ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัล

แบ่งงานตามขอบเขตหน้าที่ในความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) งานวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่

(ก)   วิจัยและพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง และปัญญาประดิษฐ์

(ข)   วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนงานนวัตกรรมและงานวิจัยของสถาบัน

(ค)   จัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีและงานวิจัยด้านระบบสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ข้อมูล ซอฟท์แวร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย

(ง)   พัฒนาเครือข่ายวิจัยเทคโนโลยีและดิจิทัลร่วมกับหน่วยงานภายนอก

(2) งานพัฒนาระบบสารสนเทศ มีหน้าที่

(ก)   ออกแบบ พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการระบบคลังข้อมูลน้ำ

(ข)   ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบัน

(ค)   จัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีด้านระบบงาน ระบบคลังข้อมูล ฐานความรู้ที่ทันสมัย และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของสถาบัน

(3) งานระบบคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่

(ก)   พัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และความปลอดภัย

(ข)   ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์สนับสนุนงานวิจัยและการดำเนินงานของสถาบัน

(ค)   จัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ระบบเครือข่าย และระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของสถาบัน

(4) งานวิจัยภูมิสารสนเทศ มีหน้าที่

(ก)   วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับระบบภูมิสารสนเทศ

(ข)   ให้บริการงานด้านภูมิสารสนเทศ ได้แก่ การสํารวจ การจัดทําแผนที่ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการดำเนินงานของสถาบัน

(ค)   จัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีและงานวิจัยด้านภูมิสารสนเทศที่ทันสมัย และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของสถาบัน

(5) งานประสานงานและบริหารโครงการ มีหน้าที่

(ก)   จัดทำข้อเสนอโครงการ แผนงาน งบประมาณ และรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

(ข)   ควบคุมคุณภาพ และติดตามความก้าวหน้าโครงการ

(ค)   พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ และหน่วยงานภายนอก

(ง)   บริหารจัดการ และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม และความร่วมมือต่าง ๆ (จ)        งานประสานข้อมูล งานเอกสาร และธุรการ