ปี 2562 : โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล

12/03/2021

สสน. ได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ ปี 2555-2562 ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ครอบคลุมเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีศักยภาพ รวมถึงการดำเนินงานร่วมกับ สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (ปี 2560) จัดทำแผนที่ภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล โดยประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ เพื่อให้ได้ข้อมูลแหล่งน้ำระดับตำบลที่มีความละเอียด เป็นปัจจุบันมากขึ้น สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบชลประทาน แหล่งน้ำขนาดกลาง แหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่นอกเขตชลประทานได้ และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่น ให้สามารถใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเป็นระบบ

พื้นที่ผลสำเร็จของโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ปี 2555-2562

การดำเนินงานใน ปี 2562 สสน. ได้จัดทำแผนที่น้ำตำบลร่วมกับเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 998 แห่ง (จากเป้าหมาย 900 แห่ง) และมีเครือข่ายกลุ่มตำบลที่มีศักยภาพ จำนวน 2 กลุ่มตำบล 25 หน่วยงาน ในพื้นที่อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบในการนำแผนที่น้ำตำบลและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนบริหารจัดการน้ำ

การดำเนินงานร่วมกับกลุ่มตำบลที่มีศักยภาพ

จากการดำเนินงานตั้งแต่ ปี 2555-2562 สสน. มีฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล และได้จัดทำแผนที่น้ำตำบลไปแล้วทั้งสิ้น 4,626 ตำบลทั่วประเทศ (จากเป้าหมาย 4,000 ตำบล) ผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการ ช่วยพัฒนาศักยภาพหน่วยงานท้องถิ่นกว่า 2,310 หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 8,000 คน ให้มีความรู้ในการจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศ สามารถจัดเก็บข้อมูลและจัดทำแผนที่แหล่งน้ำได้ด้วยตนเอง ซึ่งพบว่าข้อมูลแหล่งน้ำจากท้องถิ่นภายใต้การดูแลของเทศบาล และ อบต. ช่วยเติมเต็มข้อมูลแหล่งน้ำจากส่วนกลางที่ยังขาดหายได้เป็นจำนวนมาก ทำให้เห็นภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน้ำได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

งานอื่นๆ