สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ สสน

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะผลักดันศักยภาพในหลากหลายด้านของบุคลากร ทุกภาคส่วนขององค์กร เราจึงพร้อมเปิดกว้างกับทุกโอกาสให้กับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาตนเอง การเติบโตในสายงานหน้าที่ ความมั่นคงทางการเงิน การตอบแทนสังคม ตลอดจนการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะเราเชื่อว่า การจะขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน ต้องมาจากพลังแห่งศักยภาพของบุคลากรทุกคน สามารถดู “วัฒนธรรมองค์กร”

hii corporate identity

ทุนการศึกษา

สสน. ได้มีแนวคิดในการวางรากฐานทางการศึกษาแก่บุคลากรที่มีศักยภาพ และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญและความเชี่ยวชาญพิเศษในการปฏิบัติงาน ด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการบริหารจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร โดยการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกแก่พนักงาน ในการเข้าร่วมศึกษากับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ สสน. ได้แบ่งประเภทของทุนออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 1. ทุนการศึกษาสำหรับพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
 2. ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป

สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทน

สสน. มีการจัดสรรให้สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนแก่พนักงาน โดยคำนึงถึงการสร้างความสุขในการทำงาน สุขภาพ ความมั่นคงในชีวิต และตอบโจทย์ความเป็นอยู่ ของพนักงานในการดำรงชีวิตประจำวัน รวมถึงสวัสดิการดังกล่าวยังครอบคลุมถึงบุคคลในครอบครัวของพนักงาน เพื่อใช้เป็นหลักประกันในชีวิตการทำงานของพนักงาน เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นเครื่องมือสร้างแรงยึดเหนี่ยวให้พนักงานอยู่ร่วมงานกับองค์กรไปในระยะยาว

ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา

สสน. มีความตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรภายใน สสน. ซึ่งถือเป็นหัวใจหลัก (Key Success factor) ในการริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม และขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย โดยกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรโดยรวมจะครอบคลุมกระบวนการที่เสริมสร้างศักยภาพในด้านต่างๆ อาทิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติ และวิธีการทำงาน รวมถึง สสนก. ได้วิเคราะห์และจัดทำระบบสมรรถนะบุคคล (Competency) ในทุกตำแหน่งงาน เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร (Human Resources Development Strategy) และใช้เป็นต้นแบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของ สสน. ในระยะยาวที่มุ่งเน้นพฤติกรรมซึ่งนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์หรือผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสายความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานให้สามารถเติบโตเป็นคนเก่ง คนดี เคียงคู่องค์กรต่อไปในอนาคต

ประกาศผลการรับสมัคร

ปี เรื่อง เอกสาร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ลักษณะการทำงาน

งานชุมชน
ถ่ายทอดความรู้ด้านชลศาสตร์ให้กับชุมชนและทีมปฏิบัติงาน
งานแหล่งน้ำ
วิเคราะห์สมดุลน้ำในพื้นที่
จัดทำแผนที่แหล่งน้ำและวิเคราะห์สภาพพื้นที่
สำรวจรังวัดพื้นที่ดำเนินการโครงการ
ออกแบบสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้ำ เช่น สระเก็บน้ำ อาคารระบายน้ำ คลองส่งน้ำ ฝายชลประทานขนาดเล็ก
งานบริหารจัดการ
วิเคราะห์และติดตามข้อมูลน้ำในพื้นที่
สรุปและประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่
งานเทคโนโลยี
ประยุกต์ใช้งานโปรแกรม QGIS กับการบริหารจัดการข้อมูลแหล่งน้ำ
พัฒนาระบบข้อมูลน้ำด้วยโปรแกรม spreadsheet
งานเครือข่าย
เชื่อมโยงระบบข้อมูลน้ำของโครงการกับคลังข้อมูลน้ำของหน่วยงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
 2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ วิศวกรรมศาสตร์โยธา ชลประทาน หรือเทียบเท่า หรือที่เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 3. มีระบบในการทำงาน โดยทำงานอย่างมีระเบียบ สามารถเขียนรายงานการวิจัยได้ดี
 4. มีความรับผิดชอบสูง เรียนรู้เร็ว กระตือรือร้น สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดและทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 5. การจ้างจะเป็นสัญญาจ้างระยะเวลา 1 ปี หากมีผลการปฏิบัติงานในเกณฑ์ดีจะทำการต่อสัญญาปีต่อปีไปเรื่อยๆ

ลักษณะการทำงาน

 1. ปฏิบัติงานวิจัยด้านยุทธศาสตร์ แผนงาน และตัวชี้วัดต่างๆ ของสถาบันฯ
 2. ประสานงาน รวบรวม วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลนโยบาย ผลงานทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อจัดทำแผนงานของสถาบัน แผนปฏิบัติการ แผนบริหารความเสี่ยง ตัวชี้วัด ตลอดจนแผนงานและข้อมูลอื่นๆ ที่มีการร้องขอ โดยเชี่อมโยงกับการจัดทำงบประมาณของสถาบันฯ
 3. ติดตาม และวิเคราะห์ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงจัดทำรายงานผลและข้อมูลอื่นๆ ตามที่มีการร้องขอ
 4. รวบรวมแผน/ผลการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการต่างๆ เพื่อจัดทำฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลโครงการ ฐานข้อมูลผลผลิต และปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ (ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา)
 5. สรุป ประมวลผล และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบให้ผู้บังคับบัญชาข้างต้นทราบเป็นระยะ
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 30-40 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านแผนงาน หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 3. มีทักษะความรู้ความเข้าใจในหลักการวางแผนและนโยบายองค์กร มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถสรุปความและเขียนรายงานได้เป็นอย่างดี
 4. สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ถ่ายทอด นำเสนองาน ในส่วนที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดีมาก
 6. มีความรับผิดชอบ ทัศนคติดี กระตือรือร้น ใฝ่รู้ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่
 7. การจ้างจะเป็นสัญญาจ้างระยะเวลา 1 ปี หากมีผลการปฏิบัติงานในเกณฑ์ดีจะทำการต่อสัญญาปีต่อปีไปเรื่อยๆ

ลักษณะการทำงาน

 1. สำรวจความต้องการของผู้ใช้ วิเคราะห์ และออกแบบระบบ
 2. พัฒนาระบบ Web Application, Mobile Application
 3. ออกแบบฐานข้อมูล และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 4. ทำการทดสอบระบบ ปรับปรุงประสิทธิภาพ และดูแลเรื่องความปลอดภัย
 5. ดูแลและบำรุงรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
 6. ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย/หญิง 
 2. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านสาขาคอมพิวเตอร์ สาขาสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 3. เทคโนโลยีที่ใช้ เน้น Open source ที่มีในตลาดเป็นหลัก เช่น PHP Laraval, React, React Native, Git พัฒนาบน Linux Server เป็น OS หลัก
 4. ฐานข้อมูลเราใช้ PostgreSQL เป็นหลัก และมี MySQL สำหรับงานที่เป็น CMS (WordPress)
 5. มีความสนใจที่จะเรียนรู้ ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ และ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความสามารถในการเรียนรู้งานวิจัยใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ เรามีวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆ เสมอ ตามแนวทางของตลาด
 6. สามารถทำงานเป็นทีม และมีการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ร่วมกับในทีมได้
 7. มีความรับผิดชอบสูง มีความขยัน ตั้งใจ อดทน และมีทัศนคติที่ดี

ติดต่อสอบถาม/สมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิธีการส่งใบสมัคร :

 1. ส่งใบสมัครผ่านทาง E-Mail : (คุณสมศักดิ์)
 2. มาสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
  เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร: 02 158 0901 ต่อ 3211