ปี 2563 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

20/02/2023

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เป็นการพัฒนาต่อยอดระบบคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ โดยการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และขยายผลการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งในและต่างประเทศ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูล แนวคิด ให้เกิดการพัฒนาบุคลากรและผลงานด้านทรัพยากรน้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การบริหารฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้เป็นที่ยอมรับและนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล

เพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและการให้บริการคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ

เพื่อรองรับการขยายการทำงานของระบบเดิม และจำนวนข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น สามารถให้บริการข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีเสถียรภาพ ตลอดจนดูแลแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที จึงต้องมีการปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ขยายขีดความสามารถให้พร้อมสำหรับข้อมูล และการประมวลผลผ่านระบบที่จะมีมากขึ้นในอนาคต โดยการดำเนินงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพครั้งนี้ ประกอบด้วย

การจัดทำสถาปัตยกรรมขยายระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ปรับปรุงประสิทธิภาพฐานข้อมูล ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบและความปลอดภัยของระบบ APIs พัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยในการจัดการระบบ บำรุงรักษาระบบ ปรับปรุงระบบรายงาน และระบบการให้บริการข้อมูล เป็นต้น

เพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการค่าปรับแก้แบบทันเวลา โครงข่ายสถานีอ้างอิงค่าพิกัด ค่าระดับและเวลามาตรฐานประเทศไทย แบบรับสัญญาณดาวเทียมต่อเนื่องถาวร

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการพัฒนาโปรแกรมบริหารและวิเคราะห์โครงข่ายสถานี GNSS CORS (Software GNSS) ให้รองรับการเชื่อมโยงโครงข่ายสถานีอ้างอิงค่าพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม (GNSS) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย ประกอบด้วย กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมแผนที่ทหาร และ สสน. จำนวนทั้งสิ้น 235 สถานี ทำให้สามารถนำข้อมูลของทั้งประเทศมาใช้ประโยชน์ด้านการสำรวจ รังวัด และวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยมีการดำเนินการจัดหาคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และติดตั้ง Software เพื่อบริหารจัดการสถานี GNSS CORS และปรับแต่ง (Configuration and Customize) ให้สามารถทำงานร่วมกับระบบ Software เดิมของ สสน. รวมทั้งได้ทดสอบการทำงานของ Software GNSS ร่วมกับสถานี CORS ของหน่วยงานอื่น ให้เชื่อมโยงข้อมูลมาได้ครบทุกสถานี

พัฒนาระบบสำรวจทางน้ำแบบหนึ่งระบบหลายรูปลักษณ์

โดยการพัฒนาต้นแบบชุดโครงสร้างและพัฒนาระบบควบคุมการทำงานเรือสำรวจทางน้ำแบบหนึ่งระบบหลายรูปลักษณ์  เพื่อให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดทางน้ำได้หลากหลายตามแต่ละวัตถุประสงค์ของงาน สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เหมาะสมกับงาน และขนส่งได้สะดวก

เพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตาม วิเคราะห์ และบริหารจัดการน้ำ

โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ์สภาพอากาศระยะสั้นเพื่อติดตามสภาพอากาศรุนแรง ปรับปรุงระบบประเมินปริมาณน้ำฝนและการพยากรณ์ฝนล่วงหน้า 1-3 ชั่วโมง ด้วยข้อมูลฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อคาดการณ์น้ำท่วมและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยการปรับปรุงแบบจำลองอุทกวิทยาและแบบจำลองอุทกพลศาสตร์ ทำให้ผลการคาดการณ์มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น รวมถึงปรับปรุงแบบจำลองทางสมุทรศาสตร์และระบบเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทย และพัฒนาแบบจำลองคุณภาพน้ำ

งานอื่นๆ