สสน.เปิดรับผู้ผลิตสื่อนำเสนอวิดิทัศน์ โครงการ Climate-Resilient Agriculture for Disaster Risk Reduction (CRADR)

14/01/2021

วันที่ 14 มกราคม 2564 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. ประกาศให้มีการผลิตสื่อ ตามโครงการ Climate-Resilient Agriculture for Disaster Risk Reduction (CRADR) ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของคณะทำงานด้านการเกษตร (Agriculture Working Group – AgWG) และคณะทำงานด้านการบรรเทาภัยพิบัติ (Disaster Mitigation Working Group – DMWG) ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการยุโรปและ TEIN*CC เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดแพร่ และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ของคณะทำงานร่วมที่มาจากหลากหลายประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และอินเดีย มาปรับใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าวและพัฒนาให้เกิดเป็นการทำเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) พร้อมกับแบ่งปันและขยายผลแก่สมาชิกอาเซียน

อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้แผนการดำเนินกิจกรรมของโครงการ CRADR ถูกเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด สสน. จึงมีความเห็นว่าการผลิตสื่อวิดิทัศน์จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญ สามารถฉายภาพการดำเนินงานรวมถึงนำเสนอข้อมูลของจังหวัดแพร่ ให้กับสมาชิก Working Group และสมาชิกอาเซียนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทำให้สมาชิกเกิดความเข้าใจและเห็นภาพโครงการได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

โดยเนื้อหาในการจัดทำวิดิทัศน์ดังกล่าว จะจัดทำเป็น 2 ชุด ความยาวชุดละไม่เกิน 5 นาที ดังนี้

  1. จุดเริ่มต้นของโครงการ ปัญหาที่พบเจอในพื้นที่ตัวอย่าง และการสัมภาษณ์คนในท้องที่
  2. ความร่วมมือของคณะทำงาน การระดมความคิดเห็น การวิเคราะห์ปัญหา การนำเทคโนโลยีไปใช้ในการแก้ปัญหา และสรุปโครงการ

โดย สสน. เปิดให้บริษัทผู้ผลิตสื่อส่งใบเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 15 – 29 มกราคม 2564 ตามรายละเอียดและข้อกำหนดการจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์เทคโนโลยีสร้างความมั่นคงด้านเกษตร (รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ฝ่ายโครงการพิเศษ ประสานความร่วมมือ และสื่อสารองค์กร โทร. 02-158-0901 ต่อ 6010 และ 6013 (ในวันและเวลาราชการ)

รายละเอียดขอบเขตการจัดจ้าง-ภาษาไทย

รายละเอียดขอบเขตการจัดจ้าง-ภาษาอังกฤษ