สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ สสน

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะผลักดันศักยภาพในหลากหลายด้านของบุคลากร ทุกภาคส่วนขององค์กร เราจึงพร้อมเปิดกว้างกับทุกโอกาสให้กับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาตนเอง การเติบโตในสายงานหน้าที่ ความมั่นคงทางการเงิน การตอบแทนสังคม ตลอดจนการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะเราเชื่อว่า การจะขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน ต้องมาจากพลังแห่งศักยภาพของบุคลากรทุกคน สามารถดู “วัฒนธรรมองค์กร”

hii corporate identity

ทุนการศึกษา

สสน. ได้มีแนวคิดในการวางรากฐานทางการศึกษาแก่บุคลากรที่มีศักยภาพ และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญและความเชี่ยวชาญพิเศษในการปฏิบัติงาน ด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการบริหารจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร โดยการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกแก่พนักงาน ในการเข้าร่วมศึกษากับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ สสน. ได้แบ่งประเภทของทุนออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 1. ทุนการศึกษาสำหรับพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
 2. ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป

สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทน

สสน. มีการจัดสรรให้สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนแก่พนักงาน โดยคำนึงถึงการสร้างความสุขในการทำงาน สุขภาพ ความมั่นคงในชีวิต และตอบโจทย์ความเป็นอยู่ ของพนักงานในการดำรงชีวิตประจำวัน รวมถึงสวัสดิการดังกล่าวยังครอบคลุมถึงบุคคลในครอบครัวของพนักงาน เพื่อใช้เป็นหลักประกันในชีวิตการทำงานของพนักงาน เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นเครื่องมือสร้างแรงยึดเหนี่ยวให้พนักงานอยู่ร่วมงานกับองค์กรไปในระยะยาว

ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา

สสน. มีความตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรภายใน สสน. ซึ่งถือเป็นหัวใจหลัก (Key Success factor) ในการริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม และขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย โดยกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรโดยรวมจะครอบคลุมกระบวนการที่เสริมสร้างศักยภาพในด้านต่างๆ อาทิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติ และวิธีการทำงาน รวมถึง สสน. ได้วิเคราะห์และจัดทำระบบสมรรถนะบุคคล (Competency) ในทุกตำแหน่งงาน เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร (Human Resources Development Strategy) และใช้เป็นต้นแบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของ สสน. ในระยะยาวที่มุ่งเน้นพฤติกรรมซึ่งนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์หรือผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสายความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานให้สามารถเติบโตเป็นคนเก่ง คนดี เคียงคู่องค์กรต่อไปในอนาคต

ประกาศผลการรับสมัคร

ปี เรื่อง เอกสาร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ลักษณะการทำงาน

 1. ช่วยปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเทคนิคการปรับแก้ความเอนเอียงของข้อมูลแบบจำลองสภาพภูมิอากาศโลก (Bias Correction)
 2. ร่วมปฏิบัติงานถ่ายทอดความรู้และผลงานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลแบบจำลองสภาพภูมิอากาศโลกสำหรับประเทศไทย
 3. ร่วมปฏิบัติงานวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และใช้แบบจำลองสำหรับศึกษาผลกระทบ และ การปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับประเทศไทย
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาวุฒิขั้นต่ำปริญญาโท สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมชลประทาน หรือที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในการพัฒนา Software เพื่องานวิจัย ไม่น้อยกว่า 0-3 ปี
 3. สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ Matlab หรือ OpenSource ได้แก่ Python, R, Fortran หรือ C++ เป็นต้น
 4. มีความรู้ทางด้านข้อมูลเชิงพื้นที่ และฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
 5. หากสามารถใช้โปรแกรม ArcGIS หรือ QGIS จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. ** การจ้างจะเป็นสัญญาจ้างระยะเวลา 1 ปี และจะต่อสัญญาจ้างต่อเมื่อมีผลการปฏิบัติงานในเกณฑ์ดี **

ลักษณะการทำงาน

 1. ร่วมปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาการข้อมูล Big Data Analytics, AI และ ML เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ
 2. พัฒนาอัลกอริทึมและแบบจำลองใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความแม่นยำในการวิเคราะห์ข้อมูล
 3. ถ่ายทอดความรู้และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ หรือมีประสบการณ์ในเรื่องทีเกี่ยวข้องกับงานวิทยาการข้อมูล AI และ ML
 2. มีประสบการณ์และทักษะในการเขียนโปรแกรมภาษา Python R หรือ SQL
 3. มีประสบการณ์ในการใช้ Analytics Tools เช่น Power BI หรือ AI, ML tools ต่างๆ
 4. ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ และออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
 5. ทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล
 6. ความคิดสร้างสรรค์ ความยืดหยุ่น และความสามารถในการปรับตัว ทำงานร่วมกับทีมงานในหลากหลายสาขาได้
 7. มีทักษะในการสื่อสารและนำเสนอที่ดีทั้งการพูดและการเขียน
 8. ความสนใจและความกระหายในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
 9. การจ้างจะเป็นสัญญาจ้างระยะเวลา 1 ปี และจะต่อสัญญาจ้างต่อเมื่อมีผลการปฏิบัติงานในเกณฑ์ดี

ลักษณะการทำงา

 1. ปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานแบบจำลองตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ค้นคว้า พัฒนาและบำรุงรักษาการทำงานของแบบจำลองและระบบปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการน้ำ ให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
 3. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา และภูมิสารสนเทศ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
 4. เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ทางด้านแบบจำลอง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมแหล่งน้ำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีทักษะการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux เป็นอย่างดี
 4. มีประสบการณ์และทักษะในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา R หรือ Python เป็นอย่างดี
 5. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการข้อมูลและมีพื้นฐานการใช้งาน Database และ SQL
 6. มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ
 7. หากมีความรู้ความเข้าใจด้านภูมิสารสนเทศ สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ทางด้าน GIS เช่น ArcGIS, QGIS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. หากมีประสบการณ์การทำงานด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และระบบพยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านแหล่งน้ำจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. การจ้างจะเป็นสัญญาจ้างระยะเวลา 1 ปี หากมีผลการปฏิบัติงานในเกณฑ์ดีจะทำการต่อสัญญาปีต่อปีไปเรื่อย ๆ

ลักษณะการทำงาน

 1. ร่วมพัฒนางานวิจัยด้านสภาพอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการคาดการณ์
 2. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำรายงานข้อมูลสภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 3. จัดทำรายงาน ติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย/หญิง  อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. การศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หากมีประสบการณ์ด้านแบบจำลองบรรยากาศ (Atmospheric modeling) หรือ แบบจำลองมหาสมุทร (Oceanic Modeling) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีทักษะการเขียนโปรแกรมมิ่งขั้นพื้นฐานหรือใช้โปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล อาทิ Python, R program, GIS, NCL และหากมีประสบการณ์การใช้งานบน Linux จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักการทำงานเป็นทีม และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 5. มีทักษะในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างดี
 6. การจ้างจะเป็นสัญญาจ้างระยะเวลา 1 ปี และจะต่อสัญญาจ้างต่อเมื่อมีผลการปฏิบัติงานในเกณฑ์ดี

ติดต่อสอบถาม/สมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิธีการส่งใบสมัคร :

 1. ส่งใบสมัครผ่านทาง E-Mail : so****@hi*.th (คุณสมศักดิ์)
 2. มาสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
  เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร: 02 158 0901 ต่อ 3211