ตำแหน่ง ลูกจ้าง (ภูมิอากาศและสภาพอากาศ) ด้าน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จำนวน 1 อัตรา

27/05/2024

ลักษณะการทำงาน

  1. ช่วยปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเทคนิคการปรับแก้ความเอนเอียงของข้อมูลแบบจำลองสภาพภูมิอากาศโลก (Bias Correction)
  2. ร่วมปฏิบัติงานถ่ายทอดความรู้และผลงานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลแบบจำลองสภาพภูมิอากาศโลกสำหรับประเทศไทย
  3. ร่วมปฏิบัติงานวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และใช้แบบจำลองสำหรับศึกษาผลกระทบ และ การปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับประเทศไทย
  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. สำเร็จการศึกษาวุฒิขั้นต่ำปริญญาโท สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมชลประทาน หรือที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ในการพัฒนา Software เพื่องานวิจัย ไม่น้อยกว่า 0-3 ปี
  3. สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ Matlab หรือ OpenSource ได้แก่ Python, R, Fortran หรือ C++ เป็นต้น
  4. มีความรู้ทางด้านข้อมูลเชิงพื้นที่ และฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
  5. หากสามารถใช้โปรแกรม ArcGIS หรือ QGIS จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. ** การจ้างจะเป็นสัญญาจ้างระยะเวลา 1 ปี และจะต่อสัญญาจ้างต่อเมื่อมีผลการปฏิบัติงานในเกณฑ์ดี **