วัฒนธรรมองค์กร

ค่านิยมหลัก

“ สสน. มีค่านิยมหลัก (Core values) ได้แก่ I – T – T – N ” : เป็นศูนย์รวมใจและเป็นตัวชี้นำพฤติกรรมของบุคลากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับองค์กร โดยผสมผสานระหว่างความนึกคิด จิตใจ และพฤติกรรม หล่อหลอมจนเกิดเป็นวัฒนธรรมและแนวทางประพฤติปฏิบัติของบุคลากรในองค์กร อันเป็นแรงผลักดันในการสรรค์สร้างผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ตลอดจนบริการถ่ายทอดผลงานสู่ชุมชนและประชาชนทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำของประเทศไทยอย่างยั่นยืน

สัญลักษณ์สถาบันสารสนเทศน้ำ

Innovative Thinking (มีความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม) : หาคำตอบใหม่ในการแก้ปัญหา ริเริ่ม และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อสร้างความชำนาญในงานของตนเองและสร้างการบริหารจัดการ รวมถึงปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานทั้งในระดับบุคคล หน่วยงาน และองค์กร

สัญลักษณ์สถาบันสารสนเทศน้ำ

Trust (มีความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจ) : สร้างความเชื่อมั่น จากตัวอย่างความสำเร็จจริง การรักษาคำมั่นสัญญาตามข้อผูกพันที่ให้ไว้กับผู้อื่น รวมถึงความสามารถในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ตรงประเด็นแก่บุคคลภายในและภายนอกองค์กรตลอดจนปฏิบัติตนและปฏิบัติงานให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับและระเบียบขององค์กร

สัญลักษณ์สถาบันสารสนเทศน้ำ

Teamwork (การทำงานเป็นทีม) : กำหนดเป้าหมายแห่งความสำเร็จของทีมร่วมกัน เปิดโอกาสรับฟังข้อคิดเห็น และสื่อสารร่วมกันภายในทีมเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันและนำไปปฏิบัติตามที่ตกลง ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการทำงาน การแก้ไขปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ กันภายในทีม

สัญลักษณ์สถาบันสารสนเทศน้ำ

Networking (การสร้างเครือข่าย) : การสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับบุคลต่างๆ ในทุกระดับตำแหน่งงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งความสามารถในการขอความคิดเห็น ความช่วยเหลือ ประสานความร่วมมือต่างๆ จากเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายความสำเร็จขององค์กร

อ่านเพิ่มเติม