ปี 2561 : โครงการปรับปรุงระบบสำรวจแบบเคลื่อนที่เพื่อสนับสนุนการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

25/10/2019

สสนก. ได้พัฒนาอุปกรณ์สำรวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่ประสิทธิภาพสูง ที่สามารถติดตั้งได้ง่ายบนพาหนะสำรวจหลายรูปแบบ เช่น รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ เรือสำรวจ มีน้ำหนักเบา มีค่าความถูกต้องแม่นยำสูงขึ้น รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีการทำแผนที่รายละเอียดสูงด้วยอากาศยานไร้คนขับแบบปีกตรึง ที่สามารถขึ้นลงทางดิ่ง เพื่อลดปัญหาพื้นที่สำหรับขึ้นลงของอากาศยานไร้คนขับ และสามารถบินเพื่อทำภารกิจครอบคลุมพื้นที่ได้มาก มีความถูกต้องเชิงพื้นที่สูง ตลอดจนลดงานการสำรวจรังวัดเพื่อกำหนดจุดตรึงภาพภาคสนามได้

นอกจากนี้โครงการปรับปรุงระบบสำรวจแบบเคลื่อนที่เพื่อสนับสนุนการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ยังได้บูรณาการการใช้ข้อมูลโดยนำเทคโนโลยีการแสดงผลแบบ 3 มิติ ที่สามารถผนวกข้อมูลที่ถูกสำรวจโดยการสำรวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่ ร่วมกับข้อมูลจากการทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับได้ ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ข้างต้นจึงมีความสำคัญมาก ที่จะช่วยให้การปฏิบัติภารกิจสำรวจและจัดเก็บข้อมูลมีความยืดหยุ่นสูง รวดเร็ว มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะส่งผลให้การวางแผน บริหาร และการตัดสินใจต่างๆ ถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการจะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

1.ชุดอุปกรณ์สำรวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่ประสิทธิภาพสูงทางบก

อุปกรณ์ทั้งหมดถูกนำมาจัดวางบน Platform โดยคำนวณค่าการจัดวางของอุปกรณ์แต่ละชนิดตามหลักสากล เพื่อให้ได้ความถูกต้องสูงที่สุด

ความแม่นยำของระบบ

ความแม่นยำแบบ Absolute Accuracy โดยการประมวลร่วมกับ Base Station ในการทดสอบทั้ง 3 ครั้ง มีความแม่นยำแนวราบ (Horizontal) RMS 7 เซนติเมตร ความแม่นยำแนวดิ่ง (Vertical) RMS 22 เซนติเมตร ความแม่นยำแบบ Relative Accuracy เท่ากับ 3 เซนติเมตร

2.ชุดสำรวจจัดทำแผนที่แบบอากาศยานไร้คนขับแบบปีกนิ่ง ขึ้น-ลง ทางดิ่ง

3.ซอฟต์แวร์ควบคุมและประมวลผลข้อมูล

สรุปผลการดำเนินการ

อุปกรณ์สำรวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่ บนรถยนต์ มอเตอร์ไซด์ และเรือสำรวจ สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ชั่วโมง โดยมีค่าความถูกต้องมากกว่า 35 เซนติเมตร ณ ระยะ 3 เมตรจากจุดเปิดถ่ายภาพ (โดยเปรียบเทียบกับจุดควบคุมที่ถูกถ่ายค่าพิกัดมาจากหมุดควบคุมแผนที่จากกรมแผนที่ทหาร)

อากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึง สามารถขึ้นลงทางดิ่งได้ ที่รองรับระบบระบุพิกัดตำแหน่ง ความถูกต้องสูง (RTK หรือ PPK) ที่สามารถปฏิบัติครอบคลุมพื้นที่ได้ไม่น้อยกว่า 4 ตารางกิโลเมตรต่อเที่ยวบิน หรือสามารถบินได้นานไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อเที่ยว สามารถประเมินผลได้ในขั้นตอนการทดสอบระบบ โดยข้อมูลที่ได้จากอากาศยานไร้คนขับสำหรับทำแผนที่มีค่าความถูกต้องทางราบไม่เกิน 1 GSD และทางดิ่งไม่เกิน 3 GSD (โดยเปรียบเทียบกับจุดควบคุมที่ถูกถ่ายค่าพิกัดมาจากหมุดควบคุมแผนที่จากกรมแผนที่ทหาร)

แสดงผลข้อมูลแบบ 3 มิติ โดยใช้ข้อมูลจากระบบสำรวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่ประสิทธิภาพสูงและอากาศยานไร้คนขับขึ้นลงทางดิ่งสำหรับทำแผนที่ และสามารถวัดมุม ระยะ และความสูงได้

งานอื่นๆ