ฝ่ายจัดการน้ำชุมชน

แบ่งงานตามขอบเขตหน้าที่ในความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) งานเทคโนโลยีจัดการน้ำชุมชน มีหน้าที่

(ก)   ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของสถาบันในการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำชุมชน

(2) งานสารสนเทศจัดการน้ำชุมชน มีหน้าที่

(ก)   ประยุกต์ใช้สารสนเทศทรัพยากรน้ำในการบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ

(3) งานเครือข่ายจัดการน้ำชุมชน มีหน้าที่

(ก)   พัฒนาและขับเคลื่อนเครือข่ายการประยุกต์ใช้สารสนเทศทรัพยากรน้ำในการบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ

(4) งานประสานงานและวิเคราะห์โครงการ มีหน้าที่

(ก)   ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการ (ข)        วิเคราะห์แผนงานและโครงการ