สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ สสน

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะผลักดันศักยภาพในหลากหลายด้านของบุคลากร ทุกภาคส่วนขององค์กร เราจึงพร้อมเปิดกว้างกับทุกโอกาสให้กับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาตนเอง การเติบโตในสายงานหน้าที่ ความมั่นคงทางการเงิน การตอบแทนสังคม ตลอดจนการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะเราเชื่อว่า การจะขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน ต้องมาจากพลังแห่งศักยภาพของบุคลากรทุกคน สามารถดู “วัฒนธรรมองค์กร”

hii corporate identity

ทุนการศึกษา

สสน. ได้มีแนวคิดในการวางรากฐานทางการศึกษาแก่บุคลากรที่มีศักยภาพ และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญและความเชี่ยวชาญพิเศษในการปฏิบัติงาน ด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการบริหารจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร โดยการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกแก่พนักงาน ในการเข้าร่วมศึกษากับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ สสน. ได้แบ่งประเภทของทุนออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 1. ทุนการศึกษาสำหรับพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
 2. ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป

สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทน

สสน. มีการจัดสรรให้สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนแก่พนักงาน โดยคำนึงถึงการสร้างความสุขในการทำงาน สุขภาพ ความมั่นคงในชีวิต และตอบโจทย์ความเป็นอยู่ ของพนักงานในการดำรงชีวิตประจำวัน รวมถึงสวัสดิการดังกล่าวยังครอบคลุมถึงบุคคลในครอบครัวของพนักงาน เพื่อใช้เป็นหลักประกันในชีวิตการทำงานของพนักงาน เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นเครื่องมือสร้างแรงยึดเหนี่ยวให้พนักงานอยู่ร่วมงานกับองค์กรไปในระยะยาว

ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา

สสน. มีความตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรภายใน สสน. ซึ่งถือเป็นหัวใจหลัก (Key Success factor) ในการริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม และขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย โดยกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรโดยรวมจะครอบคลุมกระบวนการที่เสริมสร้างศักยภาพในด้านต่างๆ อาทิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติ และวิธีการทำงาน รวมถึง สสนก. ได้วิเคราะห์และจัดทำระบบสมรรถนะบุคคล (Competency) ในทุกตำแหน่งงาน เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร (Human Resources Development Strategy) และใช้เป็นต้นแบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของ สสน. ในระยะยาวที่มุ่งเน้นพฤติกรรมซึ่งนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์หรือผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสายความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานให้สามารถเติบโตเป็นคนเก่ง คนดี เคียงคู่องค์กรต่อไปในอนาคต

ประกาศผลการรับสมัคร

ปี เรื่อง เอกสาร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ลักษณะการทำงาน
 1. การให้บริการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์สำหรับงานประชุม งานอบรมสัมมนา และกิจกรรมอื่นๆ ของสถาบันฯ
 2. ควบคุมการใช้งานของโสตทัศนูปกรณ์ให้เหมาะสมกับแต่ละงาน
 3. อำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องเสียงและสื่อต่างๆ
 4. สนับสนุนงานด้านจัดสถานที่ อุปกรณ์ต่างๆ
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชาย/หญิง
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอกนิกส์ ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน ติดตั้ง ควบคุม แก้ไข ซ่อมบำรุงเบื้องต้นของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ
 4. มีความรู้ด้านการติดตั้งอุปกรณ์และการเชื่อมต่อระบบภาพและเสียง
 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีใจรักในงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบ มีทัศนคติดี กระตือรือร้น ซื่อสัตย์
 6. ถ้ามีประสบการณ์มาก่อนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 7. การจ้างจะเป็นสัญญาจ้างระยะเวลา 1 ปี หากมีผลการปฏิบัติงานในเกณฑ์ดีจะทำการต่อสัญญาปีต่อปีไปเรื่อยๆ

ลักษณะการทำงาน

 1. ปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการภูมิสารสนเทศตามที่ได้รับมอบหมายร่วมจัดทำฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสถาบัน
 2. ศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์และจัดทำแผนงานและโครงการของสถาบันฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ภูมิสารสนเทศ และตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. สำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่โครงการดำเนินงานของสถาบันฯ
 4. วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร
 5. สนับสนุน ช่วยเหลือ แนะนำและให้คำปรึกษา รวมทั้งการบริการสารสนเทศเชิงพื้นที่ แผนที่ และรายละเอียดงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
 6. เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ ประสานงาน ให้ความร่วมมือ และให้บริการหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของสถาบันฯ
 7. รายงานข้อบกพร่องและปัญหาในการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบโดยเร็วที่สุด
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ทางด้านภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสำรวจ หรือ เทียบเท่าที่มีประสบการณ์ในการวิจัยหรือดำเนินโครงการทางด้าน GIS และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการสำรวจ มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดีมาก (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 3. มีความรู้ความเข้าใจด้านภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีด้านการสำรวจในระดับดี
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ด้าน GIS และ Remote Sensing ในการจัดทำข้อมูล แผนที่ รวมทั้งวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้
 5. มีทักษะในการใช้อุปกรณ์เพื่อการสำรวจและเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการสำรวจได้เป็นอย่างดี
 6. สามารถศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา จัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบและสรุปเหตุผลได้อย่างเป็นระบบ
 7. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถนำเสนอและถ่ายทอดข้อมูลและความรู้ได้เป็นอย่างดี
 8. มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองให้ทัน ต่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ
 9. มีทักษะการเขียนโปรแกรม เช่น ภาษา R Python จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. การจ้างจะอยู่ในรูปแบบลูกจ้างโดยมีสัญญาจ้างระยะเวลา 1 ปี หากมีผลการปฏิบัติงานในเกณฑ์ดีจะทำการต่อสัญญาปีต่อปีไปเรื่อยๆ

ลักษณะการทำงาน

 1. ปฏิบัติงานวิจัยด้านวิทยาการข้อมูล การรู้จำและประมวลผลภาพดิจิทัล ออกแบบและพัฒนาระบบงานทางคอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรมและทดสอบโปรแกรม ให้เป็นไปตามความต้องการของงานวิจัยและงานวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านน้ำและสภาพอากาศและสามารถใช้งานได้จริง
 2. ออกแบบฐานข้อมูล เขียนโปรแกรมใช้งานฐานข้อมูลและเชื่อมต่อกับระบบงานได้
 3. สนับสนุนงานวิจัย ดูแลและปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ สำหรับงานวิจัยของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
 4. การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท วิทยาศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมขั้นสูง (หากมีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมเพื่อประมวลผลภาพดิจิทัลและกระบวนการการรู้จำรูปแบบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 3. มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรมภาษา Python, R
 4. มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ข้อมูล ใช้งานฐานข้อมูล Open Source สามารถใช้คำสั่ง SQL และพัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับระบบงานได้
 5. การจ้างจะอยู่ในรูปแบบลูกจ้างโดยมีสัญญาจ้างระยะเวลา 1 ปี หากมีผลการปฏิบัติงานในเกณฑ์ดีจะทำการต่อสัญญาปีต่อปีไปเรื่อยๆ

ลักษณะการทำงาน

 1. ปฏิบัติงานจัดการน้ำชุมชน ได้แก่ ติดตาม ประสานงาน และถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการน้ำชุมชนให้แก่ชุมชน และประชาชนที่ร่วมดำเนินงาน
 2. สร้างความร่วมมือ และดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน
 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และงานด้านพัฒนาชุมชน
 4. มีความใฝ่รู้ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้
 5. มีทัศนคติดี กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ สู้งานหนัก และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 6. การจ้างจะอยู่ในรูปแบบลูกจ้างโดยมีสัญญาจ้างระยะเวลา 1 ปี หากมีผลการปฏิบัติงานในเกณฑ์ดีจะทำการต่อสัญญาปีต่อปีไปเรื่อยๆ

ลักษณะการทำงา

1. รับผิดชอบในการดูแล ติดตาม ประสานงานการซ่อมแซมและบำรุงรักษางานอาคารในด้านต่างๆ เช่น งานไฟฟ้า งานไฟฟ้าส่องสว่าง งานลิฟต์โดยสาร งานระบบปรับอากาศ งานสาธารณูปโภค และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภายในสถาบันฯ

2. ตรวจสอบสภาพเครื่องมือต่างๆ และระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถาบันฯ ให้มีความพร้อมใช้งาน

3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า อีเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ความเข้าใจระบบอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ เป็นอย่างดี
 4. มีทักษะเรื่องงานช่างซ่อมบำรุงภายในอาคาร
 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีใจรักในงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบ มีทัศนคติดี กระตือรือร้น ซื่อสัตย์
 6. มีประสบการณ์ด้านงานอาคาร บำรุงรักษา ซ่อมแซม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. การจ้างจะอยู่ในรูปแบบลูกจ้างโดยมีสัญญาจ้างระยะเวลา 1 ปี หากมีผลการปฏิบัติงานในเกณฑ์ดีจะทำการต่อสัญญาปีต่อปีไปเรื่อยๆ

ติดต่อสอบถาม/สมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิธีการส่งใบสมัคร :

 1. ส่งใบสมัครผ่านทาง E-Mail : (คุณสมศักดิ์)
 2. มาสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
  เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร: 02 158 0901 ต่อ 3211

%d bloggers like this: