โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างสถาบันสารสนเทศน้ำ

คณะอนุกรรมการ

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ประกาศเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อช่วยปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

  1. คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบัน
  2. คณะกรรมการตรวจสอบ
  3. คณะอนุกรรมการกฎหมาย
  4. คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
  5. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถาบัน
  6. คณะอนุกรรมการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสถาบัน
  7. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ

รูปคณะกรรมการ

ดร.รอยล จิตรดอน

ประธานกรรมการ

โทรศัพท์: 02 158 0901

รูปคณะกรรมการ

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรรมการโดยตำแหน่ง

โทรศัพท์: 02 158 0901

รูปคณะกรรมการ

นายลลิต ถนอมสิงห์

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรรมการโดยตำแหน่ง

โทรศัพท์:

รูปคณะกรรมการ

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรรมการโดยตำแหน่ง

โทรศัพท์: 02 158 0901

รูปคณะกรรมการ

นายประพิศ จันทร์มา

อธิบดีกรมชลประทาน กรรมการโดยตำแหน่ง

โทรศัพท์:

รูปคณะกรรมการ

นายวิชัย อัศรัสกร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

โทรศัพท์: 02 158 0901

รูปคณะกรรมการ

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

โทรศัพท์: 02 158 0901

รูปคณะกรรมการ

ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

โทรศัพท์: 02 158 0901

รูปคณะกรรมการ

นางสาวสิริวรรณ พงษ์ไพโรจน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

โทรศัพท์: 02 158 0901

รูปคณะกรรมการ

ดร.สุทัศน์ วีสกุล

กรรมการและเลขานุการ

โทรศัพท์: 0 2158 0901 ต่อ 9001

องค์ประกอบของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบัน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานอนุกรรมการ
2 นายศิวะพร ทรรทรานนท์ อนุกรรมการ
3 นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อนุกรรมการ
4 นายประสาท พาศิริ อนุกรรมการ
5 ผู้แทน สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการ
6 นายสุนัย แผ่นทอง เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายวิชัย อัศรัสกร ประธานกรรมการ
2 นางกิตติยา คัมภีร์ กรรมการ
3 นายอลงกรณ์ เหล่างาม กรรมการ
4 ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เลขานุการ

คณะอนุกรรมการกฎหมาย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายธาดา เตียประเสริฐ ประธานอนุกรรมการ
2 นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ อนุกรรมการ
3 นายวรพจน์ บุญพร อนุกรรมการ
4 ผู้อำนวยการสถาบัน อนุกรรมการ
5 ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายธาดา เตียประเสริฐ ประธานอนุกรรมการ
2 นายสาธิต ยินดีพิธ อนุกรรมการ
3 นางเยาวนุช กว้างสุขสถิตย์ อนุกรรมการ
4 ผู้อำนวยการ อนุกรรมการ
5 รองผู้อำนวยการ อนุกรรมการ
6 หัวหน้างาน งานบริหารทรัพยากรบุคคล เลขานุการ

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถาบัน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายรอยล จิตรดอน ประธานอนุกรรมการ
2 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ อนุกรรมการ
3 ศาสตราจารย์ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ อนุกรรมการ
4 หัวหน้างาน งานบริหารทรัพยากรบุคคล เลขานุการ

คณะอนุกรรมการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสถาบัน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายรอยล จิตรดอน ประธานอนุกรรมการ
2 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ รองประธานอนุกรรมการ
3 ศาสตราจารย์ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ อนุกรรมการ
4 นางสาวสิริวรรณ พงษ์ไพโรจน์ อนุกรรมการ
5 ผู้อำนวยการสถาบัน อนุกรรมการ
6 รองผู้อำนวยการสถาบัน อนุกรรมการ
7 ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 ศาสตราจารย์ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ ประธานอนุกรรมการ
2 นายธาดา เตียประเสริฐ อนุกรรมการ
3 นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ อนุกรรมการ
4 ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ อนุกรรมการ
5 ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ อนุกรรมการ
6 หัวหน้างาน งานยุทธศาสตร์แผนงานและงบประมาณ เลขานุการ

คณะผู้บริหาร

รูปคณะผู้บริหาร

ดร.สุทัศน์ วีสกุล

ผู้อำนวยการ

โทรศัพท์: 0 2158 0901 ต่อ 9001

รูปคณะผู้บริหาร

ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ

รองผู้อำนวยการ

โทรศัพท์: 0 2158 0901 ต่อ 9002

รูปคณะผู้บริหาร

นายพิษณุพล สนามทอง

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ/รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

โทรศัพท์: 0 2158 0901 ต่อ 3001

รูปคณะผู้บริหาร

นางสาวผการัตน์ ดานุเสถียรพงศ์

ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ ประสานความร่วมมือ และสื่อสารองค์กร

โทรศัพท์: 0 2158 0901 ต่อ 6001

รูปคณะผู้บริหาร

ดร.สุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร

ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

โทรศัพท์: 0 2158 0901 ต่อ 4001

รูปคณะผู้บริหาร

นายณรงศักดิ์ พิมพ์พรรณชาติ

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำชุมชน

โทรศัพท์: 0 2158 0901 ต่อ 7001

รูปคณะผู้บริหาร

นางสาวนุชชฎา สินพิศุทธ์

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์: 0 2158 0901 ต่อ 9201

อ่านเพิ่มเติม