ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

แบ่งงานตามขอบเขตหน้าที่ในความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) งานโทรมาตร มีหน้าที่

(ก)   วิจัยและพัฒนาโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและสภาวะน้ำอัตโนมัติ รวมถึงอุปกรณ์ ซอฟท์แวร์ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง

(ข)   ติดตั้ง ตรวจสอบ และบำรุงรักษาสถานีโทรมาตร

(ค)   ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยวิจัยภายในสถาบัน รวมถึงปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยวิจัยอื่นระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ

(2) งานแบบจำลอง มีหน้าที่

(ก)   วิจัยและพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของประเทศ

(ข)   พัฒนาและดูแลรักษาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์น้ำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

(ค)   เชื่อมโยงเทคโนโลยีในสหสาขาที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาระบบแบบจำลองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(ง)   พัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายวิจัยด้านแบบจำลอง เพื่อพัฒนาบุคลากรและสร้างความเป็นเลิศด้านแบบจำลองในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

(จ)   เผยแพร่องค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี สนับสนุนการใช้นวัตกรรมด้านแบบจำลองเพื่อการบริหารจัดการน้ำ และให้คำปรึกษากับภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีความสนใจ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

(3) งานภูมิอากาศและสภาพอากาศ มีหน้าที่

(ก)   วิจัยและพัฒนาแบบจำลองและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์อากาศและคาดการณ์ภูมิอากาศ เพื่อสนันสนุนการบริหารจัดการน้ำและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

(ข)   พัฒนาและดูแลระบบผลิตแผนที่ฝนและสภาพอากาศจากแบบจำลอง และเทคโนโลยีระยะไกล เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ค)   พัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ์สภาพอากาศในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค

(ง)   เผยแพร่องค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศและคาดการณ์ภูมิอากาศ

(4) งานวิทยาการข้อมูลน้ำ มีหน้าที่

(ก)   วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลสำหรับระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

(ข)   รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับจัดทำฐานความรู้และรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ

(ค)   พัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากข้อมูล

(ง)   เผยแพร่องค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(5) งานประสานงานและบริหารโครงการ มีหน้าที่

(ก)   จัดทำแผนงานวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

(ข)   บริหารโครงการ จัดทำข้อเสนอโครงการ แผนงาน งบประมาณ และติดตามความก้าวหน้าโครงการ

(ค)   ประสานงานทั่วไป งานเอกสาร งานธุรการ และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (ง)        สนับสนุนการบริการและพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยด้านนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ