สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ สสน

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะผลักดันศักยภาพในหลากหลายด้านของบุคลากร ทุกภาคส่วนขององค์กร เราจึงพร้อมเปิดกว้างกับทุกโอกาสให้กับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาตนเอง การเติบโตในสายงานหน้าที่ ความมั่นคงทางการเงิน การตอบแทนสังคม ตลอดจนการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะเราเชื่อว่า การจะขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน ต้องมาจากพลังแห่งศักยภาพของบุคลากรทุกคน สามารถดู “วัฒนธรรมองค์กร”

hii corporate identity

ทุนการศึกษา

สสน. ได้มีแนวคิดในการวางรากฐานทางการศึกษาแก่บุคลากรที่มีศักยภาพ และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญและความเชี่ยวชาญพิเศษในการปฏิบัติงาน ด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการบริหารจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร โดยการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกแก่พนักงาน ในการเข้าร่วมศึกษากับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ สสน. ได้แบ่งประเภทของทุนออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 1. ทุนการศึกษาสำหรับพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
 2. ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป

สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทน

สสน. มีการจัดสรรให้สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนแก่พนักงาน โดยคำนึงถึงการสร้างความสุขในการทำงาน สุขภาพ ความมั่นคงในชีวิต และตอบโจทย์ความเป็นอยู่ ของพนักงานในการดำรงชีวิตประจำวัน รวมถึงสวัสดิการดังกล่าวยังครอบคลุมถึงบุคคลในครอบครัวของพนักงาน เพื่อใช้เป็นหลักประกันในชีวิตการทำงานของพนักงาน เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นเครื่องมือสร้างแรงยึดเหนี่ยวให้พนักงานอยู่ร่วมงานกับองค์กรไปในระยะยาว

ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา

สสน. มีความตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรภายใน สสน. ซึ่งถือเป็นหัวใจหลัก (Key Success factor) ในการริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม และขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย โดยกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรโดยรวมจะครอบคลุมกระบวนการที่เสริมสร้างศักยภาพในด้านต่างๆ อาทิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติ และวิธีการทำงาน รวมถึง สสนก. ได้วิเคราะห์และจัดทำระบบสมรรถนะบุคคล (Competency) ในทุกตำแหน่งงาน เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร (Human Resources Development Strategy) และใช้เป็นต้นแบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของ สสน. ในระยะยาวที่มุ่งเน้นพฤติกรรมซึ่งนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์หรือผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสายความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานให้สามารถเติบโตเป็นคนเก่ง คนดี เคียงคู่องค์กรต่อไปในอนาคต

ประกาศผลการรับสมัคร

ปี เรื่อง เอกสาร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ลักษณะการทำงาน

1. ถ่ายภาพกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. ถ่ายภาพผู้บริหารและบุคลากรเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
3. ถ่ายและตัดต่อวีดีโอกิจกรรมและผลงานขององค์กร ให้ดูน่าสนใจและทันสมัย
4. รับผิดชอบงานด้านกราฟิก และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย อายุ 22 – 27 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้และความสามารถในการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ
4. มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมปรับแต่งภาพและตัดต่อวิดีโอ
5. มีความคิดสร้างสรรค์ ชื่นชอบความท้าทาย และแปลกใหม่
6. มีทักษะการสื่อสารและนำเสนอผลงานได้เป็นอย่างดี
7. มีความรู้พื้นฐานในการออกแบบกราฟิก
8. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ชอบความท้าทาย มีปฏิภาณ ไหวพริบ
9. มีความอดทน และสามารถทำงานนอกเวลาทำการหรือไปต่างจังหวัดได้
10. การจ้างจะอยู่ในรูปแบบลูกจ้างโดยมีสัญญาจ้างระยะเวลา 1 ปี หากมีผลการปฏิบัติงานในเกณฑ์ดีจะทำการต่อสัญญาปีต่อปีไปเรื่อยๆ

ลักษณะการทำงาน

 1. ปฏิบัติงานด้านธุรการและงานบริหารทั่วไปให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและถูกต้อง
 2. ประสานงาน ให้ความร่วมมือ สนับสนุนและบริการหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของสถาบัน
 3. จัดทำฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสถาบัน
 4. สรุป ประมวลผล และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในส่วนงานที่ รับผิดชอบให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบเป็นระยะๆ
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการทั่วไป รัฐศาสตร์ บัญชี การเงินหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความใฝ่รู้ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้
 4. มีความรับผิดชอบ ทัศนคติดี กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ สู้งานหนัก และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 5. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดีมาก
 6. **ระยะเวลาการจ้างจำนวน 8 เดือน ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่**

ลักษณะการทำงาน
 1. ติดตามสถานะการทำงานของสถานีโทรมาตรอัตโนมัติผ่านระบบแสดงผลออนไลน์
 2. ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ และแจ้งเพื่อเข้าดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติในความรับผิดชอบของ .
 3. จัดเตรียมอุปกรณ์โทรมาตรที่จะใช้ในการซ่อมบำรุง ทำรายการเบิกชุดอุปกรณ์ พร้อมจัดแผน และกำหนดการปฏิบัติงานนอกสถานที่
 4. ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงสถานีโทรมาตรอัตโนมัติในความรับผิดชอบของ สสน. ในพื้นที่
 5. เสนอแผนงาน และรูปแบบการสำรวจ ติดตั้ง และบำรุงรักษาที่เหมาะสม พร้อมสรุปผล และ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในพื้นที่
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 2. สำเร็จการศึกษาวุฒิขั้นต่ำ ปวส. ด้านไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์
 3. มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล พร้อมเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 4. สื่อสารภาษาอังกฤษแบบเอาตัวรอดได้
 5. มีความสนใจที่จะเรียนรู้ ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ และ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความสามารถในการเรียนรู้งานวิจัยใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ เรามีวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆ เสมอ ตามแนวทางของตลาด
 6. สามารถทำงานเป็นทีม และมีการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ร่วมกับในทีมได้
 7. มีความรับผิดชอบสูง มีความขยัน ตั้งใจ อดทน และมีทัศนคติที่ดี

ลักษณะการทำงาน

 1. ปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการภูมิสารสนเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์และจัดทำแผนงานและโครงการของสถาบันฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ภูมิ และตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. สำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่โครงการดำเนินงานของสถาบันฯ
 4. วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร
 5. สนับสนุน ช่วยเหลือ แนะนำและให้คำปรึกษา รวมทั้งการบริการสารสนเทศเชิงพื้นที่ แผนที่ และรายละเอียดงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
 6. เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ ประสานงาน ให้ความร่วมมือ และให้บริการหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของสถาบันฯ
 7. รายงานข้อบกพร่องและปัญหาในการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบโดยเร็วที่สุด
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ทางด้านภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสำรวจ หรือ เทียบเท่าที่มีประสบการณ์ในการวิจัยหรือดำเนินโครงการทางด้าน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการสำรวจ
 3. มีความรู้ความเข้าใจด้านภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีด้านการสำรวจในระดับดี
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ด้าน GIS และ Remote Sensing ในการจัดทำข้อมูล แผนที่ รวมทั้งวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้
 5. มีทักษะในการใช้อุปกรณ์เพื่อการสำรวจและเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการสำรวจได้เป็นอย่างดี
 6. สามารถศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา จัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบและสรุปเหตุผลได้อย่างเป็นระบบ
 7. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถนำเสนอและถ่ายทอดข้อมูลและความรู้ได้เป็นอย่างดี
 8. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้
 9. หากมีประสบการณ์ 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. **ระยะเวลาการจ้างจำนวน 8 เดือน และยินดีรับนักศึกษาจบใหม่**

ลักษณะการทำงาน

 1. สำรวจความต้องการของผู้ใช้ วิเคราะห์ และออกแบบระบบ
 2. พัฒนาระบบ Frontend/Backend Web Application, Mobile Application และศึกษาวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆ
 3. ออกแบบฐานข้อมูล เขียนโปรแกรมบนฐานข้อมูล ปรับแต่งความเร็ว และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 4. ทำการทดสอบระบบ ปรับปรุงประสิทธิภาพ และดูแลเรื่องความปลอดภัย
 5. ดูแลและบำรุงรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
 6. ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย หญิงไม่จำกัดอาย
 2. ุ สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี/โท ด้านคอมพิวเตอร์/ หรือสาขาอื่นๆ แต่มีความรู้ความสามารถที่ทำงานได้
 3. เทคโนโลยีที่เราใช้ เน้น Open source ที่มีในตลาดเป็นหลัก เช่น PHP Laraval, React, React Native, Go Lang, Git ซึ่งเราLinux Server เป็น OS หลัก
 4. ฐานข้อมูลเราใช้ PostgreSQL เป็นหลัก และมี MySQL สำหรับงานที่เป็น CMS (WordPress)
 5. สื่อสารภาษาอังกฤษแบบเอาตัวรอดได้ บางโครงการเราจะมีทำงานกับชาวต่างชาติทั่วโลก
 6. มีความสนใจที่จะเรียนรู้ ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ และ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความสามารถในการเรียนรู้งานวิจัยใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ เรามีวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆ เสมอ ตามแนวทางของตลาด
 7. สามารถทำงานเป็นทีม และมีการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ร่วมกับในทีมได้
 8. มีความรับผิดชอบสูง มีความขยัน ตั้งใจ อดทน และมีทัศนคติที่ดี

ลักษณะการทำงาน

 1. สำรวจความต้องการของผู้ใช้ วิเคราะห์ และออกแบบระบบ
 2. พัฒนาระบบ Web Application, Mobile Application
 3. ออกแบบฐานข้อมูล และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 4. ทำการทดสอบระบบ ปรับปรุงประสิทธิภาพ และดูแลเรื่องความปลอดภัย
 5. ดูแลและบำรุงรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
 6. ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย/หญิง 
 2. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านสาขาคอมพิวเตอร์ สาขาสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 3. เทคโนโลยีที่ใช้ เน้น Open source ที่มีในตลาดเป็นหลัก เช่น PHP Laraval, React, React Native, Git พัฒนาบน Linux Server เป็น OS หลัก
 4. ฐานข้อมูลเราใช้ PostgreSQL เป็นหลัก และมี MySQL สำหรับงานที่เป็น CMS (WordPress)
 5. มีความสนใจที่จะเรียนรู้ ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ และ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความสามารถในการเรียนรู้งานวิจัยใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ เรามีวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆ เสมอ ตามแนวทางของตลาด
 6. สามารถทำงานเป็นทีม และมีการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ร่วมกับในทีมได้
 7. มีความรับผิดชอบสูง มีความขยัน ตั้งใจ อดทน และมีทัศนคติที่ดี

ลักษณะการทำงา

 1. ปฏิบัติงานจัดการน้ำชุมชน ได้แก่ ติดตาม ประสานงาน และถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการน้ำชุมชนให้แก่ชุมชน และประชาชนที่ร่วมดำเนินงาน
 2. สร้างความร่วมมือ และดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน
 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และงานด้านพัฒนาชุมชน
 4. มีความใฝ่รู้ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้
 5. มีความรับผิดชอบ ทัศนคติดี กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ สู้งานหนัก และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 6. **ระยะเวลาการจ้างจำนวน 8 เดือน และยินดีรับนักศึกษาจบใหม่**

ติดต่อสอบถาม/สมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิธีการส่งใบสมัคร :

 1. ส่งไฟล์ เรซูเม่ (Resume) ผ่านทาง E-Mail : คุณสมศักดิ์ ( ) หรือ คุณวิภร ( )
 2. มาสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
  เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร: 02 158 0901 ต่อ 3211 และ 3214