สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ สสน

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะผลักดันศักยภาพในหลากหลายด้านของบุคลากร ทุกภาคส่วนขององค์กร เราจึงพร้อมเปิดกว้างกับทุกโอกาสให้กับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาตนเอง การเติบโตในสายงานหน้าที่ ความมั่นคงทางการเงิน การตอบแทนสังคม ตลอดจนการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะเราเชื่อว่า การจะขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน ต้องมาจากพลังแห่งศักยภาพของบุคลากรทุกคน สามารถดู “วัฒนธรรมองค์กร”

hii corporate identity

ทุนการศึกษา

สสน. ได้มีแนวคิดในการวางรากฐานทางการศึกษาแก่บุคลากรที่มีศักยภาพ และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญและความเชี่ยวชาญพิเศษในการปฏิบัติงาน ด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการบริหารจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร โดยการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกแก่พนักงาน ในการเข้าร่วมศึกษากับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ สสน. ได้แบ่งประเภทของทุนออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 1. ทุนการศึกษาสำหรับพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
 2. ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป

สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทน

สสน. มีการจัดสรรให้สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนแก่พนักงาน โดยคำนึงถึงการสร้างความสุขในการทำงาน สุขภาพ ความมั่นคงในชีวิต และตอบโจทย์ความเป็นอยู่ ของพนักงานในการดำรงชีวิตประจำวัน รวมถึงสวัสดิการดังกล่าวยังครอบคลุมถึงบุคคลในครอบครัวของพนักงาน เพื่อใช้เป็นหลักประกันในชีวิตการทำงานของพนักงาน เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นเครื่องมือสร้างแรงยึดเหนี่ยวให้พนักงานอยู่ร่วมงานกับองค์กรไปในระยะยาว

ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา

สสน. มีความตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรภายใน สสน. ซึ่งถือเป็นหัวใจหลัก (Key Success factor) ในการริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม และขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย โดยกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรโดยรวมจะครอบคลุมกระบวนการที่เสริมสร้างศักยภาพในด้านต่างๆ อาทิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติ และวิธีการทำงาน รวมถึง สสนก. ได้วิเคราะห์และจัดทำระบบสมรรถนะบุคคล (Competency) ในทุกตำแหน่งงาน เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร (Human Resources Development Strategy) และใช้เป็นต้นแบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของ สสน. ในระยะยาวที่มุ่งเน้นพฤติกรรมซึ่งนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์หรือผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสายความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานให้สามารถเติบโตเป็นคนเก่ง คนดี เคียงคู่องค์กรต่อไปในอนาคต

ประกาศผลการรับสมัคร

ปี เรื่อง เอกสาร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ลักษณะการทำงาน

 1. ปฏิบัติงานด้านบริหารความร่วมมือกับต่างประเทศที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และถูกต้องรวมทั้งดำเนินความร่วมมือ ติดต่อ ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนแก่ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และลูกจ้างอื่นๆ และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานความร่วมมือระหว่างประเทศในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของสถาบัน
 2. จัดทำฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสถาบัน
 3. สรุป ประมวลผล รายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงาน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในส่วนงานที่รับผิดชอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม่ำเสมอ
 4. จัดทำรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ และผลการดำเนินโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง
 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถาบัน
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 35 ปี
 2. มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีทาง ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การทำงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 3-5 ปี และมีทักษะด้านภาษาอังกฤษได้ในระดับดีเยี่ยม
 4. มีทักษะการติดต่อสื่อสาร การประสานงานกับบุคคลอื่น เขียนหนังสือโต้ตอบ และเขียนร่างคำกล่าวสำหรับผู้บริหารในงานประชุมต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
 5. มีความสามารถในการประสานจัดประชุมรับรองแขกต่างชาติของสถาบัน และประสานงานเพื่อจัดงานประชุมสัมมนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เขียนรายงานแนวคิดในการจัดงาน (Concept Paper) พร้อมทั้งสรุปประเด็นจากการประชุม เพื่อจัดทำแผนงานความร่วมมือในอนาคตตามที่ได้รับหมอบหมายได้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 6. ศึกษาค้นคว้า หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา จัดทำแผนงาน เขียนโครงการ จัดทำรายงาน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานความร่วมมือกับต่างประเทศให้กับเจ้าหน้าที่ของสถาบันได้เป็นอย่างดี
 7. มีความสามารถในการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบให้ทันสมัยได้
 8. มีความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศสถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถาบันได้

ติดต่อสอบถาม/สมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิธีการส่งใบสมัคร :

 1. ส่งใบสมัครผ่านทาง E-Mail : (คุณสมศักดิ์)
 2. มาสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
  เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร: 02 158 0901 ต่อ 3211

%d bloggers like this: