ปี 2563 : โครงการปรับปรุงระบบสำรวจแบบเคลื่อนที่ เพื่อสนับสนุนการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ระยะที่ 3

21/02/2023

โครงการปรับปรุงระบบสำรวจแบบเคลื่อนที่ เพื่อสนับสนุนการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ระยะที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสำรวจข้อมูลภูมิประเทศ (Mobile Mapping System : MMS) ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในทุกสภาพภูมิประเทศ

พัฒนาระบบสำรวจแบบเคลื่อนที่ทางน้ำและอากาศ

การดำเนินงานในปี 2563 เน้นการพัฒนาระบบสำรวจทางน้ำที่เป็นเรือสำรวจแบบอัตโนมัติ ที่ใช้อุปกรณ์ตรวจวัดแบบหลายความถี่ ทำให้สามารถตรวจวัดความลึกผ่านสิ่งกีดขวางที่เป็นวัชพืชใต้น้ำได้ มีระบบเซ็นเซอร์ในการสแกนแบบแบนกว้างที่สามารถตรวจวัดค่าระดับความลึกด้านข้างทั้งสองด้านได้ในรอบเดียว ทำให้การสำรวจแล้วเสร็จได้อย่างรวดเร็ว ระบบมีการควบคุมการทำงานจากระยะไกลและแสดงผลลัพธ์ในขณะสำรวจได้ นอกจากนี้ยังได้เพิ่มศักยภาพการสำรวจทางอากาศโดยอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) ให้สามารถทำงานหลายพื้นที่พร้อมกันได้

ผลลัพธ์ของการพัฒนาระบบสำรวจทางน้ำ จะแสดงข้อมูลในรูปแบบเส้นและจุดของระดับความลึก สามารถแสดงเป็นภาพตัดขวางระดับความลึกและภาพความลึกแบบ 3 มิติ  และจากการทำงานร่วมกันของเรือสำรวจและ UAV ที่มีความรวดเร็วและแม่นยำสูง ทำให้ระบบสำรวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพระบบการประมวลผลข้อมูล

พัฒนาระบบจัดเก็บและจัดการข้อมูลสำรวจขนาดใหญ่ ระบบจัดการเนื้อหาและการจัดการข้อมูล MMS บนเว็บไซต์ของ สสน. เมื่อมีการปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วยรถสำรวจ ระบบจะทำการสำเนาข้อมูลแบบออนไลน์จากรถสำรวจไปยังระบบ
จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (MMS HPC) ผ่านระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อได้ทันที โดยพัฒนาในรูปแบบการ
ประมวลผลเป็นชุด (Batch Processing) รวมถึงจัดทำระบบจัดการไฟล์และจัดเก็บข้อมูลเพื่อการสืบค้นที่รวดเร็ว

สำรวจพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด พฤศจิกายน 2563

สสน. ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ร่วมกับ เทศบาลตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อทำการสำรวจระดับ
คันกั้นน้ำ และระดับความสูงภูมิประเทศในพื้นที่ตำบลอุ่มเม้าและพื้นที่ใกล้เคียง ให้สามารถนำข้อมูลภูมิประเทศไปใช้ใน
การวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ โดยใช้รถสำรวจ MMS และเครื่องบินสำรวจ UAV ที่ได้พัฒนาแล้วเสร็จเมื่อปี 2562 ดังนี้

ผลจากการสำรวจทั้งหมด ทำให้ทราบถึงระดับภูมิประเทศ สามารถวางแผนพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ อีกทั้งยังเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งการแสดงผลข้อมูลสามารถเรียกดูได้บนเว็บไซต์ https://mms.hii.or.th/ ได้ทุกที่ ทุกเวลา

งานอื่นๆ