ความร่วมมือกับ ACIOA (ASEAN Chief Information Officer Association)

01/04/2021

ความเป็นมา

หน่วยงาน ASEAN CIO Association (ACIOA) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2557 เพื่อเชื่อมโยงการสื่อสารและแบ่งปันข้อมูลในกลุ่มผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ACIOA เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ด้านธุรกิจ การเป็นผู้นำ และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีข้ามอุตสาหกรรมและข้ามชาติ

ACIOA จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ผู้นำด้านเทคโนโลยีของอาเซียนสามารถแข่งขันได้ทั่วโลกด้วยการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ดีที่สุด

ความร่วมมือ

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ได้ลงนามความร่วมมือกับ ASEAN Chief Information Officer Association หรือ ACIOA ในการสร้างความร่วมมือและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน้ำ

วัตถุประสงค์

  1. สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และความร่วมมือ เพื่อการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านน้ำ
  2. สสน. ร่วมสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญเพื่อดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน ACIOA เพื่อส่งเสริมการทำงานที่เกี่ยวเนื่องกับประชาคมดิจิทัลอาเซียนสู่การพัฒนาน้ำที่ยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหาความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้น
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือต่างๆ ระหว่าง สสน. และ ACIOA

ระยะเวลาดำเนินงาน

การลงนามความร่วมมือนี้มีระยะเวลาการดำเนินงาน 5 ปี เริ่มต้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 และสิ้นสุดวันที่ 11 มิถุนายน 2568

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. สร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในอาเซียนให้เข้มแข็ง
  2. สมาชิกในอาเซียนสามารถแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ผ่านทางการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือประชุมนานาชาติผ่านสื่อออนไลน์
  3. สมาชิกในอาเซียนสามารถแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เพื่อนำกลับไปพัฒนาทรัพยากรน้ำและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในประเทศของตนเองได้

การดำเนินงาน

ถ่ายทอดสดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาเซียน

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ASEAN Chief Information Officer Association (ACIOA) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมออนไลน์แบบถ่ายทอดสดในอาเซียน (ASEAN Live Chat) ภายใต้หัวข้อ “อนาคตของคลังข้อมูลน้ำในอาเซียน: ความร่วมมือเพื่อสร้างระบบตัวอย่างความสำเร็จ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีผู้บรรยายหลักในการประชุมครั้งนี้จากสมาชิกอาเซียนและยังเป็นสมาชิกคลังข้อมูลน้ำแห่งอาเซียน (AHC) ได้แก่ ประเทศพม่า สิงคโปร์ ไทยและเวียดนาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมอภิปรายแนวทางสำหรับการพัฒนาทรัพยากรน้ำที่ยั่งยืนโดยการแบ่งปันเทคโนโลยีจากแต่ละประเทศ นอกจากนี้ ผู้ดำเนินรายการยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมอภิปรายจากแต่ละประเทศแบ่งปันประสบการณ์การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของตนเองอีกด้วย

ทั้งนี้ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/ACIOA/videos/1105365999847496/

ข่าวอื่นๆ