ตำแหน่ง ลูกจ้าง (วิเคราะห์ข้อมูล) จำนวน 1 อัตรา

25/04/2024

ลักษณะการทำงาน

 1. ร่วมปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาการข้อมูล Big Data Analytics, AI และ ML เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ
 2. พัฒนาอัลกอริทึมและแบบจำลองใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความแม่นยำในการวิเคราะห์ข้อมูล
 3. ถ่ายทอดความรู้และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ หรือมีประสบการณ์ในเรื่องทีเกี่ยวข้องกับงานวิทยาการข้อมูล AI และ ML
 2. มีประสบการณ์และทักษะในการเขียนโปรแกรมภาษา Python R หรือ SQL
 3. มีประสบการณ์ในการใช้ Analytics Tools เช่น Power BI หรือ AI, ML tools ต่างๆ
 4. ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ และออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
 5. ทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล
 6. ความคิดสร้างสรรค์ ความยืดหยุ่น และความสามารถในการปรับตัว ทำงานร่วมกับทีมงานในหลากหลายสาขาได้
 7. มีทักษะในการสื่อสารและนำเสนอที่ดีทั้งการพูดและการเขียน
 8. ความสนใจและความกระหายในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
 9. การจ้างจะเป็นสัญญาจ้างระยะเวลา 1 ปี และจะต่อสัญญาจ้างต่อเมื่อมีผลการปฏิบัติงานในเกณฑ์ดี