2562


วันที่ 22 มีนาคม 2562 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) เปลี่ยนเป็น สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ใช้ชื่อย่อ “สสน.” และเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น “Hydro – Informatics Institute (Public Organization)” ใช้ชื่อย่อว่า “HII”

พ.ร.ฎ.จัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ฉบับใหม่

 


2556-2557


ศูนย์บริการข้อมูลน้ำเคลื่อนที่ในภาวะฉุกเฉิน (Mobile Data Center) เป็นส่วนหนึ่งของ “คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ” ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่บัญชาการ และประมวลผลได้ทุกสถานการณ์ >> Continue reading


2558-2559


พัฒนาระบบต้นแบบติดตามภัยแล้ง เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลมาจากจากทุกหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ ใช้สำหรับวิเคราะห์สถานการณ์น้ำและภูมิอากาศในการติดตามภัยแล้ง >> Continue reading


2555


พัฒนาระบบคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ (NHC)

พัฒนาต่อยอดการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ  เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน “ข้อมูล” จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง >> Continue reading


2553-2554


พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance Computing)

ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance Computing) เป็นระบบโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับรองรับระบบการทำงานของคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ >> Continue reading


2551-2552


27 ธันวาคม 2551 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ.2551
และในวันที่ 1 มกราคม 2552 พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันฯ มีผลใช้บังคับ  >> Continue reading


Hydro and Agro Informatics Institute


ประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องน้ำในเกือบทุกภาคของประเทศ ทั้งภัยแล้ง น้ำท่วม และน้ำเน่าเสีย ซึ่งทำให้เกิดผลเสียหายต่อประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การแก้ไขปัญหาดังกล่าว จำเป็นต้องมีระบบข้อมูลที่ดีและเพียงพอในการบริหารจัดการ ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้ Massachusetts Institute of Technology (MIT) เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พัฒนากลไกรวบรวมข้อมูลและประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการกับปัญหาด้านทรัพยากรน้ำดังกล่าว >> Continue reading


2541


เริ่มพัฒนา ระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย ในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช >> Continue reading


2547


16 มกราคม 2547 จัดตั้ง “สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร” ภายใต้ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

>> Continue reading