มูลนิธิชัยพัฒนา

 

มูลนิธิชัยพัฒนา : ชัยชนะแห่งการพัฒนา


"...มูลนิธิชัยพัฒนามีหน้าที่ที่เราตั้งไว้สำหรับมูลนิธิให้มีการพัฒนาประเทศ จนมีชัยชนะของประเทศนี้ โดยการทำงานของมูลนิธิชัยพัฒนา..."

ตราสัญลักษณ์มูลนิธิชัยพัฒนา


ความหมายของตราสัญลักษณ์มูลนิธิชัยพัฒนา

พระแสงขรรค์ชัยศรี มีความหมายถึง พระราชอำนาจ พระบารมี และกำลังแผ่นดินที่จะฟันฝ่า ให้เกิดการดำเนินการต่าง ๆ อันเป็นผลไปสู่ความมั่นคงแห่งพระราชอาณาจักร

ธงกระบี่ธุช เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะในการต่อสู้ เพื่อป้องกันอาณาประชาราษฎร์ และพระราชอาณาจักร ให้พ้นภยันตรายทั้งปวง และประสบผลสำเร็จในการต่อสู้นั้น

ดอกบัว มีความหมายถึง ศักดิ์ศรี ความสงบร่มเย็น ความเจริญงอกงามและความบริบูรณ์แพ่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร และบรรดาทรัพยากรทั้งปวง อันจะนำไปสู่ความอยู่ดีกินดี และความสงบสันติสุขของประชาชน โดยทั่วหน้ากัน

สังข์ มีความหมายถึง น้ำที่จะให้ความชุ่มชื้น ชโลมแผ่นดิน ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ และความร่มเย็นเป็นสุข


เว็บไซต์มูลนิธิ http://www.chaipat.or.th

พุทธศักราช ๒๕๓๑ มูลนิธิชัยพัฒนาได้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเป็นนิติบุคคล ตามเลขทะเบียนลำดับที่ ๓๙๗๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๑ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๕ ตอนที่ ๑๐๙ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๑
ดูเพิ่มเติม กังหันน้ำชัยพัฒนา