โครงสร้างองค์กร

สัญลักษณ์สถาบันสารสนเทศน้ำ

คณะกรรมการ

ดร.รอยล จิตรดอน

ประธานกรรมการ

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์

ผู้แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรรมการโดยตำแหน่ง

นายดนุชา สินธวานนท์

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรรมการโดยตำแหน่ง

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรรมการโดยตำแหน่ง

ดร.ทองเปลว กองจันทร์

อธิบดีกรมชลประทาน กรรมการโดยตำแหน่ง

นายวิชัย อัศรัสกร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธาดา เตียประเสริฐ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ชิดชนก เหลือสินทรัพย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวสิริวรรณ พงษ์ไพโรจน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สุทัศน์ วีสกุล

กรรมการและเลขานุการ

คณะผู้บริหาร

ดร.สุทัศน์ วีสกุล

ผู้อำนวยการ

ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ

รองผู้อำนวยการ

นายณรงค์รัชต์ ธเนศวร

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

นางสาวจารุมน ลิ้มทิพย์ดารา

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัล

นางสาวผการัตน์ ดานุเสถียรพงศ์

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำชุมชน

ดร.สุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร

ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

นายพิษณุพล สนามทอง

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

อ่านเพิ่มเติม