันไบโอดีเซลสูตรสกัดจากน้ำมันปาล์มและเรื่องฝนหลวง


๒๕๔๕

 • ๑๙ ม.ค. ๒๕๔๕ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๕ สะพานพระราม 8 เปิดให้รถวิ่งเป็นวันแรก ช่วยบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดในฝั่งพระนครและธนบุรี
 • ๒๖ พ.ย. ๒๕๔๕ พระราชนิพนธ์ เรื่องทองแดง วางจำหน่ายเป็นวันแรก


๒๕๔๖

 • ๑๐ มิ.ย. ๒๕๔๖ กรมทรัพย์สินทางปัญญาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ ๑๔๘๕๙ สำหรับ ภาชนะรองรับของเสียที่ขับออกจากร่างกาย


๒๕๔๘

 • พระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยคลื่นยักษ์สึนามิผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ โดยการสร้างโรงเรียนและพระราชทานทุนการศึกษา รวมทั้งมีพระราชกระแสให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิมพ์หนังสือคลื่นยักษ์สึนามิ คลื่นอภิมหาภัยเพื่อเผยแพร่เป็นสาธารณประโยชน์
 • สำนักสิทธิบัตรยุโรป (EPO) ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิทธิบัตรฝนหลวงแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ทศ8-41.jpg ทศ8-39.jpg


๒๕๔๙

ทศ8-37.jpg


<< บันทึกเหตุการณ์ตามปี พ.ศ. ส่วนที่ ๑