สสน. จับมือกรมทรัพยากรธรณี ผนึกกำลังขยายเครือข่ายฯ สร้างองค์ความรู้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ กำหนดแนวทางลดความเสี่ยง

27/07/2023

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และคณะ เยี่ยมชมเทคโนโลยี สสน. และหารือร่วมกัน ณ อาคาร 901 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ โดยมี ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและนำชมระบบโทรมาตรอัตโนมัติตรวจวัด ปริมาณฝนและระดับน้ำ

จากนั้นได้หารือร่วมกันในการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ณ ห้องบัญชาการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำ ชั้น 2 ได้กำหนดเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการร่วมกันเพื่อลดความเสี่ยงพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยงระดับหมู่บ้าน ดังนี้

1. การจัดตั้งโทรมาตรป่าต้นน้ำ: กรมทรัพยากรธรณี จะติดตั้งสถานีเฝ้าระวังเตือนภัยดินถล่ม 230 สถานี โดยนำผลการวิจัยจาก 25 สถานีเดิมและองค์ความรู้ที่มีมาดำเนินการต่อยอดบางพื้นที่อาจใช้ตำแหน่งสถานีโทรมาตรของ สสน. สำหรับติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดของกรมทรัพยากรธรณีเพิ่ม เพื่อใช้งานร่วมกัน

2. เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัย : กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับ สสน. ดำเนินการขยายเครือข่ายฯ/ สร้างองค์ความรู้ด้านการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำและแนวทางการลดความเสี่ยง/ อบรม Train the Trainer

3. จัดตั้งคณะทำงานฯ : เพื่อทำงานให้ครบวงจรและหน่วยงานได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

นอกจากนี้ในระยะถัดไปยังมีแผนพัฒนาระบบการใช้งานเดิม เช่น ระบบข้อมูล, การใช้งาน, Hardware, Software, DSS, ข้อมูลฝน เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ดีขึ้นรวมไปถึงการค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องประยุกต์ใช้เทคนิค InSAR วิเคราะห์ร่วมกันในพื้นที่ขนาดใหญ่ และการจัดทำแผนด้านการจัดการธรณีภัยพิบัติ ระยะ 5 ปี โดยกรมทรัพยากรธรณีเป็นแกนหลักสำคัญในการเชิญหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องซึ่งการหารือในครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดการใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ได้เป็นอย่างดี

ข่าวอื่นๆ