บันทึกเหตุการณ์ตามปี พ.ศ.


พระราชกรณียกิจและเหตุการณ์สำคัญ

ทศ1-01.jpg

๒๔๗๐

 • ๕ ธ.ค.๒๔๗๐ วันจันทร์ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือนอ้ายปีเถาะ เสด็จพระราชสมภพ ณ โรงพยาบาลเมานท์ ออเบิร์น เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา


๒๔๗๗

 • พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนพระอิสริยยศพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช เป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช


๒๔๘๑

ทศ2-08.jpg
 • มกราคม ๒๔๘๑ เสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • ๑๕ พ.ย. ๒๔๘๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จนิวัตพระนครครั้งแรก ประทับ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต


๒๔๘๘
 • ๒๕ พ.ย. ๒๔๘๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จนิวัตพระนครครั้งที่ ๒
 • ๕ ธ.ค. ๒๔๘๘ เสด็จพระราชดำเนินถึงพระนคร และประทับ ณ พระที่นั่งบรมพิมาน พระบรมมหาราชวัง


๒๔๘๙

 • ๑๐ พ.ค. ๒๔๘๙ โดยเสด็จสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชออกเยี่ยมราษฎร ในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง
 • ๙ มิ.ย. ๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดีนทร เสด็จสวรรคต รัฐบาลขณะนั้นจึงกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชย์ สืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรมราชวงจักรี
 • ๑๑ มิ.ย. ๒๔๘๙ การประกาศเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อพระชนมพรรษา ๑๘ พรรษา
 • ๑๙ ส.ค. ๒๔๘๙ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อและทรงเปลี่ยนแผนการศึกษาจากสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นสาขานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทรงพระราชนิพนธ์เพลงแสงเทียน ยามเย็น สายฝน ใกล้รุ่ง ชะตาชีวิต และดวงใจกับความรัก


๒๔๙๐

 • ๕ ธ.ค. ๒๔๙๐ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๒๐ พรรษา รัฐบาลไทยจึงกราบบังคมทูลเชิญ เสด็จนิวัตพระนครเพื่อประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แต่มีพระราชประสงค์จะทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษา


๒๔๙๓

ทศวรรษที่3.jpg
 • ๒๔ มี.ค. ๒๔๙๓ เสด็จนิวัตพระนคร ประทับ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต
 • ๒๙ มี.ค. ๒๔๙๓ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
 • ๒๑ เม.ย. ๒๔๙๓ พระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกรประจำแผ่นดิน
 • ๒๘ เม.ย. ๒๔๙๓ พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์
 • ๔-๕ พ.ค. ๒๔๙๓ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมมีพระปฐมบรมราชโองการ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
 • กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องยศจอมพลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • ๕ มิ.ย. ๒๔๙๓ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงรักษาพระสุขภาพตามที่แพทย์ถวายคำแนะนำ


๒๔๙๔
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พร้อมด้วยพระราชธิดาเสด็จนิวัตพระนคร ประทับ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปรับปรุงพระตำหนักจิตรลดารโหฐานให้เหมาะสมแก่การเป็นที่ประทับถาวร ระหว่างนั้นประทับ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต


๒๔๙๕

คมนาคม2.jpg
 • ทรงริเริ่มโครงการเพาะพันธุ์ปลาหมอเทศในสวนจิตรลาด
 • เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเยี่ยมราษฎรในเขตภาคกลาง
 • พระราชทานรถบูลโดเซอร์แก่หน่วยตำรวจตระเวณชายแดนค่ายนเรศวรสร้างถนนเข้าสู่บ้านห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านคมนาคมและการพัฒนาชนบทโครงการแรก
 • ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต เมื่อเสด็จนิวัตพระนครประทับอย่างถาวร


๒๔๙๖
 • ๗ พ.ย. ๒๔๙๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ใหญ่บ้าน กำนันทั่วประเทศ เข้ารับพระราชทานพันธุ์ปลาหมอเทศ ซึ่งเพาะพันธุ์จากบ่อสวนจิตรลาด
 • ๑๒ ธ.ค. ๒๔๙๖ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพานพระราม ๖ ที่บูรณะขึ้นใหม่หลังจากถูกระเบิดทำลายเสียหายระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒


๒๔๙๗

 • เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มีพระราชกระแสรับสั่งถึงการสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถเดินได้พร้อมพระราชทานพระราชทรัพย์สร้าง หุ่นยนต์คุณหมอพระราชทาน
 • ก่อตั้งทุนอานันทมหิดล


๒๔๙๘

 • 10 ม.ค. ๒๔๙๘ โรงเรียนจิตรลดาเปิดสอนเป็นวันแรก ณ พระที่นั่งอุตรภาค บริเวณพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ทรงได้รับเลขประจำตัวนักเรียนหมายเลข ๑
 • ๑๙ ม.ค. ๒๔๙๘ พระราชทานเรือเวชพาหน์แก่สภากาชาดไทย
 • ๑๔ พ.ย. ๒๔๙๘ มีพระราชดำริอันเป็นต้นกำเนิดโครงการพระราชดำริฝนหลวง


๒๔๙๙

ทศ3-29.jpg
 • ๒๒ ต.ค. ๒๔๙๙ ทรงผนวชและประทับ จำพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงลาสิขา วันที่ ๕ พ.ย. ๒๔๙๙


๒๕๐๐
ทศ4-03.jpg
 • ๖ เม.ย. ๒๕๐๐ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ณ ตึกที่ว่าการรถไฟไทย เชิงสะพานนพวงศ์
 • ๑๔ พ.ค. ๒๕๐๐ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ตามแนวพระราชดำริให้มีการฟื้นฟูและอนุรักษ์เรือพระราชพิธี
 • ๓๑ ต.ค. ๒๕๐๐ เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปประทับ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน สวนจิตรลดาเป็นการถาวร


๒๕๐๑
 • ๑๐ ก.พ. ๒๕๐๐ มีผู้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายช้างสำคัญพบที่จังหวัดกระบี่ นับเป็นช้างสำคัญช้างแรกในรัชกาล


๒๕๐๒

 • ๓ เม.ย. ๒๕๐๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิอานันทมหิดล
 • เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราน้อยทางชลมารคไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม เป็นการฟื้นฟูการถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งแรกในรัชกาล
 • ๑๑ พ.ย. ๒๕๐๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูพระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางช้างสำคัญช้างแรกในรัชกาล คือ การสมโภช พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ ทรงเริ่มสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์
 • ๘ ธ.ค. ๒๕๐๒ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนประเทศเวียตนาม นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อเจริญพระราชไมตรีในต่างประเทศอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในรัชกาล


๒๕๐๓

ทศ4-10.jpg
 • ๒ พ.ค. ๒๕๐๓ ทรงฟื้นฟูพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
 • เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนประเทศในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา รวม ๑๔ ประเทศ นาน ๗ เดือนเศษ เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๐๔


๒๕๐๔
ทรงขับควายเหล็ก.jpg
 • ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำพันธุ์ข้าวต่างๆ มาปลูกทดลองในบริเวณสวนจิตรลดา และทรงขับรถไถ ควายเหล็ก เพื่อเตรียมแปลงปลูกข้าวในบริเวณโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ต่อมาได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำข้าวไปใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
 • ทรงริเริ่มโครงการป่าไม้สาธิตในบริเวณสวนจิตรลดา เพื่อรวบรวมและศึกษาวงจรของป่าและพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ
 • ๒๖ ธ.ค. ๒๕๐๔ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นับเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในส่วนภูมิภาคแห่งแรกที่เปิดดำเนินการในรัชกาลปัจจุบัน


๒๕๐๕
เสด็จฯ ไปทรงเข้าร่วมประชุมวิชาการ ของชุมนุมภาษาไทย
 • พระราชทานแนวพระราชดำริ ให้สร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการชลประทานโครงการแรก
 • ๑๒ ม.ค. ๒๕๐๕ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงโคนมที่สวนจิตรลดา เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนม
 • ๑๙ มิ.ย. ๒๕๐๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งราชมิตราภรณ์ สำหรับพระราชทานแด่ประมุขต่างประเทศ พระราชทานแด่พระราชาธิบดีแห่งสหพันธ์มลายา ยังดี เปอตวนอากงเป็นพระองค์แรก
 • ๒๙ ก.ค. ๒๕๐๕ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมอภิปรายของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่มาของวันภาษาไทยแห่งชาติ
 • ๒๔ ส.ค. ๒๕๐๕ ทรงวางศิลาฤกษ์พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ณ ยอดดอยบวกห้า จังหวัดเชียงใหม่
 • ๒๔-๒๕ ต.ค. ๒๕๐๕ เกิดมหาวาตภัย ณ แหลมตะลุมพุก จ.นครศรีธรรมราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระสุรเสียงผ่านสถานีวิทยุ อ.ส.พระราชวังดุสิต เพื่อเชิญชวนประชาชนบริจาคช่วยผู้ประสบภัย อันเป็นที่มาของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์


๒๕๐๖
อ่างเก็บน้ำเขาเต่า2.jpg
 • ๙ เม.ย. ๒๕๐๖ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจิมเสาเอกทำนบอ่างเก็บน้ำเขาเต่า จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • ๒๓ ส.ค. ๒๕๐๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ๕ ธ.ค. ๒๕๐๖ พระราชพิธีมหามงคลเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๓ รอบ
 • ๗ ธ.ค. ๒๕๐๖ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราใหญ่ทางสถลมารคตามโบราณราชประเพณี เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๓ รอบ


๒๕๐๗
ทศ4-30.jpg
 • ทรงต่อเรือใบลำแรก เป็นเรือใบประเภทเอนเทอร์ไพร์ส พระราชทานชื่อ ราชปะแตน ต่อมาทรงออกแบบและทรงต่อเรือใบ เช่น เรือมด ซูเปอร์มด ไมโครมด
 • เริ่มโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ที่หุบกระพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


๒๕๐๘
 • ๒๕ มี.ค.๒๕๐๘ สมเด็จเจ้าฟ้าชายอากิฮิโตมกุฎราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุ่น น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันธุ์ปลาจากทวีปแอฟริกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มโครงการเลี้ยงปลา บริเวณโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลาด
 • ๒๙ ส.ค. ๒๕๐๘ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระชนมพรรษาเสมอสมเด็จพระราชบิดา (เมื่อพระชนมพรรษา ๓๘ พรรษา)
 • เริ่มโครงการฟาร์มส่วนพระองค์ที่หุบเขาหาดทรายใหญ่บ้านเขาเต่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้ง
 • ทรงต่อเรือใบประเภทโอเคตามแบบสากลลำแรก ชื่อ นวฤกษ์ หลังจากนั้นทรงต่อเรือใบประเภทนี้อีก เช่น เรือ เวคา๑ เวคา๒ เวคา๓


๒๕๐๙

 • ๑๗ มี.ค. ๒๕๐๙ พระราชทานพันธุ์ปลาจากบริเวณโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาแก่กรมประมง จำนวน ๑๐,๐๐๐ ตัว เพื่อให้นำไปขยายพันธุ์แจกจ่ายแก่ราษฎร พร้อมทั้งพระราชทานนามว่า ปลานิล
 • ๖ เม.ย. ๒๕๐๙ ทรงสร้าง หลวงพ่อจิตรลาด พระพิมพ์สมเด็จแบบพิเศษ ณ พระตำหนักจิตรลาดรโหฐาน
 • ทรงเททองหล่อ พระพุทธนวราชบพิตร เพื่อประดิษฐานไว้ ณ จังหวัดต่างๆ ทั่วพระราชอาณาจักร
 • ๒ ธ.ค. ๒๕๐๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย พระคฑาจอมทัพภูมิพลในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย
 • ๙ ธ.ค. ๒๕๐๙ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเอเเชียนเกมส์ ครั้งที่ ๕ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ณ สนามศุภชลาศัยกรีฑาสถานแห่งชาติ
 • ทรงต่อเรือใบประเภทม็อธ พระราชทานชื่อมด ซูเปอร์มดและ ไมโครมด


๒๕๑๐

การกีฬา6.jpg
 • ทรงออกแบบและต่อเรือใบลำสุดท้าย คือเรือโม้ก มีลักษณะผสมระหว่างเรือโอเคและเรือซูเปอร์มด
 • ๑๖ ธ.ค. ๒๕๑๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมแข่งขันเรือใบประเภทโอเคในกีฬาแหลมทอง (SEAP GAMES) ครั้งที่ ๔ และทั้ง ๒ พระองค์ชนะเลิศครองเหรียญทองร่วมกัน เป็นที่มาของวันกีฬาแห่งชาติ


๒๕๑๑


๒๕๑๒

 • ๒๙ ม.ค. ๒๕๑๒ กำเนิดหน่วยแพทย์พระราชทาน
 • ๒๕ ก.พ. ๒๕๑๒ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชาวไทยภูเขาพร้อมทั้งมีพระราชดำริในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ เป็นที่มาของโครงการหลวง
 • ๑ ก.ค. ๒๕๑๒ คณะปฏิบัติการฝนหลวง เริ่มบินปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆบนท้องฟ้าเป็นครั้งแรกบริเวณท้องฟ้าเหนืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 • ๗ พ.ย. ๒๕๑๒ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสแก่คณะกรรมการโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเข้าเฝ้ารับฟังพระราชกระแสเกี่ยวกับวัตถุประสงค์แนวพระราชดำริ และวิธีปฏิบัติในการจัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน


๒๕๑๓

 • มีพระราชดำริให้จัดตั้งธนาคารข้าวบ้านป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นธนาคารข้าวอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรก


๒๕๑๔

ทศ5-28.jpg
 • พระราชพิธี ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๒๕ ปี
 • ๑๖ มี.ค. ๒๕๑๔ คณะรัฐมนตรีมีมติสร้างถนนวงแหวนแทนการสร้างอนุสาวรีย์เป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชาดภิเษกเป็นที่มาของถนนรัชดาภิเษก ถนนวงแหวนสายแรกของเมืองไทย
 • ๘ พ.ค. ๒๕๑๔ เสด็จพระราชดำเนินเปิดโรงสีข้าวตัวอย่าง สวนจิตรลดา และเริ่มกิจการโรงสีข้าวในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
 • ๘ มิ.ย. ๒๕๑๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงวางศิลาฤกษ์ถนนรัชดาภิเษก บริเวณเชิงสะพานกรุงเทพตัดกับถนนเจริญกรุง
 • ๙ มิ.ย. ๒๕๑๔ พระราชพิธีรัชดาภิเษกฉลองสิริราชสมบัติครบ ๒๕ ปี
 • ๑๒ ส.ค. ๒๕๑๔ พระราชทานโฉนดที่ดินแก่สหกรณ์การเกษตรหุบกระพง


๒๕๑๕
 • ๑๙ ต.ค. ๒๕๑๕ ทรงบัญชาการควบคุมปฏิบัติการฝนหลวง สาธิตแก่ผู้แทนจากประเทศสิงคโปร์ ฝนตกในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนดคือ อ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
 • ๓๐ ต.ค. ๒๕๑๕ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนร่มเกล้าแห่งแรกที่บ้านหนองแคน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
 • เริ่มโครงการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่เสียเปรียบ และประสบปัญหาในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
 • เริ่มโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ทุ่งลุยลาย จังหวัดชัยภูมิ


๒๕๑๖

 • ๑๔ ต.ค. ๒๕๑๖ พระราชทานกระแสพระราชดำรัสทางโทรทัศน์ให้ประชาชนชาวไทยร่วมมือกันแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเพื่อก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยโดยเร็ว


๒๕๑๗

 • ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการทดลองปลูกข้าวไร่ และข้าวหยอดหลุมภายในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
 • เริ่มโครงการระบายน้ำพรุบาเจาะ จังหวัดนราธิวาสตามแนวพระราชดำริ


๒๕๑๘

 • มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการพระดาบสโดยจัดการเรียนการสอนทักษะวิชาชีพและเน้นการสอนคุณธรรม จริยธรรม ต่อมาพัฒนาเป็นโรงเรียนพระดาบส


๒๕๑๙

 • พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ณ หน่วยพัฒนาต้นน้ำทุ่งจ๊อ
 • ทรงแปลเรื่อง ติโต และต่อมาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์เผยแพร่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๓๗


๒๕๒๐

 • ๒๔ ม.ค. ๒๕๒๐ พระราชทานแนวพระราชดำรัสเรื่องปลูกป่าทดแทน ณ สถานีหลวงพัฒนาชาวเขา จังหวัดเชียงใหม่
 • ๒๐ มิ.ย. ๒๕๒๐ ทรงแปล นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ ทรงใช้เวลา ๓ ปี เสร็จสมบูรณ์ในเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๒๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์เพื่อ พ.ศ.๒๕๓๖
 • ทรงสดับพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชผาติการาม เรื่อง พระมหาชนก เป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัยให้ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมพุทธศาสนาเรื่อง พระมหาชนก ในเวลาต่อมา
 • ๕ ธ.ค. ๒๕๒๐ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕๐ พรรษา และพระราชพิธีเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติได้หมื่นวันเศษ


๒๕๒๑

 • ๑๑ พ.ค. ๒๕๒๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับงานการผลิตแก๊ซชีวภาพไว้ในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
 • ๘ ธ.ค. ๒๕๒๑ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ ๘ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ณ สนามศุภชลาศัยกรีฑาสถานแห่งชาติ


๒๕๒๒

ทศ6-07.jpg
 • ๓๐ มิ.ย. ๒๕๒๒ พระราชทานแนวพระราชดำริเรื่องธนาคารโค-กระบือ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จ.ปราจีนบุรี
 • ๘ ส.ค. ๒๕๒๒ กำเนิดศูนย์การพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา ถือเป็นศูนย์การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรก


๒๕๒๓
 • ๑๙ ต.ค. ๒๕๒๓ หลังจากเสด็จพระราชดำเนินตรวจพื้นที่น้ำท่วม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเข้ารับแนวพระราชดำริ เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ รุนแรงอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อน มีพระราชดำรัสให้เร่งระบายน้ำออกสู่ทะเล โดยผ่านแนวคลองฝั่งตะวันออก


๒๕๒๕

 • พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
 • ๒๕ ก.พ. ๒๕๒๕ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเขื่อนนเรศวร และมีพระราชดำริให้กรมชลประทานวางโครงการก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำแควน้อย


๒๕๒๖

 • ๘ ต.ค. ๒๕๒๖ เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปทรงตรวจพื้นที่น้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ๒๗ ต.ค. ๒๕๒๖ เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรสภาพน้ำท่วมบริเวณซอยศูนย์วิจัย เขตห้วยขวาง
 • ๗ พ.ย. ๒๕๒๖ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรน้ำท่วมบริเวณคลองลาดพร้าว คลองหนองบอน ตามแนวถนนบางพลี
 • ๒๔ พ.ย. ๒๕๒๖ เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่น้ำท่วมฝั่งธนบุรี


๒๕๒๗


๒๕๒๘

 • ๗ ม.ค. ๒๕๒๘ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระชนมพรรษาเสมอสมเด็จพระบรมอัยกาธิราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕๗ พรรษา ๓๓ วัน
 • ๔ เม.ย. ๒๕๒๘ พระราชทานแนวพระราชดำริเรื่องน้ำดีไล่น้ำเสีย ขณะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองผดุงกรุงเกษม บริเวณเทเวศร์ คลองแสนแสบ และคลองลาดพร้าว
 • มีพระราชดำรัสให้ศึกษาต้นทุนในการนำอ้อยมาแปรรูปเป็นเอทานอลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน เมื่อเกิดการขาดแคลนน้ำมันในอนาคตและเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น


๒๕๒๙

 • ๑๖ ม.ค. ๒๕๒๙ พระราชทานนามเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์
 • ๒๔ ก.พ. ๒๕๒๙ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ถวายพระราชสมัญญา อัครศิลปิน
 • ทรงเปิดโรงกลั่นแอลกอฮอล์ในสวนจิตรลดา ค้นคว้าการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อนำมาทำน้ำมันเชื้อเพลิงตามแนวพระราชดำริ รวมทั้งทดลองผสมแอลกอฮอล์ ๙๕ เปอร์เซนต์ กับน้ำมันเบนซิน จนได้แก๊สโซฮอล์
 • ทรงก่อตั้งวงดนตรีสหายพัฒนา เน้นการเล่นเครื่องเป่าโดยเฉพาะแตรและทรัมเป็ต