ปี 2564 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของประเทศ

22/02/2023

ในปี 2564 สสน. ได้ปรับปรุงและสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติเป็น รุ่นที่ 4.0 ทั้งหมดรวมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 950 สถานี จำแนกเป็นสถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ จำนวน 581 สถานี และสถานีโทรมาตรตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติ จำนวน 369 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ สำหรับข้อมูลที่ตรวจวัดได้จากสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติของ สสน. เป็นข้อมูลเผยแพร่สาธารณะที่สามารถติดตามผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiwater.net รวมถึงแอปพลิเคชัน ThaiWater รองรับทั้งระบบแอนดรอยด์ และไอโอเอส

นอกจากนี้ยังมีบริการส่งข้อความสั้น SMS แจ้งเหตุให้ผู้เกี่ยวข้องเมื่อตรวจพบข้อมูลปริมาณฝนที่ตกหนักในพื้นที่ที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดภัยธรรมชาติ เพื่อให้มีช่องทางที่หลากหลายในการติดตาม และสนับสนุนการแจ้งเตือนสถาการณ์น้ำที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดภัยธรรมชาติอย่างทันเหตุการณ์

ภายหลังจาก สสน. ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติในปีงบประมาณ 2564 แล้วเสร็จ ทำให้สถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติทั้งหมด มีเสถียรภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น สามารถส่งข้อมูลเข้ามาประมวลผลยังส่วนกลางอย่างต่อเนื่องได้มากกว่าร้อยละ 96 ทำให้สามารถแจ้งเตือนผ่านข้อความสั้น (SMS) ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม-เฝ้าระวัง ได้อย่างถูกต้องมากกว่าร้อยละ 99 เพื่อเป็นการสนับสนุนการแจ้งเตือนสถาการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยธรรมชาติได้อย่างทันท่วงที

กรณีตัวอย่าง จากเหตุการณ์น้ำท่วมโดยอิทธิพลของพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” (DIANMU) ที่เกิดจากร่องมรสุมพาดผ่านทางตอนบนและตอนกลางของประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในเดือนกันยายนเกิดฝนตกหนัก และน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยข้อมูลที่ตรวจวัดจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ ของ สสน. ที่ผ่านการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน้ำฝนแล้วได้ส่งข้อความสั้นผ่าน SMS แจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงสถานการณ์น้ำในช่วง 24 – 27 กันยายน 2564 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 214 ครั้ง จำแนกเป็นข้อความสั้นแจ้งเตือนระดับเฝ้าระวังสูงสุด จำนวน 136 ครั้ง และข้อความสั้นแจ้งเตือนระดับวิกฤต จำนวน 78 ครั้ง

งานอื่นๆ