อุปกรณ์ติดตามกระแสน้ำแบบต่อเนื่องผ่านระบบดาวเทียม

18/03/2024

อุปกรณ์ติดตามกระแสน้ำแบบต่อเนื่องผ่านระบบดาวเทียม หรือ “ทุ่นกระแสสมุทร” พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการติดตามการเคลื่อนที่ของกระแสน้ำใกล้ผิวน้ำ เป็นการริเริ่มพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวัดทางทะเลของประเทศไทยเอง และลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยออกแบบให้ทุ่นลอยสามารถทำงานในทะเลได้อย่างต่อเนื่อง

รูปทุ่นกระแสสมุทร

เมื่อนำทุ่นลอยปล่อยในทะเล ทุ่นจะรับข้อมูลพิกัดตำแหน่งผ่านระบบดาวเทียม GPS และส่งข้อมูลตำแหน่งผ่านระบบดาวเทียม Iridium ในความถี่ทุก 20 นาที โดยให้ความถูกต้องของพิกัดตำแหน่งด้วยความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 250 เมตร และข้อมูลตำแหน่งของทุ่นลอยสามารถแสดงผลผ่านทางเว็บไซต์แบบ real-time

รูประบบการทำงานของทุ่นกระแสสมุทร

รูปการแสดงผลข้อมูลจากทุ่นกระแสสมุทร

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ติดตามกระแสน้ำแบบต่อเนื่องผ่านระบบดาวเทียม ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ออกให้ ณ วันที่ 8 กันยายน 2566

อีกทั้งมีความร่วมมือกับ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามกระแสน้ำ ซึ่งเป็นการเก็บรวมและสร้างฐานข้อมูลด้านสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ต่อยอดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต

งานอื่นๆ