ช่องทางติดต่อสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

โดยที่มาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 บัญญัติให้บรรดาคำขออนุญาตหรือการติดต่อใด ๆ ที่ประชาชนส่งหรือมีถึงหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานของรัฐประกาศกำหนด ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นได้รับตามวันและเวลาที่คำขออนุญาตหรือการติดต่อนั้นเข้าสู่ระบบ จึงสมควรกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน รวมทั้ง เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 และมาตรา 30 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ผู้อำนวยการออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ช่องทางติดต่อสถาบันสารสนเทศ

ข้อ 1 ให้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้ เป็นช่องทางสำหรับประชาชนยื่นคำขอหรือติดต่อสถาบัน โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ได้แก่
sa*****@hi*.th สำหรับรับ-ส่งเอกสารหรือหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
co*****@hi*.th สำหรับติดต่อสอบถาม รับ-ส่งข่าวสาร หรือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
sa*****@hi*.th สำหรับรับ-ส่งเอกสารหรือหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
co*****@hi*.th สำหรับติดต่อสอบถาม รับ-ส่งข่าวสาร หรือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ สำหรับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยสู่สาธารณะ ได้แก่
เว็บไซต์: www.hii.or.th
Facebook: https://www.facebook.com/hii.mhesi
Twitter: https://twitter.com/HII_ThaiWater
Instagram: https://www.instagram.com/hii.mhesi/
Youtube: https://www.youtube.com/@HIICHANNEL
ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ www.hii.or.th/complain/
ไลน์ (Line): @hiithaiwater

ข้อ 2 กรณีที่ผู้ยื่นคำขอหรือผู้ติดต่อจากช่องทางตามข้อ 1 มีความประสงค์ที่จะสอบถามหรือ ขอรับคำยืนยันจากสถาบันว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว สามารถติดต่อสอบถามสถาบันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 158 0901 ในวันและเวลาราชการ

ข้อ 3 ประชาชนอาจใช้วิธีการบันทึกภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต้นว่าได้มีการยื่นคำขอหรือติดต่อสถาบันจากช่องทางตามข้อ 1 แล้ว ก็ได้