ปี 2561 : โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 6

28/10/2019

สสนก. ได้ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ครอบคลุมเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีศักยภาพ จัดทำแผนที่ภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล โดยประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ เพื่อให้ข้อมูลแหล่งน้ำระดับตำบลมีความละเอียด เป็นปัจจุบันมากขึ้น สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบชลประทาน แหล่งน้ำขนาดกลาง แหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่นอกเขตชลประทานได้ และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่น ให้สามารถใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเป็นระบบ

จากการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2555-2560 สสนก. มีฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบลพร้อมใช้งานจำนวน 2,949 ตำบลทั่วประเทศ และมีเครือข่ายกลุ่มตำบลที่มีศักยภาพครอบคลุมพื้นที่ 19 ลุ่มน้ำ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเครือข่ายกลุ่มตำบลที่สามารถขยายผลการใช้งานภูมิสารสนเทศไปยังตำบลข้างเคียง โดยในปี 2560 สสนก. ได้ขยายความร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยอำนวยการประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นในการปฏิบัติงาน โดยดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่ 5 ลุ่มน้ำ

การดำเนินงาน

1) พัฒนาศักยภาพในการใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พัฒนาศักยภาพด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้ภูมิสารสนเทศให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่นและสภาเกษตรกรจังหวัด โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น” เพื่อประยุกต์ใช้แผนที่ การอ่านและตีความหมายแผนที่ การใช้โปรแกรมในการทำแผนที่ (QGIS) จัดทำแผนที่น้ำระดับตำบล

2) แผนที่น้ำระดับตำบลสู่การปฏิบัติงาน ร่วมวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำกับหน่วยงานท้องถิ่น สร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ในการนำความรู้ด้านภูมิสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การประยุกต์ใช้อุปกรณ์สำรวจที่ทันสมัย รวมไปถึงการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่แบบบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ข้างเคียงได้ เพื่อให้แนวทางการแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

งานอื่นๆ