ปี 2562 : โครงการพัฒนาระบบเเบบจำลองเพื่อการบริหารจัดการน้ำเเละคาดการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เขตเมือง

23/02/2021

สสน. ดำเนินการพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลจากแบบจำลองสำหรับการบริหารจัดการน้ำและคาดการณ์น้ำท่วม สำหรับใช้ในพื้นที่เขตเมือง หรือพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยประยุกต์ใช้ข้อมูลการคาดการณ์ฝนแบบ near real time ด้วยเรดาร์ตรวจอากาศที่มีพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และข้อมูลการตรวจวัดแบบ real time จากระบบโทรมาตร มาพัฒนาเกณฑ์การเตือนภัย เพื่อใช้คาดการณ์น้ำท่วม ร่วมกับการนำข้อมูลสภาพภูมิประเทศ ผังเมือง แผนที่เส้นทางจราจร พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ เช่น จากอาคารชลศาสตร์ต่างๆ และนำมาบูรณาการในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System หรือ DSS)

ในปี 2562 สสน. ได้พัฒนาโครงการนำร่องในพื้นที่เขตบางเขน และเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีการรวบรวมข้อมูลปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำ ข้อมูลน้ำท่วมในพื้นที่ศึกษา เพื่อพัฒนาเกณฑ์การเตือนภัย พร้อมพัฒนาระบบการแสดงผล (visualization system) ที่สามารถเตือนภัยน้ำท่วมได้ ในขณะเดียวกัน บุคลากรของ สสน. ได้พัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และการคาดการณ์น้ำท่วมในเขตเมืองที่จะสามารถพัฒนา ขยายผลในพื้นที่ต่างๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไปในอนาคต

ภาพงานสัมมนาระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบคาดการณ์น้ำท่วมในเขตเมือง  สสน.  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  กรุงเทพมหานคร  โดยร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ ในบริบทของแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562

โครงการพัฒนาระบบเเบบจำลองเพื่อการบริหารจัดการน้ำเเละคาดการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เขตเมือง
ภาพแสดงการเตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่นำร่อง วันที่ 7 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่ฝนตกหนัก
ตัวอย่างระบบแสดงผลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเขตเมือง

งานอื่นๆ