โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างสถาบันสารสนเทศน้ำ

คณะอนุกรรมการ

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ประกาศเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อช่วยปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

  1. คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบัน
  2. คณะกรรมการตรวจสอบ
  3. คณะอนุกรรมการกฎหมาย
  4. คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
  5. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถาบัน
  6. คณะอนุกรรมการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสถาบัน
  7. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ

รูปคณะกรรมการ

ดร.รอยล จิตรดอน

ประธานกรรมการ

รูปคณะกรรมการ

ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรรมการโดยตำแหน่ง

รูปคณะกรรมการ

นายดนุชา สินธวานนท์

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรรมการโดยตำแหน่ง

รูปคณะกรรมการ

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรรมการโดยตำแหน่ง

รูปคณะกรรมการ

นายประพิศ จันทร์มา

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน กรรมการโดยตำแหน่ง

รูปคณะกรรมการ

นายวิชัย อัศรัสกร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รูปคณะกรรมการ

นายธาดา เตียประเสริฐ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รูปคณะกรรมการ

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รูปคณะกรรมการ

ศาสตราจารย์ ชิดชนก เหลือสินทรัพย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รูปคณะกรรมการ

นางสาวสิริวรรณ พงษ์ไพโรจน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รูปคณะกรรมการ

ดร.สุทัศน์ วีสกุล

กรรมการและเลขานุการ

องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบัน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานอนุกรรมการ
2 นายศิวะพร ทรรทรานนท์ อนุกรรมการ
3 นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อนุกรรมการ
4 นายประสาท พาศิริ อนุกรรมการ
5 ผู้แทน สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการ
6 นายสุนัย แผ่นทอง เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายวิชัย อัศรัสกร ประธานอนุกรรมการ
2 นางกิตติยา คัมภีร์ อนุกรรมการ
3 นายอลงกรณ์ เหล่างาม อนุกรรมการ
4 ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เลขานุการ

คณะอนุกรรมการกฎหมาย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายธาดา เตียประเสริฐ ประธานอนุกรรมการ
2 นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ อนุกรรมการ
3 นายวรพจน์ บุญพร อนุกรรมการ
4 ผู้อำนวยการสถาบัน อนุกรรมการ
5 ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายธาดา เตียประเสริฐ ประธานอนุกรรมการ
2 นายสาธิต ยินดีพิธ อนุกรรมการ
3 นางเยาวนุช กว้างสุขสถิตย์ อนุกรรมการ
4 ผู้อำนวยการ อนุกรรมการ
5 รองผู้อำนวยการ อนุกรรมการ
6 หัวหน้างาน งานบริหารทรัพยากรบุคคล เลขานุการ

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถาบัน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายรอยล จิตรดอน ประธานอนุกรรมการ
2 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ อนุกรรมการ
3 นายชิดชนก เหลือสินทรัพย์ อนุกรรมการ
4 หัวหน้างาน งานบริหารทรัพยากรบุคคล เลขานุการ

คณะอนุกรรมการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสถาบัน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายรอยล จิตรดอน ประธานอนุกรรมการ
2 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ รองประธานอนุกรรมการ
3 ศาสตราจารย์ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ อนุกรรมการ
4 นางสาวสิริวรรณ พงษ์ไพโรจน์ อนุกรรมการ
5 ผู้อำนวยการสถาบัน อนุกรรมการ
6 รองผู้อำนวยการสถาบัน อนุกรรมการ
7 ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 ศาสตราจารย์ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ ประธานอนุกรรมการ
2 นายธาดา เตียประเสริฐ อนุกรรมการ
3 นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ อนุกรรมการ
4 ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ อนุกรรมการ
5 ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ อนุกรรมการ
6 หัวหน้างาน งานยุทธศาสตร์แผนงานและงบประมาณ เลขานุการ

คณะผู้บริหาร

รูปคณะผู้บริหาร

ดร.สุทัศน์ วีสกุล

ผู้อำนวยการ

รูปคณะผู้บริหาร

ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ

รองผู้อำนวยการ

รูปคณะผู้บริหาร

นายณรงค์รัชต์ ธเนศวร

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

รูปคณะผู้บริหาร

นางสาวจารุมน ลิ้มทิพย์ดารา

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัล

รูปคณะผู้บริหาร

นางสาวผการัตน์ ดานุเสถียรพงศ์

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำชุมชน

รูปคณะผู้บริหาร

ดร.สุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร

ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

รูปคณะผู้บริหาร

นายพิษณุพล สนามทอง

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

อ่านเพิ่มเติม