รางวัลฯ-โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

(คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)
คำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในโอกาสที่โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์
ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

องค์การสหประชาติมีความปลื้มปีติที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ซึ่งเป็นรางวัลที่โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบหกสิบปี

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยมาตลอด เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก จึงต่างพากันขนานพระนามว่าเป็น "กษัตริย์นักพัฒนา" ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทมีพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ต่อพสกนิกรผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส โดยไม่ทรงแบ่งแยกสถานะ ศาสนา ชาติพันธุ์ หรือหมู่เหล่า ทรงรับฟังปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรและพระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนของพระองค์ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาชนบท ซึ่งมีจำนวนมากมาย ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ความรู้และนวัตกรรมที่เอื้อต่อความก้าวหน้าในการพัฒนา และยังประโยชน์ให้แก่พสกนิกรทั่วประเทศ อาทิ โครงการที่พัฒนาการเกษตรขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน รวมทั้งโครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมและภัยแล้ง

ด้วยพระปรีชาสามารถในการทางเป็นนักคิดและทรงมีคุณูปการต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทำให้นานาอารยประเทศตื่นตัว ในการปรับรูปแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดใหม่ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่มีต่อประชาราษฎร์ ที่ได้พระราชทานปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาที่เน้นทางสายกลางแบบพอประมาณ การบริโภคอย่างมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอที่จะต้านทาน และลดผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ปรัชญาดังกล่าวนี้สามารถนำไปใช้ได้อย่างสอดคล้องกันทั่วโลก ในยุคแห่งโลกาภิวัตน์อันฉับไวนี้ รวมทั้งสนับสนุนความเพียรพยายามขององค์การสหประชาชาติในการส่งเสริมการพัฒนาคน โดยมีเป้าหมายศูนย์กลางในการพัฒนาคือ ความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนของประชาชน

ด้วยรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีปณิธานที่จะเชิดชูส่งเสริมประสบการณ์อันทรงคุณค่า และแนวการปฏิบัติจากโครงการพัฒนาที่ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และช่วยจุดประกายแนวความคิดในปรัชญาดังกล่าวสู่นานาประเทศต่อไป ในโอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้ามีความปลื้มปีติและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์
"รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์"
ลักษณะของรางวัลเป็นพานทรงกลมทำด้วยเงินบริสุทธิ์
ด้านในของพานขัดมันผิวเรียบ ส่วนด้านนอกมีลักษณะเป็นคลื่นคล้ายสายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๙.๘๕ นิ้ว สูง ๘.๖๖ นิ้ว
ตั้งอยู่บนฐานทำจากหินอ่อน มีแผ่นคำจารึกติดที่ฐาน ความว่า
"To His Majesty King Bhumibol Adulyadej
in Recognition of Lifetime Achievement in Human Development
May 2006"
แนวคิดเบื้องหลังการเลือกแบบรางวัลดังกล่าวนี้เป็นรูปพานทรงกลม
เพื่อสื่อความหมายถึงภาชนะที่สามารถใช้รองรับน้ำได้ เนื่องจากเห็นว่าพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น
ส่วนมากเกี่ยวข้องกับน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำ อันเป็นประเด็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดประเด็นหนึ่งในการพัฒนา
จึงสมควรแก่การยกย่องเฉลิมพระเกียรติในพระปรีชาสามารถด้านนี้เป็นพิเศษ


นายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ และนางแนน อันนัน ภริยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ และนางแนน อันนัน ภริยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙


พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์
วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เสด็จลง ณ ท้องพระโรงศาลาเริง วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์
ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศที่ริเริ่มขึ้นใหม่โดยองค์การสหประชาชาติ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติเป็นกรณีพิเศษในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีDot orange2.gif หน้าแรกประมวลคำสดุดีพระเกียรติคุณฯ Dot orange2.gif บัญชีปริญญาดุษฎีบัณฑิตฯ Dot orange2.gif บัญชีตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ฯ Dot orange2.gif บัญชีรางวัลฯ Dot orange2.gif พระราชกรณียกิจ