สสน.ร่วมกับ AIS ลงนามความร่วมมือติดตั้งเสารับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ

17/03/2020

วันนี้ 17 มีนาคม 2563 ณ อาคารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสนับสนุนการติดตั้งเสารับ – ส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ” ระหว่าง สสน. กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในเครือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงโครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน และปริมาณน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำ เพื่อร่วมกันสำรวจ กำหนดตำแหน่งติดตั้ง และดำเนินการให้นำไปสู่การติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ รวมทั้งระบบการส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายโทรคมนาคม ให้ครอบคลุมพื้นที่ป่าต้นน้ำ โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ


ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันภัยและการเตือนภัยในระดับชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่าต้นน้ำต่อไป

ข่าวอื่นๆ