โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างสถาบันสารสนเทศน้ำ

คณะอนุกรรมการ

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เพื่อช่วยปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

  1. คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบัน
  2. คณะกรรมการตรวจสอบ
  3. คณะอนุกรรมการกฎหมาย
  4. คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
  5. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถาบัน
  6. คณะอนุกรรมการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสถาบัน
  7. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ

รูปคณะกรรมการ

นายวิชัย อัศรัสกร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ทำหน้าที่ประธานกรรมการ

โทรศัพท์: 02 158 0901

รูปคณะกรรมการ

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการโดยตำแหน่ง

โทรศัพท์: 02 333 3700

รูปคณะกรรมการ

นางสุพร ตรีนรินทร์

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรรมการโดยตำแหน่ง

โทรศัพท์: 02 447 8500-6

รูปคณะกรรมการ

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรรมการโดยตำแหน่ง

โทรศัพท์: 02 554 1800 ต่อ 1068

รูปคณะกรรมการ

นายชูชาติ รักจิตร

อธิบดีกรมชลประทาน
กรรมการโดยตำแหน่ง

โทรศัพท์: 02 241 0065

รูปคณะกรรมการ

นายวิชัย อัศรัสกร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

โทรศัพท์: 02 158 0901

รูปคณะกรรมการ

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

โทรศัพท์: 02 158 0901

รูปคณะกรรมการ

ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

โทรศัพท์: 02 158 0901

รูปคณะกรรมการ

นางสาวสิริวรรณ พงษ์ไพโรจน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

โทรศัพท์: 02 158 0901

รูปคณะกรรมการ

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

โทรศัพท์: 02 267 2381-2

รูปคณะกรรมการ

ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ

ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
กรรมการและเลขานุการ

โทรศัพท์: 0 2158 0901

องค์ประกอบของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบัน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานอนุกรรมการ
2 นายศิวะพร ทรรทรานนท์ อนุกรรมการ
3 นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อนุกรรมการ
4 นายประสาท พาศิริ อนุกรรมการ
5 ผู้แทน สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการ
6 นายสุนัย แผ่นทอง เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายวิชัย อัศรัสกร ประธานกรรมการ
2 นางกิตติยา คัมภีร์ กรรมการ
3 นายอลงกรณ์ เหล่างาม กรรมการ
4 ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เลขานุการ

คณะอนุกรรมการกฎหมาย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายธาดา เตียประเสริฐ ประธานอนุกรรมการ
2 นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ อนุกรรมการ
3 นายวรพจน์ บุญพร อนุกรรมการ
4 ผู้อำนวยการสถาบัน อนุกรรมการ
5 ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายธาดา เตียประเสริฐ ที่ปรึกษา
2 นางสาวสิริวรรณ พงษ์ไพโรจน์ ประธานอนุกรรมการ
3 นายสาธิต ยินดีพิธ อนุกรรมการ
4 นางเยาวนุช กว้างสุขสถิตย์ อนุกรรมการ
5 ผู้อำนวยการ อนุกรรมการ
6 รองผู้อำนวยการ อนุกรรมการ
7 หัวหน้างาน งานบริหารทรัพยากรบุคคล เลขานุการ

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถาบัน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายรอยล จิตรดอน ประธานอนุกรรมการ
2 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ อนุกรรมการ
3 ศาสตราจารย์ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ อนุกรรมการ
4 หัวหน้างาน งานบริหารทรัพยากรบุคคล เลขานุการ

คณะอนุกรรมการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสถาบัน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายรอยล จิตรดอน ประธานอนุกรรมการ
2 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ รองประธานอนุกรรมการ
3 ศาสตราจารย์ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ อนุกรรมการ
4 นางสาวสิริวรรณ พงษ์ไพโรจน์ อนุกรรมการ
5 ผู้อำนวยการสถาบัน อนุกรรมการ
6 รองผู้อำนวยการสถาบัน อนุกรรมการ
7 ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 ศาสตราจารย์ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ ประธานอนุกรรมการ
2 นายธาดา เตียประเสริฐ อนุกรรมการ
3 นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ อนุกรรมการ
4 ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ อนุกรรมการ
5 ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ อนุกรรมการ
6 หัวหน้างาน งานยุทธศาสตร์แผนงานและงบประมาณ เลขานุการ

คณะผู้บริหาร

รูปคณะกรรมการ

ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ

ผู้อำนวยการ

ro*****@hi*.th

รูปคณะผู้บริหาร

นายพิษณุพล สนามทอง

นักบริหารนโยบายด้านยุทธศาสตร์และอำนวยการ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

pi*******@hi*.th

รูปคณะผู้บริหาร

ดร.ศรเทพ วรรณรัตน์

นักบริหารนโยบายวิจัยและพัฒนา และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

so******@hi*.th

รูปคณะผู้บริหาร

นายมโนรถ ตั้งเสวีพันธ์

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัล

ma*****@hi*.th

รูปคณะผู้บริหาร

นายมงคล งามเจริญวงษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำชุมชน

mo*****@hi*.th

รูปคณะผู้บริหาร

นายวรรธนศักดิ์ สุปะกิ่ง

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

wa*******@hi*.th

รูปคณะผู้บริหาร

นางสาวเพ็ญศิริ ศรัณย์รัฐ

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

pe*****@hi*.th

รูปคณะผู้บริหาร

นางสาวจิตติภรณ์ ฉันทโรจน์ศิริ

ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ ประสานความร่วมมือ และสื่อสารองค์กร

ji*******@hi*.th

รูปคณะผู้บริหาร

นางสาวนุชชฎา สินพิศุทธ์

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

nu*****@hi*.th

อ่านเพิ่มเติม