ปี 2564 : โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่เขตเมือง

24/02/2023

ระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่เขตเมือง เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการติดตามและเตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่เขตเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับงานด้านแบบจำลองของ สสน. ส่งผลให้ระบบแสดงผลรองรับการบริหารจัดการน้ำทั้งพื้นที่ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องผลการแจ้งเตือนต่างๆ เทียบกับรายงานจากสื่อสังคมออนไลน์ของทวิตเตอร์ (Twitter) จาก JS100 Radio และยังสามารถปรับเปลี่ยนเกณฑ์ที่ใช้ในแจ้งเตือนภัยในรูปแบบ Interactive ทำให้ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงระบบการวิเคราะห์และแจ้งเตือนให้มีความถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

พร้อมทั้งยังรองรับกลุ่มผู้ใช้งานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นนักแบบจำลอง บุคคลทั่วไป ฯลฯ ปัจจุบัน สสน. มีระบบบริหารจัดการน้ำและคาดการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ทำให้สามารถเตือนภัยน้ำท่วมได้อย่างทันท่วงที และนำข้อมูลมาบูรณาการในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision support system หรือ DSS) ของ สสน. เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบต่อไป

งานอื่นๆ