สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ สสน

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะผลักดันศักยภาพในหลากหลายด้านของบุคลากร ทุกภาคส่วนขององค์กร เราจึงพร้อมเปิดกว้างกับทุกโอกาสให้กับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาตนเอง การเติบโตในสายงานหน้าที่ ความมั่นคงทางการเงิน การตอบแทนสังคม ตลอดจนการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะเราเชื่อว่า การจะขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน ต้องมาจากพลังแห่งศักยภาพของบุคลากรทุกคน สามารถดู “วัฒนธรรมองค์กร”

hii corporate identity

ทุนการศึกษา

สสน. ได้มีแนวคิดในการวางรากฐานทางการศึกษาแก่บุคลากรที่มีศักยภาพ และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญและความเชี่ยวชาญพิเศษในการปฏิบัติงาน ด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการบริหารจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร โดยการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกแก่พนักงาน ในการเข้าร่วมศึกษากับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ สสน. ได้แบ่งประเภทของทุนออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 1. ทุนการศึกษาสำหรับพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
 2. ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป

สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทน

สสน. มีการจัดสรรให้สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนแก่พนักงาน โดยคำนึงถึงการสร้างความสุขในการทำงาน สุขภาพ ความมั่นคงในชีวิต และตอบโจทย์ความเป็นอยู่ ของพนักงานในการดำรงชีวิตประจำวัน รวมถึงสวัสดิการดังกล่าวยังครอบคลุมถึงบุคคลในครอบครัวของพนักงาน เพื่อใช้เป็นหลักประกันในชีวิตการทำงานของพนักงาน เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นเครื่องมือสร้างแรงยึดเหนี่ยวให้พนักงานอยู่ร่วมงานกับองค์กรไปในระยะยาว

ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา

สสน. มีความตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรภายใน สสน. ซึ่งถือเป็นหัวใจหลัก (Key Success factor) ในการริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม และขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย โดยกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรโดยรวมจะครอบคลุมกระบวนการที่เสริมสร้างศักยภาพในด้านต่างๆ อาทิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติ และวิธีการทำงาน รวมถึง สสนก. ได้วิเคราะห์และจัดทำระบบสมรรถนะบุคคล (Competency) ในทุกตำแหน่งงาน เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร (Human Resources Development Strategy) และใช้เป็นต้นแบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของ สสน. ในระยะยาวที่มุ่งเน้นพฤติกรรมซึ่งนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์หรือผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสายความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานให้สามารถเติบโตเป็นคนเก่ง คนดี เคียงคู่องค์กรต่อไปในอนาคต

ประกาศผลการรับสมัคร

ปี เรื่อง เอกสาร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ลักษณะการทำงาน

 1. ปฏิบัติงานวิจัยด้านวิทยาการข้อมูล การรู้จำและประมวลผลภาพดิจิทัล ออกแบบและพัฒนาระบบงานทางคอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรมและทดสอบโปรแกรม ให้เป็นไปตามความต้องการของงานวิจัยและงานวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านน้ำและสภาพอากาศและสามารถใช้งานได้จริง
 2. ออกแบบฐานข้อมูล เขียนโปรแกรมใช้งานฐานข้อมูลและเชื่อมต่อกับระบบงานได้
 3. สนับสนุนงานวิจัย ดูแลและปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ สำหรับงานวิจัยของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
 4. การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท วิทยาศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมขั้นสูง (หากมีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมเพื่อประมวลผลภาพดิจิทัลและกระบวนการการรู้จำรูปแบบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 3. มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรมภาษา Python, R
 4. มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ข้อมูล ใช้งานฐานข้อมูล Open Source สามารถใช้คำสั่ง SQL และพัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับระบบงานได้

ลักษณะการทำงาน

 1. ปฏิบัติงานจัดการน้ำชุมชน ได้แก่ ติดตาม ประสานงาน และถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการน้ำชุมชนให้แก่ชุมชน และประชาชนที่ร่วมดำเนินงาน
 2. สร้างความร่วมมือ และดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน
 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และงานด้านพัฒนาชุมชน
 4. มีความใฝ่รู้ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้
 5. มีทัศนคติดี กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ สู้งานหนัก และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 6. การจ้างจะเป็นสัญญาจ้างระยะเวลา 1 ปี หากมีผลการปฏิบัติงานในเกณฑ์ดีจะทำการต่อสัญญาปีต่อปีไปเรื่อยๆ

ติดต่อสอบถาม/สมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิธีการส่งใบสมัคร :

 1. ส่งใบสมัครผ่านทาง E-Mail : (คุณสมศักดิ์)
 2. มาสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
  เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร: 02 158 0901 ต่อ 3211

%d bloggers like this: