ปี 2564 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

22/02/2023

พัฒนาต่อยอดระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ โดยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และขยายผลการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งในและต่างประเทศ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูล แนวคิด ให้เกิดการพัฒนาบุคลากรและผลงานด้านทรัพยากรน้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การบริหารฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้เป็นที่ยอมรับและนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล โดยในปี 2564 ได้ดำเนินงานดังนี้

การพัฒนาระบบสำรวจทางน้ำแบบหนึ่งระบบหลายรูปลักษณ์

พัฒนารูปแบบของเรือสำรวจให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานให้มีความคล่องตัวเหมาะสมกับความหลากหลายของสภาพแหล่งน้ำ ทั้งแหล่งน้ำขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยสามารถติดตั้งอุปกรณ์สำรวจตามความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันในการนำข้อมูลความจุของแหล่งน้ำไปวิเคราะห์ วางแผนบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามลักษณะของแต่ละสภาพพื้นที่

การประยุกต์ใช้ข้อมูลฝนจากดาวเทียม สำหรับระบบปฏิบัติการเพื่อการคาดการณ์น้ำท่วม ระยะที่ 3

พัฒนาระบบการปรับแก้ความเอนเอียงเชิงสถิติของข้อมูลฝนจากดาวเทียม Global Precipitation Measurement (GPM) ที่ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย เพื่อเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลฝนจากดาวเทียมกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการคาดการณ์น้ำท่วม ให้มีประสิทธิภาพและความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

การพัฒนาระบบจัดทำแผนที่ปริมาณไอน้ำในอากาศ (Precipitable Water Vapor: PWV) แบบ Near Real-Time เพื่อติดตามและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

ศึกษาต่อยอดวิจัยในการพัฒนาประสิทธิภาพของการประมาณค่าไอน้ำในอากาศโดยใช้ข้อมูลจาก GNSS CORS ที่ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย ประกอบด้วย ข้อมูลสัญญาณดาวเทียม Multi-GNSS (GPS, GLONASS) จากการบูรณาการโครงข่าย CORS กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาที่ได้จากสถานีวัดอากาศภาคพื้นดิน มาวิเคราะห์รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของค่าปริมาณไอน้ำที่สะสมในอากาศในช่วงการเปลี่ยนฤดูกาล โดยเฉพาะการเข้าสู่ช่วงฤดูฝน นำไปสู่การพัฒนาระบบจัดทำแผนที่ปริมาณไอน้ำในอากาศ (PWV) แบบ Near Real-time สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพแบบจำลองการคาดการณ์อากาศให้มีความแม่นยำในการพยากรณ์อากาศและคาดการณ์ฝนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำเกษตรกรรมและการวางแผนการบริหารจัดการน้ำ

การพัฒนาระบบแผนกู้คืนระบบและสำรองข้อมูล (Disaster Recovery Site)

พัฒนาแผนกู้คืนระบบและสำรองข้อมูลเพื่อให้คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ สามารถกู้คืนข้อมูลและใช้เป็นข้อมูลทดแทนศูนย์ข้อมูลหลักเมื่อได้รับความเสียหายหรือมีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยดำเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและหน่วยจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางสำหรับระบบ Cloud Computing รวมทั้งออกแบบและติดตั้งระบบ Cloud Computing ด้วยเทคโนโลยี OpenStack ตลอดจนระบบตรวจสอบสถานะ (Monitoring) เพื่อจัดทำเป็นศูนย์สำรองข้อมูล หรือ DR Site พร้อมทั้งพัฒนาแผนการกู้คืนระบบและทดสอบกระบวนการทำงานทั้งหมด ให้รองรับการทำงานเมื่อระบบหลักเกิดความเสียหายได้ตามขั้นตอนตามแผนงานที่ได้พัฒนาขึ้น

การพัฒนาข้อมูลและปรับปรุงฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

พัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) ที่เรียกว่า ระบบสืบค้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS Data Service) เริ่มจากรวบรวมข้อมูลภูมิสารสนเทศรูปแบบต่างๆ ศึกษารูปแบบโครงสร้างข้อมูล และจัดกลุ่มข้อมูลภูมิสารสนเทศออกเป็น 9 กลุ่มหลัก นำมาออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ตลอดจนติดตั้งโปรแกรมและปรับแต่งโปรแกรม(Configuration) ที่เกี่ยวข้อง โอนย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูลเดิม พร้อมทั้งนำเข้าข้อมูลใหม่ และทดสอบการทำงานทั้งหมด ให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

งานอื่นๆ