ปี 2563 : โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาการข้อมูลทรัพยากรน้ำ จากคลังข้อมูลขนาดใหญ่

20/02/2023

โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาการข้อมูลทรัพยากรน้ำจากคลังข้อมูลขนาดใหญ่ มุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การประยุกต์ใช้งานวิทยาการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการประเมิน ติดตาม และคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เร่งสร้างฐานความรู้ ฐานงานวิจัย ความร่วมมือ และพัฒนาบุคลากรด้านงานวิทยาการข้อมูลทรัพยากรน้ำ ให้เกิดการประยุกต์ใช้ข้อมูล นำไปสู่การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศได้ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2563 ได้ดำเนินงาน ดังนี้

จัดหาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลสำหรับอัลกอริทึมแบบ Machine Learning และ Deep Learning

ดำเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้ตัวประมวลผลแบบ GPU (Graphics Processing Unit) และ คอมพิวเตอร์ Workstation สำหรับงานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านวิทยาการข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และมีจำนวนมาก

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการน้ำ

จัดเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูล พายุ เขื่อน ระดับน้ำฝน พื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่น้ำท่วม ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อนำเสนอในรูปแบบหลายมิติได้ ทั้งในเชิงพื้นที่ เวลา และสถิติ โดยนำเสนอในรูปแบบ แผนที่ กราฟ แผนผัง เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำวิธีการควบคุมคุณภาพข้อมูล

พัฒนาโปรแกรมสำหรับควบคุมคุณภาพข้อมูลฝนและระดับน้ำ โดยการตรวจจับข้อมูลผิดปกติในรูปแบบต่างๆ และประเมินวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาโปรแกรมสำหรับตรวจสอบคุณภาพข้อมูลทั้งแบบ real time และแบบ offline เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลสถานีโทรมาตรอัตโนมัติของ สสน.

 การวิเคราะห์ข้อมูลภาพเพื่อติดตามปริมาณน้ำฝนและคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย

เป็นการพัฒนาโปรแกรมการตรวจจับปริมาณน้ำฝนจากภาพเรดาร์ ในระยะแรกโครงการได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลภาพเรดาร์เพื่อติดตาม เฝ้าระวังและเตือนภัยพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนมาก โดยการอ่านค่าสีจากข้อมูลภาพเรดาร์ในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย แล้วนำมาคำนวณหาปริมาณน้ำฝนที่จะตกบริเวณนั้นๆ ซึ่งกระบวนการทำงานของโปรแกรมเพื่อหาค่าสัญญาณสะท้อนกลับของคลื่นเรดาร์เป็นไปดังภาพ

งานอื่นๆ