ปี 2563 : โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่เขตเมือง

21/02/2023

นับตั้งแต่ปี 2555 สสน. ได้เริ่มพัฒนาระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และขยายผลครอบคลุมลุ่มน้ำสำคัญทั่วประเทศในปี 2560 โดยใช้สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำด้านการคาดการณ์และเตือนภัยน้ำท่วมลุ่มน้ำสำคัญทั่วประเทศ ผลการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องพบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นเหมาะสมสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลไม่ซับซ้อน หากนำมาใช้กับพื้นที่ขนาดเล็กและมีความซับซ้อนของข้อมูลสูง ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญหรือเมืองท่องเที่ยวตามภูมิภาคต่างๆ พื้นที่เขตอุตสาหกรรม เป็นต้น จะไม่สามารถใช้ระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ดังนั้น ในปี 2562 สสน. จึงได้เริ่มพัฒนาเกณฑ์สำหรับคาดการณ์และเตือนภัยน้ำท่วมใน 1 พื้นที่ปิดล้อม (Polder) ของกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมเขตบางเขน และเขตจตุจักร โดยได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจาก Hydroinformatics Institute Pte. Ltd., หรือ H2I ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำท่วมในเขตเมือง/พื้นที่เขตเศรษฐกิจเป็นอย่างสูง ต่อมาจึงได้ร่วมพัฒนาระบบคาดการณ์และเตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในปี 2563

ปัจจุบัน สสน. มีระบบสำหรับการติดตามและเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่สามารถวางแผนรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที พร้อมกับนำข้อมูลมาบูรณาการในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System หรือ DSS) ของ สสน. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไป

งานอื่นๆ