2558-2559


พัฒนาระบบต้นแบบติดตามภัยแล้ง เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลมาจากจากทุกหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ ใช้สำหรับวิเคราะห์สถานการณ์น้ำและภูมิอากาศในการติดตามภัยแล้ง เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่บริหารจัดการภัยพิบัติ

ส่วนด้านการใช้งาน จะสามารถเปิดข้อมูลต่างๆ เช่น  สถานการณ์น้ำ ภูมิอากาศ การคาดการณ์ฝน การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ พื้นที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัย ฯลฯ ให้แสดงร่วมกันได้ทุกข้อมูล บนแผนที่เดียว